ЕКСПРЕСІЯ ЯК ЧИННИК СТИЛЬОВОЇ ПЕРЕОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ

А. А. Ковтун

Анотація


У статті проаналізовано роль експресії у стильовій переорієнтації релігійної лексики поза релігійною сферою. Виявлено, що характер експресії впливає на появу стилістичних відтінків (поетичного, піднесено-урочистого, розмовного, оцінного та ін.) у значеннях, які з’являються на різних етапах розвитку релігійних лексем. Стилістичні фігури повтор і плеоназм слугують увиразненню притаманної українцям риси експресивності, поєднаної з критичною оцінкою дійсності. Саме такі давньокиївські та староукраїнські плеонастичні словосполучення, як красна» âhðà, правая âhðà, истинная âhðà, чистая âhðà, могли сприяти поступовому закріпленню в лексемі âhðà (первісно «істина, правда») значення «релігія».

Ключові слова: семантика, релігійна лексика, експресивний компонент значення, стилістичний відтінок значення, плеоназм.

 

Due to a long stay on the periphery of the public consciousness, religious vocabulary has acquired a high permeability beyond the limits of its conventional style, although in the Ukrainian language it has always been an open system, refined through its active use. This stratum of vocabulary is quite rightly attributed to those that reflect the most active manifestations of the life of Ukrainians. Despite the lively interest of domestic linguists in the functioning of religious vocabulary outside the narrow professional segment of communication, the question of the actualization of religious vocabulary in the context of its stylistic reorganization in colloquial, artistic, publicistic and mass-media Ukrainian speech remains relevant. The purpose of this study is to clarify the effect of expressiveness as a factor in the reorientation of the stylistic features of religious lexemes against the background of the preservation of religious values outside of religious discourse. In the course of the study, it was established that, outside the religious sphere, expressiveness vividly accompanies the use of lexemes in religious meanings, while stimulating the stylistic modification of these units. The nature of expressiveness affects the emergence of new stylistic nuances (neutral → poetic, sublimely solemn, conversational, evaluative, etc.) that appear at a certain stage of development of the religious lexemes semantics due to the strengthening of separate semes of meaning with the actualization of its entire core. For example, the lexeme піп, once “bookish”, froze as a variant of meaning adapted to the colloquial speech elements due to the strengthening of such negative semes as avarice, gluttony, extortion, adaptability, manipulation. Repetition and pleonasm are stylistic figures that further reinforce such a characteristic feature of Ukrainians as expressiveness coupled with an explicit proclivity to judge people and phenomena. Such Old Kyivan and Old Ukrainian pleonastic phrases as красна» âhðà, правая âhðà, истинная âhðà, чистая âhðà could contribute to fixing the meaning religionin the lexeme âhðà (originally truth).

Key words: semantics, religious vocabulary, expressive component of meaning, stylistic connotation, pleonasm.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білецький В. О. Вибрані твори / упоряд. Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, А. О. Савенко. Київ: Вид. дім Д. Бураго, 2012. С. 475-476.

Браїлко Ю. І. Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60-80-х років ХХ століття (семантико-стилістичний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01«Українська мова» / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2005. 20 с.

Булаховський Л. А. Нариси з загального мовознавства. Київ: Рад. шк., 1955. 248 с.

Етимологічний словник української мови: у 7 т. / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ: Наук. думка, 1982. Т. 1: А–Г. 631 с.

Исаченко А. В. К вопросу о структурной типологии словарного состава славянских литературных языков. Slavia. Praha: ČSAV, 1958. Roč. ХХVІІ. Seš. 3. S. 334-352.

Іващенко В. Л. Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. 2014. № 791. С. 22-26.

Кабиш О. О. Зміни в семантичній структурі та функціонуванні маркованої лексики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2007. 22 с.

Карпіловська Є. А. Нова Україна у словотвірній номінації: зміни у мовному «кресленні» світу. Відображення історії та культури народу в словотворенні: доповіді ІІ Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’ян. словотвор. при Міжнар. комітеті славістів (25-28 травня 2010 р.). Київ: Вид. дім Д. Бураго, 2010. С. 91-109.

Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: монографія. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. 336 с.

Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства: вибрані праці: ч. ІІ. / упоряд. З. Терлак. Львів – Івано-Франківськ, 2008. 496 с.

Колесник Н. С Християнська онімія як складник фольклоронімного простору: склад, структура, основні характеристики. Онімний простір українського пісенного фольклору: семантичний, структурний та функціональний аспекти: дис. ... доктор. філол. наук: 10.02.01. Чернівці, 2018. С. 169-310.

Колесов В. В. Культура речи – культура поведения. Ленинград: Лениздат, 1988. 271 с.

Кочан І. Терміни та професійна лексика кінця ХХ – початку ХХІ століття. Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць. 2007. Вип. 7. С. 69-73.

Мазурик Д. В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2002. 20 с.

Мацько Л. Українська мова в кінці ХХ ст. (зміни в лексиці). Дивослово. 2000. № 4. С. 5-20.

Мельничук О. С. Розвиток мови як реальної системи. Мовознавство. 1981. № 2. С. 22-34.

Мокиенко В. М. Образы русской речи: историко-этимологические очерки фразеологии. Москва: Флинта, 2007. 464 с.

Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині XIX – на початку XX ст. Харків: Вид-во при ХДУ «Вища школа», 1985. 152 с.

Навальна М. Конфесійна лексика в мові сучасної української художньої літератури. Хрестоматия теолингвистики: т. 2: сб. ст. /под ред. А. К. Гадомского и др. Ульяновск: ООО «Мастер Студия», 2019. С. 266-275.

Німчук В. Хрестоматія з історії української мови Х–ХІІІ ст. Житомир: Полісся, 2015. 352 с.

Піддубна Н. В. Бібліїзми й релігійна лексика та фразеологія: спроба розмежування понять. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2018. Вип. 47. С. 50-56. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.1203849.

Русанівський В. М. Семантичні процеси розвитку української лексики. Історія української мови. Лексика і фразеологія /відп. ред. В. М. Русанівський. Київ: Наук. думка, 1983. С. 660-715.

Скаб М. С. Прагматика апеляції в українській мові: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2003. 80 с.

Скаб М. Традиційне і нове у використанні української біблійної фразеології. Dialog z tradycją. T. III : Język – komunikacja – kultura / podred. nauk. R. Dźwigoł i I. Steczko. Kraków: Collegium Columbinum, 2015.S. 97-109.

Словник української мови / відп. ред. В. В. Жайворонок. Київ: Вид. центр «Просвіта», 2012. 1316 с.

Словник української мови: в 11 т. / гол. ред. І. К. Білодід. Київ: Наук. думка, 1970-1980.

Срезневский И. И. Матеріалы для словаря древне-русскаго языка по письменнымъ памятникамъ. Санкт-Петербургъ: Тип. Императ. Акад. Наукъ, 1893-1912.

Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття. Київ: Пугач, 2005. 388 c.

Струганець Л. В. Процеси актуалізації та пасивізації лексико-семантичних засобів в українській літературній мові кінця ХХ століття. Слово. Стиль. Норма: зб. наук. пр. / відп. ред. Н. М. Сологуб. Київ, 2002. С. 53-57.

Таран А. Конкурування номінацій у сучасній українській літературній мові: тенденції стабілізації нової лексики. Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2011. 232 с.

Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – ХХІ ст.): монографія. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. 248 с.

Фразеологічний словник української мови: у 2 кн./ В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. Київ: Наук. думка, 1999. 980 с.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови. Запоріжжя: ЗНУ, 2002. 351 с.

Частотний словник сучасної української мови художньої прози: у 2 т. / гол. ред. В. С. Перебийніс. Київ: Наук. думка, 1981.

Этимологический словарь русского языка: у 2 т. / под ред. Н. М. Шанского (вып. 1-8); А. Ф. Журавлева и Н. М. Шанского (вып. 9-10). Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1963-2007.

Nagórko А. Świecki język – przeobrażenia semantyczne słownictwa religijnego (na materiale niemieckim). Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego. Bulletin de la societe polonaise de linguistique. Zeszyt LVІ – Fascicule LVІ. Warszawa: Wydawnictwo Energeia, 2000. S. 39-48.

REFERENCES

Biletskyi, V. O. (2012). Vybrani tvory [Selected Works]. N. F. Klymenko (Ed.). Kyiv: Vyd. dim D. Buraho [in Ukrainian].

Brailko, Yu. I. (2005). Konfesiina leksyka u tvorchosti ukrainskykh poetiv 60-80-kh rokiv KhKh stolittia (semantyko-stylistychnyi aspekt) [Confessional lexicon in the works of Ukrainian poets of the 1960s-80s (semantic and stylistic aspects)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Nats. ped. Un-t im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Bulakhovskyi, L. A. (1955). Narysy z zahalnoho movoznavstva [Essays on general linguistics]. Kyiv: Rad. shk. [in Ukrainian].

Melnychuk, O. S. (Eds.). (1982). Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Etymological Dictionary of the Ukrainian Language]. (Vol. 1-7). Kyiv: Nauk. Dumka [in Ukrainian].

Ysachenko, A. V. (1958). K voprosu o strukturnoi typolohyy slovarnoho sostava slavianskykh lyteraturnыkh yazыkov [On the question of the structural typology of the vocabulary of Slavic literary languages]. Slavia, roč. ХХVІІ, seš. 3, 334-352 [in Czechoslovakia].

Ivashchenko, V. L. (2014). Osnovni napriamy doslidzhen u terminoznavstvi kintsia ХХ – pochatku ХХІ stolit [The main directions of research in terminology studies in the late 20th century and early 21stcentury]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Problemy ukrainskoi terminolohii – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Problems of Ukrainian terminology, 791, 22-26 [in Ukrainian].

Kabysh, O. O. (2007). Zminy v semantychnii strukturi ta funktsionuvanni markovanoi leksyky [Changes in the semantic structure and function of marked vocabulary]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova [inUkrainian].

Karpilovska, Ye. A. (2010). Nova Ukraina u slovotvirnii nominatsii: zminy u movnomu «kreslenni» svitu [New Ukraine in the word-building nomination: changes in the language’s «drawing» of the world.]. Vidobrazhennia istorii ta kultury narodu v slovotvorenni. Dopovidi II Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii Komisii zi slovianskoho slovotvorennia pry Mizhnarodnomu komiteti slavistiv (25-28 travnia 2010 r.). – Representation of the history and culture of the people in word formation. Reports of the Second International Scientific Conference of the Commission on Slavic Formation at the International Committee of Slavists (May 25-28, 2010).(pp. 91-109). Kyiv: Vyd. dimD. Buraho [in Ukrainian].

Klymenko, N. F., Karpilovska, Ye. A., Kysliuk, L. P. (2008). Dynamichni protsesy v suchasnomu ukrainskomu leksykoni [Dynamic processes in the modern Ukrainian lexicon]. Kyiv: Vyd. dimD. Buraho [in Ukrainian].

Kovalyk, I. I. (2008). Pytannia ukrainskoho i slovianskoho movoznavstva: vybrani pratsi. [Issues of Ukrainian and Slavic linguistics: selected works]. Z. Terlak(Ed.). Lviv – Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Kolesnyk, N. S. (2018). Khrystyianska onimiia yak skladnyk folkloronimnoho prostoru: sklad, struktura, osnovni kharakterystyky [Christian onymy as a component of folkloronym space: composition, structure, main characteristics]. Kolesnyk N. S. Onimnyi prostir ukrainskoho pisennoho folkloru: semantychnyi, strukturnyi ta funktsionalnyi aspekty – Onymic space of the Ukrainian folk songs: semantic, structural and functional aspects. Doctor’s thesis (pp. 169-310). Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t im. Yuriia Fedkovycha [in Ukrainian]. Kolesov, V. V. (1988). Kultura rechy – kultura povedenyia [Speech culture – culture of behavior]. Lenynhrad: Lenyzdat [in Ukrainian].

Kochan, I. (2007). Terminy ta profesiina leksyka kintsia ХХ – pochatku ХХІ stolittia [Terms and professional vocabulary in the late 20th century and early 21st century]. Ukrainska terminolohiia i suchasnist – Ukrainian terminology and modernity, 8, 69-73 [in Ukrainian].

Mazuryk, D. V. (2002). Innovatsiini protsesy v leksytsi suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy (90-i roky ХХ st.) [Innovative processes in the vocabulary of the modern Ukrainian literary language (the 1990s).]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv: Nats. un-t im. I. Franka [in Ukrainian].

Matsko, L. (2000). Ukrainska mova v kintsi ХХ st. (zminy v leksytsi) [The Ukrainian language at the end of the twentieth century (changes in the vocabulary)]. Dyvoslovo–Wonderword, 4, 5-20 [in Ukrainian]. 16. Melnychuk, O. S. (1981). Rozvytok movy yak realnoi systemy [The development of language as a real system]. Movoznavstvo – Linguistics, 2, 22-34 [in Ukrainian].

Mokyenko, V. M. (2007). Obrazы russkoirechy: ystoryko-эtymolohycheskye ocherky frazeolohyy [Images of the Russian language: historical and etymological essays of phraseology]. Moskva: Flynta [in Russian].

Muromtseva, O. H. (1985). Rozvytok leksyky ukrainskoi literaturnoi movy v druhii polovyni XIX – na pochatku XX st. [Development of the vocabulary of the Ukrainian literary language in the second half of the 19th century and early 20th century]. Kh.: Vyd-vo pry KhDU «Vyshcha shkola» [in Ukrainian].

Navalna, M. (2019). Konfesiina leksyka v movi suchasnoi ukrainskoi khudozhnoi literatury [Confessional vocabulary in the language of the contemporary Ukrainian fiction]. Khrestomatyia teolynhvystyky: т. 2 – Anthology of theolinguistics: vol. 2. A. K. Hadomskoho (Ed.). Ulianovsk: OOO «Master Studyia» [in Poland].

Nimchuk, V.(2015). Khrestomatiia z istorii ukrainskoi movy Х – ХІІ st. [The textbook on the history of the Ukrainian language of the 10th –13th centuries]. Zhytomyr: Polissia [in Ukrainian].

Piddubna, N. V. (2018). Bibliizmy y relihiina leksyka ta frazeolohiia: sproba rozmezhuvannia poniat [Bibleisms and religious vocabulary and phraseology: an attempt to distinguish between concepts]. Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic study, 47, 50-56 [in Ukrainian] Retrieved from https://doi.org/10.5281/zenodo.1203849.

Rusanivskyi, V. M. (1983). Semantychni protsesy rozvytku ukrainskoi leksyky [Semantic processes of the development of the Ukrainian vocabulary]. Istoriia ukrainskoi movy. Leksyka i frazeolohiia – History of the Ukrainian language. Lexics and phraseology. V. M. Rusanivskyi (Ed.), (pp. 660-715). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Skab, M. S. (2003). Prahmatyka apeliatsii v ukrainskii movi [Pragmatics of the appeal in the Ukrainian language]. Chernivtsi: Ruta [in Ukrainian].

Skab, M. (2015). Tradytsiine i nove u vykorystanni ukrainskoi bibliinoi frazeolohii [Traditional and new in the use of the Ukrainian biblical phraseology]. Dialog z tradycją. T. III: Język – komunikacja – kultura. R. Dźwigoł i I. Steczko. Kraków: Collegium Columbinum [in Poland].

Zhaivoronok, V. V. (Eds.). (2012). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian Language]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Prosvita» [in Ukrainian]. 26. Bilodid, I. K. (Eds.). (1970-1980). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian Language]. (Vol. 1-11). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Sreznevskyi, Y. Y. (1893-1912). Materialы dlia slovaria drevne-russkaho yazыka po pysmennыmъ pamiatnykamъ [Materials for the dictionary of the Old Russian language on written records]. Sankt-Peterburhъ: Typ. Ymper. Akad. Naukъ [in Russian].

Styshov, O. A. (2005). Ukrainska leksyka kintsia ХХ stolittia [Ukrainian vocabulary of the late twentieth century]. Kyiv: Puhach [in Ukrainian].

Struhanets, L. V. (2002). Protsesy aktualizatsii ta pasyvizatsii leksyko semantychnykh zasobiv v ukrainskii literaturnii movi kintsia ХХ stolittia [Processes of actualization and passivisation of lexical and semantic means in the Ukrainian literary language at the end of the twentieth century]. Slovo. Styl. Norma – Word. Style. Norm N. M. Solohub (Eds.).Kyiv [in Ukrainian].

Taran, A. (2011). Konkuruvannia nominatsii u suchasnii ukrainskii literaturnii movi: tendentsii stabilizatsii novoi leksyky [Competition of nominations in the modern Ukrainian literary language: tendencies of stabilization of the new vocabulary]. Cherkasy: Vydavets Chabanenko Yu. [in Ukrainian].

Taranenko, O. O. (2015). Aktualizovani modeli v systemi slovotvorennia suchasnoi ukrainskoi movy (kinets ХХ – ХХІ st.) [Actualized models in the system of word formation of the modern Ukrainian language (late twentieth century and the early twenty first century)].Kyiv: Vyd. dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Bilonozhenko, V. M., Vynnyk, V.O., Hnatiuk, I. S. (Ed.). (1999). Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Phraseological Dictionary of the Ukrainian Language]. (Vol. 1-2). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Chabanenko, V. A. (2002). Stylistyka ekspresyvnykh zasobiv ukrainskoi movy [Stylistics of expressive means of the Ukrainian language]. Zaporizhzhia: ZNU [in Ukrainian].

Perebyinis, V. S. (Eds.). (1981). Chastotnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy khudozhnoi prozy [Frequency Dictionary of the Modern Ukrainian Language of Fiction]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Shanskyi, N. M. (vыp. 1-8), Zhuravlev, A. F., Shanskyi, N. M. (vыp. 9-10). (1963-2007). Эtymolohycheskyi slovar russkoho yazыka [Etymological Dictionary of the Russian Language]. (Vol. 1-2). Moskva: Yzd-vo Mosk. un-ta [in Russian].

Nagórko, А. (2000). Świecki język – przeobrażenia semantyczne słownictwa religijnego (na materiale niemieckim). Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego. Bulletin de la societe polonaise de linguistique. Zeszyt LVІ – Fascicule LVІ. Warszawa: Wydawnictwo Energeia [in Poland].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.