БАНКОНІМИ м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО: МОТИВАЦІЯ, ТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА

В. В. Дубчак

Анотація


У статті аналізуються власні назви банків м. Хмельницький. Установлено, що найбільш продуктивними є квалітативно-сутнісні, символічно-сутнісні та локативно-квалітативно-сутнісні банконіми. Серед відапелятивних переважають відіменниково-відприкметникові пропріальні одиниці, а серед відонімних – похідні від власних особових і географічних назв. Морфологічний і лексико-семантичний способи є найбільш продуктивними різновидами деривації банконімів.

Ключові слова: банконім, власна назва банку, мотивація, спосіб творення, структура.

 

В статье анализируются собственные названия банков города Хмельницкий. Определено, что самыми продуктивными являются квалитативно-сущностные, символическо-сущностные и локативно-квалитативно-сущностные банконимы. Среди отапеллятивных названий преобладают образованные от существительных и прилагательных, а среди отонимных – производные от наименований лиц и топонимов. Чаще всего используются морфологический и лексико-семантический способы деривации.

Ключевые слова: банконим, собственное название банка, мотивация, способ словообразования, структура.

 

In this article the proper names of the Khmelnytsky city banks have been analyzed. It has been identified that the most productive bankonyms are the qualitatively-essential, symbolically-essential and locatively-qualitatively-essential. Among the appellative bankonyms prevail the denominative and adjective derived proprial units. Among the onym derived bankonyms dominate the derivatives of proper and geographical names. Morphological and lexical-semantic methods are the most productive varieties of the bankonyms derivation.

Keywords: bankonym, bank proper name, motivation, method of formation, structure.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белей О.О. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств Закарпаття / О.О. Белей. – Ужгород, 1999. – 111 с.

Белей О.О. Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов’янському тлі / О.О. Белей. – Wroz aw, 2007. – 248 с.

Беспалова А.В. Структурно-семантические модели эргонимов и их употребление в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 – германские языки / А.В. Беспалова. – Одесса, 1989. – 16 с.

Кутуза Н.В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м. Одеси) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Н.В. Кутуза. – Одеса, 2003. – 18 с.

Лєсовець Н.М. Ергонімія м. Луганська: структурно-семантичний і соціально-функціональний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Н.М. Лєсовець. – Луганськ, 2007. – 295 с.

Микина О.Г. Номинационные процессы в современной европейской эргонимии : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 – теория языкознания / О.Г. Микина. – Донецк, 1992. – 197 с.

Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука / вид. друге, виправлене і доповнене. – К. : Головна редакція УРЕ, 1985. – 966 с.

Торчинський М.М. Структура онімного простору української мови: монографія / М.М. Торчинський. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 550 с.

Цілина М.М. Ергоніми м. Києва: структура, семантика, функціонування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / М.М. Цілина. – К., 2006. – 23 с.

Шестакова С.О. Лексико-семантичні інновації у системі української номінації (на матеріалі ергонімів і прагмонімів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 – укр. мова / С.О. Шестакова. – Х., 2002. – 241 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.