СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ ПРІЗВИСЬК АМЕРИКАНСЬКИХ МІСТ

О. В. Зосімова

Анотація


Топоніми-прізвиська належать до особливо цікавих феноменів у сфері неофіційних найменувань. Популярність цього різновиду власних назв в англомовній традиції, високий ступінь інформативності, зокрема їхня етнокультурна значущість, зумовлює потребу ретельного дослідження цієї групи пропріальної лексики. За кількістю складників (повнозначних слів) відповідні оніми поділяються на два основні структурні типи: однокомпонентні (без урахування артиклів) та полікомпонентні. Метою цієї статті є визначення

особливостей будови полікомпонентних прізвиськ міст США. До найбільш поширених структурних моделей розглянутих топонімів належать: ‘прикметник + іменник’, ‘іменник + іменник’ та ‘(означення) іменник + of + іменник’. Інші прийменникові конструкції, сполучення іменників із дієприкметниками та присвійними займенниками представлені значно меншою кількістю прізвиськ американських міст. Найбільш продуктивними складниками досліджуваних онімів є лексеми ‘city’ та ‘capital’. Сполучення цих слів із різними типами означень характеризують міста як центри певної промисловості, бізнесу чи іншої діяльності, а також акцентують увагу на їхній історії, культурі, географії, кліматі, архітектурі тощо. Перспективи дослідження неофіційної топонімії США вбачаємо в розгляді мотивації прізвиськ американських міст та штатів, що поглибить наші уявлення про особливості фізичної та економічної географії країни, її історію, культуру, спосіб життя, традиції та звичаї американців і своєрідність національного світобачення.

Ключові слова: неофіційний топонім, прізвисько, структурна модель, полікомпонентний, означення.

 

В статье рассмотрены особенности строения неофициальных топонимов США. К основным структурным моделям поликомпонентных прозвищ американских городов можно отнести: ‘прилагательное + существительное’, ‘существительное + существительное’ и ‘(определение) существительное + of + существительное’. Наиболее продуктивными составляющими исследуемых онимов являются лексемы ‘city’ и ‘capital’. Сочетания этих слов с разными типами определений характеризуют города США как центры какой-либо промышленности, бизнеса или другой деятельности, а также акцентируют внимание на их культурных особенностях, истории, географии, климате, архитектуре и т.п.

Ключевые слова: неофициальный топоним, прозвище, структурная модель, поликомпонентный, определение.

 

The article deals with the structure of informal place names in the USA. The main structural models of multi-component nicknames of American cities and towns include: ‘Adjective + Noun’, ‘Noun + Noun’ and ‘(Attribute) Noun + of + Noun’. The most productive constituent elements of the multi-component nicknames are the words ‘city’ and ‘capital’. Their combinations with different types of modifiers characterize the US cities and towns as centres of a particular industry, business or another activity as well as highlight their distinguishing cultural features, historical events, geography and climate, architecture, etc.

Keywords: informal place name, nickname, structural model, multi-component, attribute (modifier).


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Канна В.Ю. Структура, функції та лексикографія конотативної топонімії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / В.Ю. Канна. – Донецьк, 2009. – 17 с.

Леонович О. Предисловие / О. Леонович // Краткий словарь английских прозвищ. – М. : Высшая школа, 2007. – С. 3 – 13.

Титаренко О.Ю. Мовні засоби вираження гумору (на матеріалі творів англійської та американської літератури ХІХ–ХХ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О.Ю. Титаренко. – К., 1993. – 16 с.

Томахин Г.Д. Реалии-американизмы. Пособие по страноведению / Г.Д. Томахин. – М. : Высшая школа, 1988. – 239 с.

Anthony – Leap Year Capital of the World [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.timeanddate.com/date/leap-year-capital.html

Gifford, R. Little Chicago – Slam or Salute [Електронний ресурс] / Russ Gifford. – Режим доступу : http://www.russgifford.net/Articles/little_chicago.htm

Passmore, V. 12 American towns’ unusual claims to fame [Електронний ресурс] / Vicki Passmore. – Режим доступу : http://www.dailyfinance.com/2010/07/20/12-american-towns-unusual-claims-to-fame

Popik, B. Big Scrapple (summary). Entry from May 01, 2008 [Електронний ресурс] / Barry Popik // The Big Apple : a web site by Barry Popik. – Режим доступу : http://www.barrypopik.com

Random House Kernerman Webster’s College Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kdictionariesonline.com

Shankle, G.E. Preface to the First Edition // American Nicknames : Their Origin and Significance / George Earlie Shankle ; 2nd ed. – New York : H.W. Wilson, 1955. – Pp. III–VI.

Wikipedia : The Free Encyclopedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org

Zosimova, O. V. Structural and Derivational Peculiarities of Informal Place Names in the USA / O. V. Zosimova // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – № 6 (289). – Ч. І. – С. 137–145.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18928

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.