СТРУКТУРА, ТИПОЛОГІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ТОВАРОНІМІВ (на матеріалі власних назв пилососів)

А. М. Янчишин

Анотація


У статті описано систему власних назв пилососів. Основна увага звернена на семантику твірних основ, спосіб творення і мотиваційну структуру вакуонімів. Установлено, що найбільш продуктивними є асоціативні відапелятивні номінації, утворені шляхом семантизації.

Ключові слова: власна назва, вакуонім, семантика твірної основи, спосіб словотворення, мотивація.

 

В статье описана система собственных названий пылесосов. Основное внимание обращено на семантику образующих основ, способ создания и мотивационную структуру вакуонимов. Установлено, что наиболее продуктивными являются ассоциативные отапелятивные номинации, образованные путем семантизации.

Ключевые слова: имя собственное, вакуоним, семантика образующей основы, способ словообразования, мотивация.

 

The article deals with the proper names of vacuum cleaners. The main attention is paid to constituent stems, ways of creation and motivational structure of vacuonyms. It was ascertained that associative nominations semantically formed vidapelyatuve, derived from common lexemes are the most productive.

Keywords: proper name, vacuonym, stems semantics, method of word formation, motivation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія: навчальний посібник / В. О. Горпинич. – К. : Вища школа, 1999. – 207 с.

Етимологічний словник сучасної української мови: у 7 т. – К. : Наукова думка, 1982–2006.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М. : Наука, 1988. – 192 с.

Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1973. – 366 с.

Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови: монографія / М. М. Торчинський. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 548 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.