СЕМАНТИЧНА СВОЄРІДНІСТЬ І МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ

Н. Ю. Ясакова

Анотація


У статті встановлено своєрідність узагальнено-особової семантики та проаналізовано засоби її репрезентації в спеціалізованих синтаксичних конструкціях української мови. Узагальнено-особове значення – специфічна персональна характеристка суб’єкта речення, що полягає в нейтралізації його конкретно-особової належності та стосунку предикативної ознаки до будь-якого учасника комунікації, зокрема й мовця. Найвиразніше це значення виявляється у реченнях із Ти-суб’єктом, проте його відтінки реалізують і структури із суб’єктами першої та третьої осіб.

Ключові слова: персональність, узагальнено-особове речення, перша особа, друга особа, третя особа, суб’єкт.

 

В статье определена специфика обобщенно-личной семантики и проанализированы средства ее репрезентации в специализированных синтаксических конструкциях украинского языка. Обобщенно-личное значение – особая персональная характеристика субъекта предложения, состоящая в нейтрализации его конкретно-личной отнесенности и приписывании предикативного признака любому участнику коммункации, включая говорящего. Наиболее ярко это значение проявляется в предложениях с Ты-субъектом, однако его оттенки реализуются и в структурах с субъектами первого и третьего лица.

Ключевые слова: персональность, обобщенно-личное предложение, первое лицо, второе лицо, третье лицо, субъект.

 

Despite a long tradition of using the concept of the generalized person, it has been interpreted in different ways until now; case structures are related according to the class of generalized sentences. The purpose of the article is to establish the uniqueness of generalized personal semantics and to analyze the means of its representation in special syntactic structures of the Ukrainian language. Generalized and personal meaning is a personal characteristic of the subject of the sentence, which is based on neutralizing its specific personal belonging and the relation of predicate feature to any user of communications. Personal reference of the subject denotate in generalized personal sentences is irrelevant. The leveling of the special status of the speaker in the communicative act and, simultaneously, his/her unconditional belonging to the range of carriers of predicate signs is a characteristic feature of generalized personal sentences. The expression of generalized personnel meaning in the Ukrainian language is due to the loss of semantic definition that is inherent to the primary specific personal options of the personality pointing to the participants of the communication. This meaning is the most vividly expressed in sentences with the subject You, but its shades realize structures as well as they are the subjects of the first and third persons.

Keywords: personality, generalized personnel sentence, the first person, the second person, the third person, subject.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андерш Й. Ф. Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською / І. Ф. Андерш. – К. : Наук. думка, 1987. – 191 с.

Брицин В. М. Односкладні речення в українській мові: до питання методології їхнього дослідження / В. М. Брицин // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 81–87.

Вавринюк Т. І. Односкладні речення в художньому тексті / Т. І. Вавринюк // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 8. – Кривий Ріг : ТОВ «ОКТАН-ПРИНТ», 2012. – С. 155–168.

Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / В. В. Виноградов. – М. : Высшая шк., 1986. – 640 с.

Гак В. Г. Языковые преобразования / В. Г. Гак. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1998. – 768 с.

Дудик П. С. Із синтаксису простого речення : [навч. посіб.] / П. С. Дудик. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 1999. – 297 с.

Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика / С. Я. Єрмоленко. – К.: Наук. думка, 1982. – 207 с.

Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова / М. А. Жовтобрюх. – К. : Наук. думка, 1984. – 255 с.

Загнітко А. Проблема односкладного речення у сучасній лінгвістиці / Анатолій Загнітко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – 1997. – Вип. 3. – Донецьк : ДонДУ, 1997. – С. 17–26.

Загнітко А. Референційна семантика граматичних форм (напрями аналізу) / Анатолій Загнітко // Актуальні проблеми граматики : зб. наук. праць / ред кол.: Василь Ожоган (відп. ред. випуску) та ін.: Наук. зап. Кіровоградськ. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград: КДПУ ім. Володимира Винниченка, 1997. – Вип. 2. – С. 60–66.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – 437 с.

Золотова Г. А. Коммуникативная грамматика русского языка / Г. А. Золотова, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидорова ; под общ. ред. д. ф. н. Г. А. Золотовой. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1998. – 528 с.

Коломийцева В. В. Проблема синтаксичної кваліфікації означено-, неозначено- та узагальнено-особових речень / В. В. Коломийцева // Studia Linguistica : зб. наук. пр. – Вип. 2. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – С. 195–200.

Ломтев Т. П. Предложение и его грамматические категории / Т. П. Ломтев. – [3-е изд.] – М. : URSS, 2007. – 200 с.

Мельничук О. С. Розвиток структури слов’янського речення / О. С. Мельничук. – К. : Наук. думка, 1966. – 324 с.

Степанов Ю. С. Индоевропейское предложение / Ю. С. Степанов. – М. : Наука, 1989. – 248 с.

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1972. – 515 с.

Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость / [А. В. Бондарко, Т. В. Булыгина, Н. Б. Вахтин и др.] ; отв. ред. А. В. Бондарко. – СПб. : Наука, 1991. – 670 с.

Юрчишин Т. В. Речення узагальненого змісту: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.10.02.01 «Українська мова» / Т. В. Юрчишин. – Харків, 2008. – 16 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18933

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.