ВИНИКНЕННЯ НОВИХ МОТИВОВАНИХ КОНОТАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ ДІЄСЛІВ

А. С. Стадній

Анотація


У статті проаналізовано виникнення і функціонування нових мотивованих конотативних значень дієслів мови мас-медіа. Установлено, що метафоризація – найпродуктивніший спосіб опосередкованої дієслівної номінації. Метафоричне перенесення відбувається на основі схожості, а іноді відмінності двох понять, що стає внутрішньою формою нового значення. Використовують метафоричні перенесення людина – людина, людина – тварина, істота – неістота, також перенесення можуть ґрунтуватися на негативному ставленні до обох об’єктів.

Ключові слова: дієслово, конотативне значення, метафоричне перенесення, внутрішня форма, мова мас-медіа.

 

В статье проанализировано возникновение и функционирование нових мотивированных коннотативных значений глаголов языка масс-медиа. Установлено, что метафоризація – самый продуктивный способ опосредованной глагольной номинации. Метафорический перенос происходит на основе сходства, а иногда различия двух понятий, которое становится внутренней формой нового значения. Используют метафорические переносы человек–человек, человек–животное, одушевленный предмет–неодушевленный, также переносы могут основываться на негативном отношении к обоим объектам.

Ключевые слова: глагол, коннотативное значение, метафорический перенос, внутренняя форма, язык масс-медиа.

 

The connotative meanings of verbs in the language of media are presented in the article. Relevance of the work is firstly caused by the necessity of researching the new connotative meanings of verbs and secondly by the active usage of emotional and evaluative verbs in the language of the modern media. The purpose of the article is to analyze the emergence and operation of the new motivated connotative meanings of verbs. The problem of the connotative meanings of verbs may become a part of a comprehensive study on the issues of translation, normalization and standardization of vocabulary. It is necessary for achieving this goal to solve the following tasks: to pick out verbs with new connotative meanings; to determine the types of metaphorical transferences based on which the connotative meanings appear; to find out the peculiarities of verbs with motivated connotative meanings in the language of the modern periodicals. It is established that metaphorization is the most productive way of intermediate nomination. Metaphorical transference takes place on the basis of similarity and sometimes on the basis of difference between the two concepts that becomes an internal form of the new meaning. Metaphorical transferences man – man, man – animal, creature – non-creature are used, also transferences may be based on the negative attitude to the both objects.

Keywords: verb, connotative meaning, metaphorical transference, internal form, language of media.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов. энцикл., 1966. – 608 с.

Буслаев Ф. И.Историческая грамматика русского языка /Ф. И. Буслаев. – М. : Учпедгиз, 1959. – 623 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т. Бусел ; за ред. В. Т. Бусела. – К. ; Ірпінь : Перун, 2009. – 1736 с.

Грибан Л. П. Вплив метафори на формування конотативного аспекту значення фразеологічних одиниць німецької мови / Л. П. Грибан // Вісн. Київ. держ. лінгвістич. ун-ту. – К., 1997. – Вип. 3 : Взаємодія одиниць різних рівнів германських та романських мов. – С. 85–91. – (Сер. «Філологія»).

Метафора в языке и тексте / В. Г. Гак, В. Н. Телия, Е. М. Вольф и др.; отв. ред. В. Н. Телия. – М. : Наука, 1988. – 176 с.

Ніколюк С. І. Образна номінація та її антропометричність / С. І. Ніколюк // Вісн. Київ. держ. лінгвістич. ун-ту. – К., 1997. – Вип. 3 : Взаємодія одиниць різних рівнів германських та романських мов. – С. 123–129. – (Сер. «Філологія»).

Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия ; отв. ред А. А. Уфимцева. – М. : Наука, 1986. – 139 с.

Уфимцева А. А. Слово в лексико-семантической системе языка /А. А. Уфимцева. – М. : Наука, 1968. –287 с.

Шаховский В. И. Коннотации и ассоциации: их взаимосвязь и отношение к лексическому значению слова / В. И. Шаховский // Лексическое значение в системе языка и в тексте: сб. науч. тр. / Волгоград. гос. пед. ин-т им. А. С. Серафимовича. – Волгоград, 1985. – С. 27–36.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18932

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.