РЕЛІГІЙНІ НАЗВИ І ТЕКСТИ ЯК ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В ХУДОЖНІЙ ОПОВІДІ В. ЛИСА (на матеріалі роману «Соло для Соломії»)

А. А. Берестова

Анотація


У пропонованій статті автор здійснює спробу визначити різновиди релігійних назв і текстів, ужитих у романі В. Лиса «Соло для Соломії», пов’язаних з традиційними релігійними уявленнями в культурі українського народу, характеризує особливості їхнього функціонування в аналізованому творі й доводить, що розглядувані одиниці правомірно кваліфікувати як прецедентні феномени, оскільки їхнє значення зрозуміле кожному представникові української нації. Розглянуте засвідчує, що В. Лис розширює і поглиблює символічність значення описаних релігійних імен і текстів, підкреслюючи цим можливість їх ширшого використання в художньому дискурсі.

Ключові слова: релігійна назва, релігійний текст, прецедентний феномен, алюзія, художня оповідь.

 

В предлагаемой статье автор выделяет использованные в романе В. Лыса «Соло для Соломії» разновидности религиозных названий и текстов, связанных с традиционными религиозными в культуре украинского народа представлениями, характеризует особенности их функционирования в анализированном произведении и доказывает, что рассматриваемые единицы правомерно квалифицировать как прецедентные феномены, поскольку их значение понятно каждому представителю украинской нации. Рассмотренное свидетельствует, что В. Лыс расширяет символическое значение описанных религиозных имен и текстов, подчёркивая этим возможность их болеее широкого использования в художественном дискурсе.

Ключевые слова: религиозное название, религиозный текст, прецедентный феномен, аллюзия, художественное повествование.

 

The article deals with the identification of the varieties of religious names and texts taken from the novel by V. Lys «Solo for Salome». They are connected with traditional religious conceptions in the Ukrainian culture. The author describes the features of their functioning in the analysed work of art and proves that the proposed units can be qualified as precedent phenomena as their meaning is understandable for every representative of the Ukrainian nation. The analyzed material shows that V. Lys has enlarged the symbolic meaning of the described religious names and texts emphasizing by this the possibility of their wider use in the artistic discourse.

Keywords: religious name, religious text, precedent phenomenon, allusion, fiction story.


Повний текст:

PDF

Посилання


Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту: переклад з давньоєврейської та грецької. – К.: Українське біблійне товариство, 1991. – Старий Заповіт. 959 с.; Новий Заповіт. 296 с.

Бірюкова О. Сакральні образи у поезії авторів Нью-Йоркської групи / О. Бірюкова // Культура слова. – К., 2003. – Вип. 62. – С. 22–25.

Бондаренко Л. Релігійно-християнська лексика і фразеологія в поезії Дмитра Загула / Л. Бондаренко // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції. – Львів: Вид-во Львівської Богословської Академії, 2000. – С. 289–292.

Браїлко Ю.І. Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60–80-х років ХХ століття (семантико-стилістичний аспект): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: 10.02.01 – українська мова / Браїлко Юлія Іванівна. – К., 2005. – 245 с.

Журавльова Н. Слова та вирази, пов’язані з релігією, у мові української народної поезії / Н. Журавльова // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції. – Львів: Вид-во Львівської Богословської Академії, 2000. – С. 181–189.

Каторж Н. Стилістичне використання сакральної лексики та біблійних висловів у поезії Євгена Маланюка / Н. Каторж // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції. – Львів: Вид-во Львівської Богословської Академії, 2000. – С. 500–508.

Котяш О. Бібілійні мотиви в романі Василя Барки «Жовтий князь»: мовностилістичний аспект / О. Котяш // Лінгвістичні студії: на пошану корифею. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – С. 228–231.

Лис В. Соло для Соломії: роман / В. Лис. – Х.: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. – 368 с.

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів, В.І. Теремко. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 572 с.

Озерова Е.Г. Прецедентное имя как отражение духовности в русской поэтической прозе / Е.Г. Озерова // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2012. – №1. – С. 78–82.

Піддубна Н. Стилістичний потенціал релігійної лексики в щоденниковому дискурсі (на матеріалі щоденника Олександра Довженка) / Н. Піддубна // Лінгвістичні студії: на пошану корифею. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – С. 247–252.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2010. – 844 с.

Сологуб Н.М. Біблійні образи в художній творчості І. Багряного / Н.М. Сологуб // Мовознавство. – 1993. – № 1. – С. 43–47.

Тєлєжкіна О.О. Конфесійна лексика в поетичному потрактуванні Дмитра Павличка / О.О. Тєлєжкіна // Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – № 1 (25). Ч. ІІ. – С. 93–98.

Хрячкова Л.А. Отбор и использование библеизмов в художественном наследии Михаила Афанасьевича Булгакова: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01 – русский язык / Л.А. Хрячкова. – Воронеж, 2004. – 22 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.