ЖАРҐОНОВИЙ «ЖІНОЧИЙ» СЛОВОТВІР НА ТЛІ ЛІТЕРАТУРНОМОВНИХ ІННОВАЦІЙ

А. М. Нелюба

Анотація


Називанню жінок в українській мові присвячено безліч праць. В основному праці містять теоретичні питання і питання особливостей фемінітивів у літературній мові. Загалом історичні, традиційні й інноваційні аспекти «жіночого» словотворення в українській мові мають добру наукову базу. Проте називання жінок в українських соціальних діалектах залишається поза увагою дослідників. У цій статті викладено спостереження щодо особливостей інноваційних жарґонових словотвірних процесів у називанні жінок порівняно з такими ж процесами в українській літературній мові. Хоча жарґонові словотвірні номени на позначення жінок кількісно поступаються літературним, але своєю «якістю» помітно від них відрізняються; самі жарґонодеривати є свідченням їхнього тісного зв’язку-єдності з літературною мовою і водночас протиставлення дериватам літературної мови.

Ключові слова: дериват, жарґон, інновації, мотивація, фемінітив, формант.

 

Называнию женщин в украинском языке посвящено множество работ. Преимущественно это работы содержат теоретические вопросы и вопросы особенностей феминитивов в литературном языке. В общем исторические, традиционные и инновационные аспекты «женского» словообразования в украинском языке имеют хорошую научную базу. Однако называние женщин в украинских социальных диалектах не было предметом исследований. В этой статье изложены некоторые особенности инновационных жаргонных словообразовательных процессов в назывании женщин в сравнении с такими же процессами в украинском литературном языке. Хотя жаргонные словообразовательные номены, обозначающие женщин, количественно уступают литературным, но своим «качеством» существенно отличаются от них; сами же жаргонодериваты свидетельствуют о тесной связи-единстве с литературным языком и вместе с тем противопоставлены дериватам литературного языка.

Ключевые слова: дериват, жаргон, инновации, мотивация, феминитив, формант.

 

There are a lot of works in the Ukrainian language which are devoted to the woman nomination. Primarily these works have theoretical questions and questions of feminitives peculiarity in the literary language. The nomination of woman was not the subject of research in the Ukrainian social dialects. Some peculiarities of innovative word-formative jargon processes in the woman nomination with the comparison of the same processes in the Ukrainian literary language are described in this article. Though the quantity of jargon word formation nomens which define women is less than in the literary language, but by its «quality» they differ significantly from them. Among the distinctive features we mark the following: the using of only the suffix method, from an existing variety of the Ukrainian language suffixes-feminitives only four are used with different productivity, the formation of women nomens which are formed not from the men nomens they differ from feminine wordformation in the old Ukrainian argo systems. The difference between semantic and formal motivation, the existence of semantic transformations which are not made by word formation and others. The jargon derivatives demonstrate the close connection with the literary language and at the same time they are in contrast to the derivatives of the literary language.

Keywords: derivative, jargon, innovation, motivation, feminitive, formant.


Повний текст:

PDF

Посилання


Архангельська А. М. Новотвори-фемінативи в українській мові нової доби: неологізми, оказіоналізми чи ефемеризми? / А. М. Архангельська // Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах. – Рівне, Оломоуць, 2011. –С. 67–121.

Архангельська А.М. Систематизований покажчик слововживань неологізмів-фемінативів в українському мовленні кінця ХХ – початку ХХІ століть / А. М. Архангельська // Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах. – Рівне, Оломоуць: Вид-во Нац. ун-ту ≪Острозька академія≫, 2011. – С. 188–242.

Брус М. Фемінітивний словотвір у працях І. І. Ковалика / М. Брус // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. ХV–ХVІІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – С. 19–23.

Маслова Ю.П. Гендерні неологізми у мові сучасних друкованих українськомовних ЗМІ / Ю.П. Маслова // Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах. – Рівне–Оломоуць: Вид-во Нац. ун-ту ≪Острозька академія≫, 2011. – С. 41–66.

Маслова Ю. П. Словник гендерних неологізмів (на матеріалах друкованих ЗМІ) // Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах. – Рівне–Оломоуць: Вид-во Нац. ун-ту ≪Острозька академія≫, 2011. – С. 243–261.

Нелюба А. Жінки. Гендер. Словотвір / А. Нелюба // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Х., 2011. – Т. 14. (Нова серія). – С.189–204.

Пузиренко Я.В. До проблеми номінації осіб жіночої статі в українській мові (гендерний аспект) / Я. В. Пузиренко // Наукові записки НаУКМА. – К., 2001. – Т. 18. – С. 36–42.

Старченко Я.С. Лексико-словотвірні інновації в жарґонах української мови (від середини 80-их років минулого століття) / Я.С. Старченко. Дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова. – Дніпропетровськ, 2013. – 203 с.

Українська мова. Енциклопедія. – К.: ≪Українська енциклопедія≫ ім. М.П. Бажана, 2000. – 752 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.