ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО ЗНАЧУЩОГО КОНЦЕПТУ «МОВЧАННЯ» В ТЕКСТАХ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ

Н. Д. Коловоротна

Анотація


Стаття присвячена розгляду особливостей вербалізації культурно значущого концепту «мовчання» в мовній картині світу О. Кобилянської, досліджуються різнорівневі засоби омовлення мовчання з урахуванням світоглядних і естетичних домінант письменниці, простежується синонімія лексичних, фразеологічних та інших мовних засобів, що увиразнює акцент на значущості мовчання. Доведено, що О. Кобилянська, підтримуючи концепцію символістів, сприймає мовчання як символ, а концепт «мовчання» в художніх тексах письменниці актуалізується появою нових сем, окрім того простежується зв’язок із міфічним сприйняттям мовчання в народній традиції.

Ключові слова: концепт, мовчання, вербалізація, синонімія, комунікація, символізм, міфічно-релігійне сприйняття.

 

Статья посвящена изучению особенностей вербализации культурно значимого концепта «молчания» языковой картины мира О. Кобылянской, исследуются разноуровневые средства вербализации молчания с учетом мировоззренческих и эстетических доминант писательницы, прослеживается синонимия лексических, фразеологических и других языковых средств, которые свидетельствует о значимости молчания. Выявлено, что следуя концепции символистов, О. Кобылянская воспринимает молчание как символ, а концепт «молчание» в произведениях обозначен актуализацией новых сем и прослеживается связь с мифическим восприятием молчания в народной традиции.

Ключевые слова: концепт, молчание, вербализация, синонимия, коммуникация, символизм, мифически-религиозное восприятие.

 

The phenomenon of silence as one of the main types of non-verbal components of communication plays an important role in the person’s communicative activities. Communicative meaningful silence is fixed in the artistic discourse. Today, there is an important issue of the verbalization of a specific person’s silence, including such original and creative as O. Kobylianska, who is a representative of modernism, which is characterized by subjectivism, attention to the spiritual, symbolic in life. The article is devoted to peculiarities of verbalization of culturally important «silence» concept of the language picture of O. Kobylianska world, the multilevel means of silence including ideological and aesthetic writer’s dominants are examined, the synonymy of lexical, phraseological and other linguistic resources, which underscores the emphasis on the importance of silence are defined. Identified, adhering to the concept of the symbolists, O. Kobylianska perceives the silence as a symbol, the concept of «silence» in the works marked with the actualization of new meanings «anxiety», «death», «fear», «sadness», «precursor of misfortune», «protest», «the grudge». During the verbalization process of the concept may be defined some correlation with the mythical perception of silence in the folk tradition.

Keywords: concept, silence, verbalization, synonymy, communication, symbolism, mythicreligious perception.


Повний текст:

PDF

Посилання


Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка : учеб. для вузов по спец. «Журналистика» / Н. С. Валгина. – [3-е изд., испр.]. – М. : Высшая шк., 1991. – 432 с.

Гузар З. П. Ольга Кобилянська: семінарій / З. П. Гузар. – К. : Вища школа, 1990. – 167 с.

Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму : Постмодерна інтерпретація / Тамара Гундорова. – Львів : Літопис, 1997. – 298 с.

Кардащук О. Концепт каяття в повісті Ольги Кобилянської «Земля» / Олена Кардащук, Олена Кульбабська // Південний архів. Філологічні науки : Збірник наукових праць. – Херсон, 2002. – Вип. XIV. – С. 341–344.

Кобилянська О. Ю. Твори : в 2 т. / О. Ю. Кобилянська. – К. : Дніпро, 1988. – Т. 2. : Земля; В неділю рано зілля копала… : повісті; оповідання / упоряд., авт. приміт. Ф. П. Погребенник. – 598 с.

Корнилова Н. Б. Онтология молчания (на примере ранней прозы Л. Андреева): дисс. … канд. филолол. наук :10.02.19 / Корнилова Надежда Борисовна. – Ярославль, 2002. – 153 с.

Маленко О. О. Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну) : Монографія / Олена Олегівна Маленко. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 488 с.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : [Монографія] / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18939

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.