ПАРАМЕТРИ СЛОВОТВІРНОЇ ПАРАДИГМИ ВІДПРИКМЕТНИКОВИХ ІНХОАТИВНИХ ДІЄСЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СТАНУ СУБ’ЄКТА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

О. П. Кушлик

Анотація


У статті досліджено параметри словотвірної парадигми відприкметникових інхоативних суфіксальних дієслів на позначення внутрішнього стану суб’єкта в українській мові простежено належність дериватів до двох словотвірних зон – субстантивної та вербальної; окреслено непослідовність і спорадичність вияву тих чи тих семантичних позицій; визначено набір словотворчих засобів, що експлікують словотвірні значення в межах кожної зони.

Ключові слова: словотвірна парадигма, словотвірна зона, словотвірне значення, словотворчий формант, відприкметникове (відад'єктивне) інхоативне дієслово, структурно-семантичний тип, дериват.

 

В статье исследованы параметры словообразовательной парадигмы отприлагательных инхоативных суффиксальных глаголов со значением внутреннего состояния субъекта в украинском языке; прослежена принадлежность дериватов к двум словообразовательным зонам – субстантивной и вербальной; очерчены непоследовательность и спорадичность проявления тех или иных семантических позиций; определен набор словообразовательных средств, которые эксплицируют словообразовательные значения в пределах каждой зоны.

Ключевые слова: словообразовательная парадигма, словообразовательная зона, словообразовательное значение, словообразовательный формант, отприлагательный (отадъективный) инхоативный глагол, структурно-семантический тип, дериват.

 

In this article the author analyzes peculiarities of the word-formative paradigm of motivated by adjectives inchoative suffixal verbs of mental state of the subject in the Ukrainian language, namely, weather derivatives belong to the two word-building zones – substantive and verbal;describes the unpredictable these or those semantic oppositions; determines the set of word-building means which explicit word-building meaning within each zone.

Keywords: word-building paradigm, word-building zone, word-building meaning, wordbuilding formant, inchoative verbs motivated by adjectives, structural and semantic type, derivative.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барсов А. А. Российская грамматика / А. А. Барсов. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 775 с.

Болдырев А. В. Рассуждение о глаголах / А. В. Бодырев // Труды Общества любителей российской словесности. – 1812. – Ч. 2. – С. 65–84.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису / І. Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1992. – 222 с.

Возний Т. М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т. М. Возний. – Львів: Вища школа, 1981. – 187 с.

Волков В. В. Способи образования глаголов с инхоативным значением о имен прилагательных в современном русском литературном языке: автореф. дис. канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / В. В. Волков – М., 1983. – 19 с.

Городенська К. Г. Структура відіменних дієслів. Розділ 1 // Городенська К. Г., Кравченко М. В. Словотвірна структура слова (відіменні деривати). – К.: Наук. думка, 1981. – С. 20–108.

Городенська К. Г. Дієслово. Розділ 6 // Іван Вихованець, Катерина Городенська. Теоретична морфологія української мови / за ред. І. Вихованця, Київ: Універ. вид-во «Пульсари» 2004. – С. 217–297.

Городенська К. Г. Дії та стани похідних дієслів як джерело пізнання історії та культури українського народу / К. Г. Городенська // Відображення історії та культури народу в словотворенні: Доповіді 12 Міжнародної наукової конференції Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (25 – 28 травня 2010 р., Київ, Україна) / [упоряд. та наук. ред. Н. Ф. Клименко і Є. А. Карпіловської]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 355–364.

Ґрещук В. Український відприкметниковий словотвір / Василь Ґрещук – Івано-Франківськ : Плай, 1995. – 208 с.

Ґрещук В. Розділ І. Теоретичні засади основоцентричної дериватології / Ґрещук В. В. // Ґрещук В. В., Бачкур Р. О. та ін. Нариси з основоцентричної дериватології / за ред. Василя Ґрещука. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С. 6–38.

Давыдов И. И. Опыт общесравнителъной грамматики русского языка Спб.,1853. – 497 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія/ Загнітко А. П. – Донецьк: ДонДУ,2001. – 437 с.

Каленич В. М. Семантико-синтаксичні параметри речень з одновалентними дієслівними предикатами стану / В. Каленич // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія : збірник / М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 11. – С. 122–127.

Колібаба Л. М. Структурно-семантичні типи базових синтаксичних конструкцій дієслів словотворної категорії стану / Л. М. Колібаба // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць. – Донецьк, 2011. – Вип.22. – С. 173–177.

Кутня Г. В. Структурно-семантична і функціональна характеристика предикатів процесу в сучасній українській мові : автореф. дис... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Г. В. Кутня. – Львів, 2004. – 18 с.

Кутня Г. В. Двомісні семантикосинтаксичні структури з предикатами процесу в сучасній українській мові / Галина Кутня // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія: Філологія. – Львів, 2004. – Вип. 34. – Ч. І. – С. 125–133.

Ледней О. Ф. Об’єктні синтаксеми в структурі простого речення: автореф. дис… канд. філолог. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. Ф. Ледней. – Одеса, 2003. – 19 с.

Леута О. І. Семантико-синтаксичні параметри українського дієслова: [Текст] / О. І. Леута. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 404 с.

Масицька Т. Є. Граматична структура дієслівної валентності: [монографія] / Т. Є. Масицька. – Луцьк : РВВ «Вежа». ВДУ ім. Лесі Українки 1998. – 207 с.

Мельник І. А. Відприкметникова дієслівна морфологічна транспозиція / І. Мельник // Українська мова : науково-теоретичний журнал. – 04/2012. – № 2. – С. 11–23.

Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського ун-ту, 2001. – 340 с.

Наметова И. Ю . Функционально-семантическое поле инхоативности в русском и английском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук: спец. 10.02.20 «Языкознание сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»/ И. Ю. Наматова. – Душанбе, 2009.

Олексенко В. П. Словотвірні категорії іменника : монографія / В. П. Олексенко. – Херсон: Айлант, 2005. – 336 с.

Павский Г. П. Филологические наблюдения над составом русского языка. О глаголе / Г. Павский. – СПб., 1850. – 271 с.

Пасічник І. А. Три ступені відприкметникової вербалізації (на матеріалі роману М. Вінграновського «Северин Наливайко») / Ірина Пасічник // Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Л. Боровиковського в контексті слов’янського романтизму: зб. наук. праць. – Вип. 2 / упоряд. О. В. Яблонська. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки, 2006. – С. 301–310.

Пасічник І. А. Синтаксичний ступінь переходу прикметників у сферу дієслів (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки) / Ірина Пасічник // Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць. – Луцьк, 2008. – Т. 4. – Кн. 2. – С. 371–382.

Пузік А. А. Відприкметникові дієслова у німецькій, англійській та українській мовах: автореф. дис… канд. філол. наук: спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / А. А. Пузік. –Донецьк, 2000. – 21 с.

Сигалов П. С. Русские инхоативные глаголы: дис. канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / П. С. Сигалов. – Л., 1963. – 259 с.

Сидоренко Т. М. Семантичні засади виділення дієслів зі значенням кількісної характеристики дії або стану / Т. М. Сидоренко // Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. праць НПУ імені М. П. Драгоманова / [відп. ред. А. П. Грищенко]. – К. : НПУ, 2002. – С. 71–85.

Сидоренко Т. М. Кількісні способи дієслівної дії в українській мові: автореф. дис... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. М. Сидоренко. – К., 2005. – 20 с.

Скорнякова М. Ф. О словообразовательных возможностях инхоативных глаголов в современном русском языке/ М. Ф. Скорнякова // Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент, 1975. – С. 339–344.

Сорочан О. В. Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти): автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Сорочан. – К., 2005. – 18 с.

Улуханов И. С. Глаголы на -еть в современном русском языке (О продуктивности регулярности словообразовательного типа) / И. С. Улуханов // Развитие словообразования современного русского языка. – М., 1966. – С. 127–140.

Хакимова И. Р. Словообразовательная характеристика непереходных глаголов в русском и узбекских языках / И. Р. Хакимова // Вопросы русского и общего языкознания. – Ташкент, 1976. – С. 146–153.

Чолакова А. Д. До питання про російські інхоативні дієслова / А. Д. Чолакова // Вісник Харківського національного ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. № 936.– Харків, 2011. – Вип. 61. – С. 105–109.

Шершнева М. С. Словообразовательная и грамматическая структура глаголов второго продуктивного класса в современном русском языке: дис. канд. филол. наук : спец.10.02.01 «Русский язык» / М. С. Шершнева. – М., 1960. – 359 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.