ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

С. В. Помирча, О. В. Ябурова, М. Ю. Дзюба

Анотація


Статтю присвячено проблемі формування лексикографічної компетентності студентів факультету підготовки вчителів початкових класів. Аналіз наукової, методичної літератури та стану підготовки студентів у вищих закладах освіти свідчить, що донині відсутня перспективна концепція формування лексикографічної компетентності в майбутніх учителів початкових класів. Метою цього дослідження є визначення й узагальнення на основі аналізу науково-педагогічної літератури питання формування лексикографічної компетентності майбутнього педагога. Проаналізувавши особливості опрацювання лексикографічного матеріалу в низці підручників і посібників, зазначаємо, що автори навчальної літератури недостатньою мірою реалізують культурологічний підхід до навчання, і, відповідно, не приділяють увагу проблемі взаємодії мови й культури.

Ключові слова: лексикографічна компетентність, словники, навчальні програми, лексикографічні уміння й навички, словниково-довідкові джерела, культурологічний підхід.

 

Статья посвящена проблеме формирования лексикографической компетентности студентов факультета подготовки учителей начальных классов. Анализ научной, методической литературы и состояние подготовки студентов в высших учебных заведениях показывает, что сегодня отсутствует перспективная концепция формирования лексикографической компетентности будущих учителей начальных классов. Целью данного исследования является определение и обобщение на основе анализа научно-педагогической литературы вопроса формирования лексикографической компетентности будущих педагогов. Проанализовав особенности лексикографического материала в ряде учебников и пособий, мы сделали вывод, что авторы учебников недостаточно последовательно реализовывают культурологический подход в обучении и, соответственно, они не уделяют внимание проблеме взаимодействия языка и культуры.

Ключевые слова: лексикографическая компетентность, словари, академические программы, лексикографические умения и навыки, словарно-информационные источники, культурологический подход.

 

The democratic reforms in all spheres of our society have caused some changes in the organization and content of education in higher educational establishments, the search for the new forms and methods that have led to actualizing the problem of increasing linguistic and lexicographic culture of future teachers. Ukrainian theoretical and studying lexicography has a long tradition, which has a positive impact both on the process of language normalization and improving lexicographic culture of the language speakers (P.Y. Goretskyi, B.D. Grinchenko, O.M. Demska-Kulchytska, S.Ya. Yermolenko, Ye.A. Karpilovska, V.V. Nimchuk, L.S. Palamarchuk, M.M. Peshchak, O.O. Taranenko and others). The problem of forming lexicographic competence is primarily linked with the ways of presenting such notions as «word», «dictionary», «dictionary article», «typology of dictionaries» to the students of primary teachers training department. The key aspects of the work with dictionaries and reference resources are considered in the course of the discipline «Modern Ukrainian language with training» at the primary teachers training department. Having analyzed the peculiarities of studying lexicographic material in the series of textbooks, it should be pointed out that the authors of the given textbooks do not take cultural approach to learning into consideration and, therefore, they do not pay enough attention to the problem of language and culture interaction.

Keywords: lexicographical competence, dictionaries, tutorials, lexicographical skills, vocabulary and reference resources, cultural approach.


Повний текст:

PDF

Посилання


Надолинська А. С. Система вправ з розвитку лексикографічних умінь і навичок у майбутніх філологів / А. С. Надолинська// Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 371–376.

Семеног О. Лексикографічна компетенція як показник мовної культури особистості / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 2. – С. 41–44.

Прокопенко Л. І. Особливості словникової роботи у вищій педагогічній школі / Л. І. Прокопенко // Наука і освіта. – 2010. – № 8. – С. 99–102.

Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посіб. / 2-ге вид., доп. і переробл. / Н. Г. Шкурятяна, С. В. Шевчук. – К. : Арій., 2010. – 824 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18952

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.