ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПОЛЬСЬКИЙ ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

В. В. Піддубна

Анотація


У статті проаналізовано наукові праці українських і польських мовознавців, присвячені питанню польського впливу на лексику української мови. Визначено різні підходи в трактуванні полонізмів та звернуто увагу на погляди окремих дослідників щодо ролі запозичень у формуванні української лексики. Науковий доробок мовознавців систематизовано відповідно до джерел, що відбивають стан української лексики на певному історичному етапі її розвитку, на підставі чого визначено особливості польсько-українського мовного контактування. Окреслено напрямки подальших наукових досліджень.

Ключові слова: мовне контактування, запозичення, польський вплив, посередництво, періодизація.

 

В статье проанализированы научные работы украинских и польских языковедов, посвященные вопросу о польском влиянии на лексику украинского языка. Выделены разные подходы определения полонизмов и обращено внимание на взгляды отдельных исследователей на роль заимствования для формирования украинской лексики. Научные исследования языковедов систематизированы в соответствии с источниками, которые отображают лексику украинского языка на конкретном историческом этапе ее развития, на основании чего были определены особенности польско-украинского языкового взаимодействия. Очерчены направления дальнейших научных исследований.

Ключевые слова: языковые контакты, заимствование, польское влияние, посредничество, периодизация.

 

The article analyzes the scientific works of Ukrainian and Polish linguists, dedicated to the Polish influence on the vocabulary of the Ukrainian language. Attention is paid to different approaches as for Polish borrowings defining. This is because the Polish fulfilled the role of borrowing sources, but the intermediary in borrowing from other European languages. Some researchers’ different points of view on the role of borrowings in the Ukrainian language formation is presented. Linguists scientific achievement is systematized according to sources, reflecting the state of Ukrainian vocabulary at certain stages of historical development, and describes approaches to study vocabulary in synchronic and diachronic aspects. On this basis, it was found that more attention was paid to research of Ukrainian monuments XIV - XVIII century. And every time the Polish-Ukrainian contact has a well-defined specificity. The analysis identified key areas for further research.

Keywords: language contact, borrowing, Polish influence, mediation, division into periods.


Повний текст:

PDF

Посилання


Акуленко В. В. Німецький вплив на розвиток української мови: проблеми методології / В. В. Акуленко. // Мовознавство. – 1997. – № 1. – С. 12 – 19.

Білодід І. К., Їжакевич Г. П., Франко З. Т. Взаємозв’язки між українською та іншими слов’янськими мовами XVI – початку XVIII ст. / Білодід І. К., Їжакевич Г. П., Франко З. Т. // Зв’язки української мови з російською та іншими слов’янськими мовами в XVI – ХІХ ст. – К. : Радянська школа, 1962. – С. 3 – 23.

Вакуленко С. В. Полонізми у складі західно-української лексики за «Українсько-німецьким словником» Зенона Кузелі та Ярослава Рудницького / С. В. Вакуленко, В. В. Піддубна // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2000. – Вип. 93: Слов’янська філологія. – С. 112 – 129.

Гонтарук Л. Характер запозичень із польської мови в українську ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / Л. Гонтарук. // Проблеми слов’янознавства. – 2004. – Вип. 54. – С. 78 – 103.

Грицак Є. Українська літературна мова в Галичині в половині ХІХ сторіччя / Е. Грицак. // Грицак Є. Вибрані українознавчі праці / [вступ та ред. М. Лесів]. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2002. – С. 31 –71.

Гумецька Л. Л. К истории украинско-польских языковых связей / Л. Л. Гумецька. // Исследования по польскому языку. – М. : Наука, 1969. – С. 219 – 228.

Гумецька Л. Л. Способи адаптації запозиченої лексики в староукраїнській мові / Л. Л. Гумецька. // Мовознавство. – 1976. – № 4. – С. 71 – 73.

Крехно Т. І. Мотивація запозичень та особливості функціонування полонізмів у новітній українській мові (на матеріалі сучасного україномовного телевізійного простору) / Т. І. Крехно // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 61 : Філологічні науки. – 2012. – С. 190 – 193.

Полюга Л. М. Українська абстрактна лексика XIV – першої половини XVII ст. / Л. М. Полюга. – К.: Наукова думка, 1991. – 240 с.

Lehr-Sp awi ski T. Wzajemne wp ywy polsko-ruskie w dziedzinie j zykowej / T. Lehr-Sp awi ski. – Krak w : Czas, 1928. – 20 s.

Rytter G. O asymilacji samog osek nosowych i w wyrazach zapo yczonych przez j zyk rosyjski z polskiego / G. Rytter. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu dzkiego. Nauki Humanistyczno-Spo eczne. – d , 1969. – T. 64. – S. 105–115. – (Seria 1: Filologia Rosyjska).

Shevelov G. Y. Vasyl’ Simovy and His Work / G. Y. Shevelov. // Сімович В. Українське мовознавство: розвідки й статті. – Ottawa : The University of Ottawa Press, 1981. – P. 7 – 56.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18950

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.