ДІАЛЕКТНЕ ДЖЕРЕЛО ЛЕКСИКИ В МОВІ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА ТА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ БІБЛІЇ 1903 РОКУ

Т. В. Мороз

Анотація


У статті виявлено спільні риси у використанні народнорозмовного лексичного джерела у мові творів І. Франка та в українських перекладах Біблії 1903 року, з’ясовано спільні джерела використання діалектизмів та розмовної лексики, а також проведено паралель між передовими письменниками – П. Кулішем та І. Франком.

Ключові слова: народнорозмовне лексичне джерело, діалектизми, розмовна лексика, переклад Біблії.

 

В статье обнаружены общие черты в использовании народноразговорного лексического источника в языке произведений И. Франко и в украинском переводе Библии 1903 года, выяснены общие источники использования диалектизмов и разговорной лексики, а также проведена параллель между передовыми писателями – П. Кулишем и И. Франко.

Ключевые слова: народноразговорный лексический источник, диалектизмы, разговорная лексика, перевод Библии.

 

The article revealed similarities in the use of lexical people’s spoken lexical source dialect in the language works of I.Franko and in the Ukrainian translation of the Bible of year 1903. Also the common sources of using dialect and spoken lexis are found, and the parallel between progressive writers – P. Kulish and I. Franko was conducted.

Keywords: people’s spoken lexical source dialect, spoken vocabulary, translation of the Bible.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Бевзенко С.П. Українська діалектологія / С.П. Бевзенко. – К.: Вища шк. – 1980. – 248 с.

Гуйванюк Н. Діалектний текст як лінгвокогнітивна одиниця / Н. Гуйванюк, Н. Руснак // Українська мова. – 2003. – № 2. – С. 102–109.

Жовтобрюх М.А. Проблеми взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів / М.А. Жовтобрюх // Мовознавство. – 1973. – № 1. – С. 3–15.

Матвіяс І. Діалектна основа української мови в першій половині ХІХ ст. / І. Матвіяс // Українська мова. – 2003. – № 2. – С. 13–16.

Матвіяс І.Г. Діалектна основа мови в творах Івана Франка // Мовознавство. – 2002. – № 1. – С. 11–16.

Матвіяс І.Г. Творчість Івана Франка на тлі історії української літературної мови /// Мовознавство. – С. 18 24.

Мороз Т. Діалектна лексика в українському перекладі «Псалтиря» Івана Пулюя // Тези стендових доповідей Міжнародного діалектологічного семінару «Мовне й культурне явище в діалектному просторі». – Львів, 2007. – С. 15.

Мороз Т.В. Лексика перекладів книг Святого Письма у контексті розвитку української літературної мови в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: аврореф. дис. ... канд.. філол.. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т.В. Мороз. – Чернівці, 2007. – 20 с.

Німчук В. Українські переклади Святого Письма // Das Ukrainische als Kirchensprache (Українська мова в церквах). – Siavische Sprachgeschichte / Herausgegeben von Michael Moser. – Band 1. – Wien, 2005. – С. 15–64.

Ткач Л.О., Мороз Т.В. Українська народнорозмовна лексика у перекладах книг Святого Письма, здійснених П. Кулішем, І. Пулюєм, І. Огієнком (зіставлення, спостереження, міркування) // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Вип. 5 / За ред. А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 280–293.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.