РОЗКРИТТЯ СТЕРЕОТИПІВ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЩО ОБ’ЄКТИВУЮТЬ ПОНЯТТЯ «СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ»

О. В. Ткаченко

Анотація


У статті розглядаються стереотипні уявлення українців про сім’ю, що презентуються фразеологічними одиницями на позначення поняття «сімейне виховання», зокрема ті, що вербалізують систему уявлень українців про стосунки в родині.

Ключові слова: стереотип, сім’я, фразеологічна одиниця, етнос, сімейне виховання.

 

В статье рассматриваются стереотипные представления украинцев о семье и их отражение во фразеологических единицах, которые объективируют понятие «семейное воспитание». Подробно анализируются фразеологические единицы, вербализирующие систему представлений украинцев об отношениях в семье.

Ключевые слова: стереотип, семья, фразеологическая единица, семейное воспитание.

 

The article deals with the Ukrainians` stereotypes about family and represents the phraseological units that objectify the notion “family upbringing”. The phraseological units that verbalize the Ukrainians` system of notions about family relationships are analyzed in details.

Keywords: stereotype, family, phraseological unit, family upbringing.


Повний текст:

PDF

Посилання


Годзь Н. Б. Культурні стереотипи в українській народній казці: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури» / Н. Б. Годзь; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2004. – 19 с.

Иная ментальность / [Карасик В. И., Прохвачева О. Г., Зубкова Я. В., Грабарова Э. В.]. – М. : Гнозис, 2005. – 352 с.

Русова С. Ф. Теорія педагогіки на основі психології / Русова С. Ф. // Вибрані педагогічні твори. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2008. – С. 8 – 143.

Селиванова Е. А. Новые векторы исследования фразеологии в современном парадигмальном пространстве лингвистики / Е. А. Селиванова // Paremie narodu slovanskych II. – Ostrava, 2005. – С. 14 – 22.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник 1970 – 1980. – [Режим доступу] : http://sum.in.ua/.

Словник фразеологізмів української мови / [уклад. В. М. Білоноженко та ін.] – К. : Наукова думка, 2008. – 1104 с.

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко – К. : Освіта, 1998. – 224 с.

Українознавство в національній школі / [С. Домбровський, Р. Скульський, М. Стельмахович, Б. Ступарик, В. Хрущ]. – Івано-Франківськ : [б.в.] , 1995. – 135 с.

Шведова М. О. Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / М. О. Шведова / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 18 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.