ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧОЛОВІКІВ (на матеріалі твору Р. Іваничука «Хресна проща»)

К. В. Писаренко

Анотація


У статті розкрито мовні засоби експлікації комунікативної діяльності чоловічих образів у текстах, присвячених періодам Галицько-Волинського князівства, а також початку та другої половини ХХ століття. Авторка проаналізувала вживання письменником метамовної лексики при зображенні різних часових проміжків, виявила особливості використання дієслівних та номінативних одиниць. У публікації досліджено вживання слів синонімічного ряду дієслова «говорити», класифіковано мовні одиниці за їх функцією в процесі мовлення. Зроблено спробу з’ясувати співвідношення використання лексики зазначеної групи з особливостями ідіостилю Р. Іваничука.

Ключові слова: мовленнєва діяльність, метамова, мовні одиниці, чоловік, ідіостиль, історичний роман.

 

В статье представлены языковые средства экспликации коммуникативной деятельности мужских образов в текстах о периодах Галицко-Волынского княжества, а также начала и второй половины ХХ века. Автор проанализировала использование писателем металексики при изображении различных временных отрезков, выявила особенности употребления глагольных и номинативных единиц. В публикации исследованы слова синонимического ряда глагола «говорить», классифицированы языковые единицы по их функции в процессе речи. Сделана попытка выяснить взаимодействие использования лексики определенной группы с особенностями идиостиля Р. Иваничука.

Ключевые слова: речевая деятельность, метаязык, языковые единицы, мужчина, идиостиль, исторический роман.

 

The publication is written in the context of modern linguistics in reference to problems of human nature and its ideology. The article deals with language tools for explicating the male characters’ communication in texts devoted to periods of Galicia-Volyn principality, the beginning and the second half of the twentieth century. The using of the communication tools and the verbal expression of mentality of the nation are identified. The using of meta language vocabulary by writer in different time frames is analyzed. The specialties of using of verbal and nominative units are showed and classified. The key units in creation of the lexical background are defined. The using of words of synonymic series the verb «talk» is investigated. The language units of synonymic series the verb «talk» are characterized on the basis of function for speaker and recipient. The specialties of using of verbal and nominative units are identified. The peculiarities of the author’s style in describing the defining features of the national outlook are analyzed. The word-tokens are revealed in gradation. The specific using of lexical material to indicate different levels of human relationships, its applying according to the author’s intention providing objectivity in the image of man are analyzed in this publication. There is an attempt to detect the interaction of using specific vocabulary groups in R. Ivanychuk’s idiostyle.

Keywords: speech activity, meta language, linguistic units, man, idiostyle, historical novel.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гірняк С. П. Структурно-семантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мові ХIХ-ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. П. Гірняк ; Донец. держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 23 с. – укp.

Голянич М. И. Словообразовательные поля корней со значением говорения в современном украинском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.02. / М. И. Голянич ; – К., 1979. – С. 20.

Іваничук Р. Хресна проща / Р. Іваничук. – Харків: ТОВ «Будинок друку», 2012. – 284 с.

Лисиченко Л. А. Ці невичерпні глибини мови : монографія. – Х., 2011. – 304, [4] с.

Пашковська Г. О. Походження й семантичний розвиток українських дієслів та фразеологізмів на позначення процесів мовлення: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01/ Г. О. Пашковська ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ, 2008.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18949

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.