ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В АСПЕКТІ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ

А. П. Дюськіна

Анотація


У статті розглянуто одну з провідних тенденцій сучасної лінгвістики у дослідженні фразеологічних одиниць. Визначено основні теоретичні засади вивчення ідіоматичних зворотів в аспекті когнітивного підходу. З’ясовано специфіку семантики фразеологізмів як репрезентантів своєрідних рис ментальності народу. Проведено зіставлення різних підходів дослідників щодо аналізу усталених зворотів з позицій когнітивної лінгвістики. Виділено на рівні теоретичного обґрунтування особливості фразеологічної номінації. Подано визначення фразеологічних одиниць з урахуванням загальних принципів когнітивної парадигми.

Ключові слова: фразеологізм, семантика, концепт, образ, мікротекст, сигніфікат, денотат, конотація.

 

В статье рассмотрена одна из ведущих тенденций современной лингвистики в исследовании фразеологических единиц. Определены общие теоретические основы изучения идиоматических оборотов в аспекте когнитивного подхода. Выяснена специфика семантики фразеологизмов как репрезентантов своеобразных черт ментальности народа. Проведено сопоставление различных подходов исследователей к анализу устойчивых оборотов с позиций когнитивной лингвистики. Выделены на уровне теоретического обоснования особенности фразеологической номинации. Дано определение фразеологических единиц с учетом общих принципов когнитивной парадигмы.

Ключевые слова: фразеологизм, семантика, концепт, образ, микротекст, сигнификат, денотат, коннотация.

 

The article has considered one of the leading trends in the study of modern linguistics of phraseological units. General theoretical basis of the study of idioms in the aspect of the cognitive approach have been identified. Semantic specificity of of phraseological units as representatives of the specific features of the people mentality has been elucidated. Comparison of different approaches of scientists to the analysis of phraseological units has been conducted in the context of the positions of cognitive linguistics. Features of phraseological nomination are identified at the level of theoretical justification. Determination of phraseological units is given in the article taking into account to the general principles of the cognitive paradigm.

Keywords: idiom, semantics, concept, image, micro text, significatum, denotation, connotation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алефиренко Н. Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм: Монография / Н. Ф. Алефиренко. – М.: ООО Изд-во «Элпис», 2008. – 271 с.

Бабенко Н. С. D. Dobrovolskij. Idiome im mentalen Lexikon. Ziele und Methoden der kognitivbasierten Phraseologieforschung / Н. С. Бабенко // Вопросы языкознания. – 2000. – №1. – С. 156–159.

Бакай Б. Я. Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи (на матеріалі української, російської, англійської, німецької, французької мов у періоди Першої та Другої світових воєн): дис. ... канд. Філол. наук: 10.02.15 / Богдана Ярославівна Бакай. – Дрогобич, 2000. – 228 с.

Баран Я. А. Фразеологія у системі мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. Наук: 10.02.15 «Загальне мовознавство»/ Ярослав Андрійович Баран. – Київ, 1998. – 27 с.

Ковшова М. Л. Культурно-национальная специфика фразеологизмов (когнитивные аспекты): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук: 10.02.01 «Русский язык»/ Мария Львовна Ковшова. – М., 1996. – 244 с.

Латыпова Л. Ч. Роль английских и русских фразеологических единиц в формировании модальности в тексте: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук: 10.02.20 «Сравнительно историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / Ляля Чулпановна Латыпова. – Волгоград, 2002. – 18 с.

Левченко О. П. Фразеологічна репрезентація світу / О. П. Левченко // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Київ: КНУ, 2002. – №7. – С. 307–315.

Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): Монографія / О. О. Селіванова. – К.; Черкаси: Брама, 2004. – 276 с.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.