ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СКЛАДНИХ СЕМАНТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ

О. В. Глотова

Анотація


У статті розглядаються питання теорії функціональної граматики, що посідають центральне місце в сучасному мовознавстві. Актуальність теми визначається першочерговими завданнями сучасної синтаксичної науки, яка шукає науково-методологічну основу дослідження фундаментальних семантичних категорій зі складною формально-змістовою структурою, що може бути реалізовано на основі функціонального підходу. Мета цієї розвідки – розглянути різні підходи до вивчення таких категорій в межах функціонального аналізу, з’ясувавши можливість розглядати в єдиній системі належні до різних мовних рівнів засоби на основі спільності їхніх семантичних функцій, та запропонувати алгоритм аналізу складних семантичних категорій. Видається не тільки можливим, а й потрібним і науково обґрунтованим синтетичне описування співвідношень між значенням і формою, що не знімає визнання провідної ролі напрямку вивчення від семантики до засобів її оформлення як науково-методологічної вимоги функціонального аналізу. Таким чином, багатоаспектний функціональний аналіз складних семантичних категорій дозволяє виявити потенційну в мові й застосовувану в мовленні можливість оформляти певні семантичні відношення для задоволення потреб спілкування і відтворення семантичних відтінків висловлювань. У мові існують різні засоби вираження семантичного значення як на рівні складного речення (складнопідрядного, складносурядного, безсполучникового), так і на рівні простого ускладненого речення (це прийменниково-іменникові утворення, речення з відокремленими членами речення (дієприкметниковими та прикметниковими зворотами, прикладками, прислівниками). Запропоновано алгоритм аналізу складних семантичних категорій, який складається з трьох етапів.

Ключові слова: функціональний підхід, функціонально-синтаксичний аналіз, семантична категорія із складною формально-змістовою структурою, мовний рівень , алгоритм аналізу.

 

The article deals with the problems of the theory of functional grammar, which occupy a central place in modern linguistics. Its topicality is determined by the priority tasks of modern syntax, having the purpose to find out a methodological foundation of the study of fundamental semantic categories with a complex formal-content structure, what can be achieved basing on functional approach. The objective is to focus on different views to studying such categories within the framework of functional analysis, and to find the possibility to analyze the means belonging to different language levels in a single system basing on the commonality of their semantic functions. There exist various means of expressing a definite semantic meaning both at the level of a composite sentence, and at the level of a simple sentence. An algorithm for the analysis of complex functional-semantic categories is proposed.

Key words: functional approach, functional-syntactic analysis, semantic category with a complex formal-content structure, language level, an algorithm of analysis.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Андерш Й. Ф. Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською. Київ: Наукова думка, 1987. 348 с.

Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л.: Наука, 1983. 208 с.

Бондарко А. В. Основы функциональной грамматики: Языковая интерпретация идеи времени. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. 260 с.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ: Наукова думка, 1992. 222 с.

Дорошенко С. І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові. Харків: Вища школа, 1980. 151 с.

Дорошенко С. І. Граматична стилістика української мови. Київ: Радянська школа. 1985. 200 с.

Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису: монографія. Донецьк: ДонНУ. 2007. 294 с.

Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. Москва: УРСС, 2005. 352 с.

Левицкий Ю. А. Основы теории синтаксиса. Москва: КомКнига, 2005. 368 с.

Лингвистический энциклопедический словарь. Москва: Сов. Энциклопедия, 1990. 683 с.

Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій. Луцьк: Вежа, 2001. 340 с.

Олешков М. Ю. Основы функциональной лингвистики: дискурсивный аспект. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pedlib.ru/ Books/4/0465/4_0465-4.shtml (дата звернення: 09.03.2019).

Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л.: Наука, 1987. 348 с.

Halliday M.A.K. System and function in language. Selected papers. London, 1976. 250 p.

Hawkins J. A. Explaining language universals. Oxford, 1988. 380 p.

REFERENCES

Andersh, Y. F. (1987). Typolohiya prostykh diyeslivnykh rechen u cheskiy movi v zistavlenni z ukrayinskoyu [The typology of simple verbal sentences in the Czech language in comparison with the Ukrainian] Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Bondarko, A.V. (1983). Printsipy funktsionalnoy grammatiki i voprosy aspektologyy [Principles of Functional Grammar and Problems of Aspects]. Leningrad: Nauka [in Russian].

Bondarko, A.V. (2001). Osnovy funktsionalnoy grammatiki: Yazykovaya interpretatsiya: idei vremeni [Fundamentals of Functional Grammar: A Linguistic Interpretation of the Idea of Time]. St. Petersburg: Izdatelstvo St. Peterburgskogo universiteta [in Russian].

Vykhovanets, I.R. (1992) Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukraiinskoii movy [Essays on the functional syntax of the Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Doroshenko, S. I. (1980). Skladni bezspoluchnykovi konstruktsiii v suchasnii ukraiinskii movi [Complex asyndetic structures in modern Ukrainian language]. Kharkiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Doroshenko, S. I. (1985.). Hramatychna stylistyka ukraiinskoii movy [Grammatical stylistics of the Ukrainian language]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Zahnitko, A.P. (2005). Teoriia suchasnoho syntaksysu [The theory of modern syntax] Donetsk: DonNU [in Ukrainian].

Zolotova, G.A. (2005). Ocherk funktsional’nogo sintaksisa russkogo yazyka [Essay on the functional syntax of the Russian language]. Moscow: URSS [in Russian]

Levitskiy, YU. A. (2005). Osnovy teorii sintaksisa [Fundamentals of the theory of syntax]. Moscow: KomKniga [in Russian].

Yartseva, V. N. (Ed.) (1990). Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar’ [Linguistic Encyclopedic Dictionary] (1990). Moscow: Sov. Entsiklopediya [in Russian].

Mirchenko, M. V. (2001). Struktura syntaksychnykh katehorii [The structure of syntactic categories] Luts’k: Vezha [in Ukrainian].

Oleshkov, M. Yu. Osnovy funktsional’noy lingvistiki: diskursivnyy aspekt [Fundamentals of functional linguistics: a discursive aspect]. Retrieved from: http://www.pedlib.ru/ Books/4/0465/4_0465-4.shtml [in Russian].

Bondarko, A. V. (Ed.) (1987). Teoriya funktsional’noy grammatiki. Vvedeniye. Aspektual’nost’. Vremennaya lokalizovannost’. Taksis. [The theory of functional grammar. Introduction. Aspectuality. Temporary localization. Taxis]. Leningrad: Nauka [in Russian].

Halliday, M.A.K. System and function in language. Selected papers. London, 1976. 250 p.

Hawkins, J. A. Explaining language universals. Oxford, 1988. 380 p.
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.