ЗВ’ЯЗКИ МІЖ СИНТАКСИЧНО РІЗНОПЛАНОВИМИ КОМПОНЕНТАМИ МОВЛЕННЄВОГО ЛАНЦЮГА ТА ЗА МЕЖАМИ ОДНОГО РЕЧЕННЯ

І. С. Попова

Анотація


Стаття присвячена актуальним питанням дослідження однієї з фундаментальних категорій українського синтаксису – синтаксичного зв’язку. Зокрема, проаналізовано чотири типи позасистемного синтаксичного зв’язку: сепаратизацію, узагальнення, з’єднання, вставлення.

Ключові слова: позасистемний синтаксичний зв’язок, сепаратизація, узагальнення, з’єднання, вставлення.

 

Статья посвящена актуальным вопросам исследования одной из фундаментальных категорий украинского синтаксиса – синтаксической связи. В частности, проанализированы четыре типа внесистемной синтаксической связи: сепаратизацию, обобщение, соединение, включение.

Ключевые слова: внесистемная синтаксическая связь, сепаратизация, обобщение, соединение, включение.

 

This article is devoted to the actual problems of investigation of one of the fundamental categories of Ukrainian syntax – syntactic link. In particular, four types of out -of -system syntactic link are analyzed: separatization, synthesis, link, insertion.

Keywords: out -of -system syntactic link, synthesis, insertion.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антологія української поезії: у 4 т. – К.: Вид-во худ. літ., 1958. – Т. 1. – 430 с.

Антологія української поезії: у 4 т. – К. : Вид-во худ. літ., 1958. – Т. 4. – 512 с.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов. энцикл., 1966. – 608 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і головн. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Гуйванюк Н. В. Нерозкладні компоненти у структурі речення: монографія / Н. В. Гуйванюк, О. В. Максим’юк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 224 с.

Ломов А. М. Словарь-справочник по синтаксису современного русского языка / А. М. Ломов. – М.: Восток-Запад, 2007. – 416 с.

Меншиков І. І. Синтаксичні зв’язки слів у сучасній українській літературній мові / І. І. Меншиков, І. С. Попова. – Д.: ДНУ, 2002. – 48 с.

Попова І. С. Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису (одиниця, зв’язок, модель): монографія / І. С. Попова. – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – 432 с.

Попова І. С. Фундаментальні категорії синтаксису української мови у формально-граматичному та метамовному аспектах: автореф. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. С. Попова. – Чернівці, 2012. – 40 с.

Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика / Г. Я. Солганик. – М.: Высш. шк., 1973. – 196 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.