СЛОВО ЛОБОДА В ОНОМАСТИЧНОМУ ТА АПЕЛЯТИВНОМУ АСПЕКТАХ

А. М. Поповський

Анотація


У статті висвітлюється смислове навантаження слова лобода в українському загальнонародному мовленні як звичайного бур’яну, шкідливого в посівах злакових культур та для здоров’я людей у період його цвітіння, а також як споживної рослинності для травоїдних і рятівного людського харчу в часи голодоморів на Україні. З’ясовується антропонімна організація на основі цього слова та художні засоби використання його в народній творчості, художній літературі, публіцистиці. Особлива увага привертається до появи негативного образу Володьки Лободи в романі Олеся Гончара «Собор» і тих реальних носіїв прізвищних назв, що ввійшли в історію України як визначні особистості військової справи, науки, мистецтва, спорту.

Ключові слова: лобода, страви з лободи, антропоніми, голодомор, словотвір, художній образ.

 

Every word in any language in the process of long historical development of society undergoes certain changes in the word-building structure, acquiring peculiar semantic meanings in the context of multi-genre works. In this regard, the word loboda is of great scientific interest, as it has become particularly popular in folklore records, business language, fiction, as well as in the mass media of the XX-XXI centuries. Unfortunately, it has never been the subject of a special scientific research, which determined the purpose of its processing on the basis of bright illustrative material, fixed in the memorials of the past and present day. Such an approach to the study of linguistic units will help to identify the evolutionary factors that influenced their active functioning and the formation of the national language and literary norms of the Ukrainian language. Equally important in such studios is also the educational element of artistic word in the spiritual enrichment of the younger generation world perception. The article analyzes the semantics of the word loboda in Ukrainian popular speech as a common weed, harmful in cereal crops and for the health of people during its flowering, as well as as a consuming vegetation for herbivorous and life-saving human food during the Holodomor in Ukraine. The author determines the anthroponymic organization based on this word and artistic means of using it in folk art, fiction, and journalism. Particular attention is drawn to the appearance of a negative image of Volodka Loboda and those real bearers of last names, who entered the historical milestones of Ukraine as prominent personalities of military affairs, science, art, sports, and are an instructive example for subsequent generations.

Key words: loboda, loboda dishes, anthroponomies, holodomor, word formation, artistic image.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белей Л.О. Українська літературно-художня антропонімія кінця XVIII-XX ст. АДД. Ужгород, 1997. 40 с.

Бористен. Літературно-публіцистичний часопис. Дніпропетровськ, 1992, № 7.

Ваше здоров’я. 1997. № 3. 15 січня. с. 8.

Вусик О. Лишаї. Памфлет. Літературна Україна.1997. 15 травня.

Геть Володьку Лободу! Бористен. 1992. № 7.

Глуховцева К. Д., Глуховцева І. Я., Лєснова В. В. Словник прізвищ жителів Луганщини: у 2 т. / за ред. проф. К. Д. Глуховцевої. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. 388 с.

Гончар Олесь. Собор. Твори в семи томах. Київ: «Дніпро», 1988. Т. 7.

Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI – XX ст.). Київ: Вид-во «Наукова думка», 1969. С. 492-495.

Енциклопедія сучасної України. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. Т. 17.

Енциклопедія українознавства: в 11 т. / гол. ред. В. Кубійович. Львів, 1993-2003. Т. 4. 1600 с.

Завгородній О. Дух Володьки Лободи чадить і нині. Літературна Україна. 1997. 23 січня.

Заремба В. Нащадки Володьки Лободи не відступають. Січеславський край. 1999. № 14 (серпень).

Кравченко Л. О. Прізвища Лубенщини. Київ: «Факт», 2004. 198 с.

Лобода показала глядачам в Москві свої голі світлини [22.01.2019] URL: https://ukr.prozoro.net.ua/bez-rubriki/loboda-pokazala-zritelyam.

Матвійчук А. Кров людська не водиця, або дещо про війни в інформпросторі. Українське слово. 2016. № 14 (6-12 квітня).

Олесь Гончар і Придніпров’я. До 90-річчя з дня народження та 40-річчя видання роману «Собор». Автор-упорядник С.М.Мартинова. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. 58 с.

Панцьо С. Є. Лемківщина. Тернопіль, 1995. С. 110.

Поклад Наталка. Здрастуй, совісте… Літературна Україна. 2006. 6 липня.

Пащенко В. О. Олесь Гончар і компартійна номенклатура: до джерел конфлікту. Український смисл. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. № 1/2.

Погрібний А. Про мистецтво дозування та одну очікувану раду. Літературна Україна. 1997. 13 березня.

Продюсер Лободи оприлюднила скандальну заяву про Україну» [09.01.2019] URL: https://hyser.com.ua/community/406875-prodjuser-lobody-sdelal.

Ребро П. П. Козацькі жарти. Вибрані твори в 5-ти томах. Том 3. Запоріжжя: «Хортиця», 2000. 396 с.

Реєстр Війська Запорозького 1649 року / Підготував до друку О.В.Тодійчук та ін. Київ: Наукова думка, 1995.

Руданський Степан. Пісні, приказки, байки, небилиці, співи. Твори в 3-х томах. Том І. Київ: Наукова думка,1972. 547 с.

Сабадаш І. В. Формування української ботанічної номенклатури. Ужгород, 1996. 347 с.

Савицький Володимир. Полин, лобода – справжня біда. Ваше здоров’я. 1998. 25 липня.

Сіренко В. Велика зона злочинного режиму. Про переслідування та репресії українських інакодумців у 70-80 роках минулого століття. Дніпропетровськ: «Пороги», 2005. 273 с.

Сміються, плачуть солов’ї… : Зб. укр. нар. пісень про кохання / Упоряд. С. Г. Пушик. Київ: Молодь, 1988. 128 с.

Спокута. Голодомори на Запоріжжі (1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 рр.). Статті, документи, спогади. Альманах, № 8-9. Запоріжжя: «Дніпровський металург», 2008. 521 с.

Словник прізвищ: практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччини). Чернівці: «Букрек», 2002. 424 с.

СУМ : Словник української мови: В 11 т. К., 1974. Т. IV. 536 с.

Терлецький В. Книга Сили. Воля. Львів: Кальварія, 2018. 336 с.

Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. Київ: Наукова думка, 1978. 424 с.

Чемерис В. Інтимна зустріч… Літературна Україна. 1987. 11 грудня.

Черкасенко С. Ф. Поезія. Драматичні твори. Твори : В 2 т. Т. 1. Київ: Дніпро, 1991. 891 с.

Чернець Прохор Лободник. Українське радіо. 14.07.2013. 37. Чучка П. Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник. Львів: Світ, 2005. 704+XLVIII с.

REFERENCES

Beley, L.O. Ukrayinska literaturno-khudozhnya antroponimiya kintsya XVIII-XX st. ADD. Uzhhorod, 1997. 40 s.

Borysten. Literaturno-publitsystychnyy chasopys. Dnipropetrovsk, 1992, № 7.

Vashe zdorovya. 1997. № 3. 15 sichnya. s. 8.

Vusyk, O. Lyshayi. Pamflet. Literaturna Ukrayina.1997. 15 travnya.

Het Volodku Lobodu! Borysten. 1992. № 7.

Hlukhovtseva, K. D., Hlukhovtseva I. YA., Lyesnova V. V. Slovnyk prizvyshch zhyteliv Luhanshchyny: u 2 t. / za red.. prof. K. D. Hlukhovtsevoyi. Luhansk: Vyd-vo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka», 2011. 388 s.

Honchar, Oles. Sobor. Tvory v semy tomakh. K.: «Dnipro», 1988. T. 7. 8. Dey, O.I. Slovnyk ukrayinsʹkykh psevdonimiv ta kryptonimiv (XVI–XX st.). K.: Vyd-vo «Naukova dumka», 1969. S. 492-495.

Entsyklopediya suchasnoyi Ukrayiny. K.: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrayiny, 2010. T. 17.

Entsyklopediya ukrayinoznavstva: v 11 t. / hol. red. V. Kubiyovych. Lʹviv, 1993-2003. T. 4. 1600 s.

Zavhorodniy, O. Dukh Volodky Lobody chadyt i nyni. Literaturna Ukrayina. 1997. 23 sichnya.

Zaremba, V. Nashchadky Volodky Lobody ne vidstupayut. Sicheslavskyy kray. 1999. № 14 (serpen).

Kravchenko, L.O. Prizvyshcha Lubenshchyny. K.: «Fakt», 2004. 198 s.

Loboda pokazala hlyadacham v Moskvi svoyi holi svitlyny [22.01.2019] Retrieved from https://ukr.prozoro.net.ua/bez-rubriki/loboda-pokazala-zritelyam.

Matviychuk, A. Krov lyudska ne vodytsya, abo deshcho pro viyny v informprostori. Ukrayinske slovo. 2016. № 14 (6-12 kvitnya).

Honchar, Oles i Prydniprovya. Do 90-richchya z dnya narodzhennya ta 40-richchya vydannya romanu «Sobor». Avtor-uporyadnyk S. M. Martynova. Dnipropetrovsk: ART-PRES, 2008. 58 s.

Pantso, S.YE. Lemkivshchyna. Ternopil, 1995. S. 110.

Poklad, Natalka. Zdrastuy, soviste… Literaturna Ukrayina. 2006. 6 lypnya.

Pashchenko, V.O. Oles Honchar i kompartiyna nomenklatura: do dzherel konfliktu. Ukrayinskyy smysl. Dnipropetrovsk: Vyd-vo DNU, 2007. № 1/2.

Pohribnyy, A. Pro mystetstvo dozuvannya ta odnu ochikuvanu radu. Literaturna Ukrayina. 1997. 13 bereznya.

Prodyuser Lobody oprylyudnyla skandalnu zayavu pro Ukrayinu» [09.01.2019] Retrieved from https://hyser.com.ua/community/406875-prodjuser-lobody-sdelal.

Rebro, P.P. Kozatski zharty. Vybrani tvory v 5-ty tomakh. Tom 3. Zaporizhzhya: «Khortytsya», 2000. 396 s.

Reyestr Viyska Zaporozkoho 1649 roku / Pidhotuvav do druku O. V. Todiychuk ta in. K.: Naukova dumka, 1995.

Rudanskyy Stepan. Pisni, prykazky, bayky, nebylytsi, spivy. Tvory v 3-kh tomakh. Tom I. K.: Naukova dumka,1972. 547 s.

Sabadash, I. V. Formuvannya ukrayinskoyi botanichnoyi nomenklatury. Uzhhorod, 1996. 347 s.

Savytskyy, Volodymyr. Polyn, loboda – spravzhnya bida. Vashe zdorovya. 1998. 25 lypnya.

Sirenko, V. Velyka zona zlochynnoho rezhymu. Pro peresliduvannya ta represiyi ukrayinskykh inakodumtsiv u 70-80 rokakh mynuloho stolittya. Dnipropetrovsk: «Porohy», 2005. 273 s.

Smiyutsya, plachut solovyi… : Zb. ukr. nar. pisen pro kokhannya / Uporyad. S. H. Pushyk. K.: Molod, 1988. 128 s.

Spokuta. Holodomory na Zaporizhzhi (1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 rr.). Statti, dokumenty, spohady. Almanakh, № 8-9. Zaporizhzhya: «Dniprovskyy metalurh», 2008. 521 s.

Slovnyk prizvyshch: praktychnyy slovozminno-orfohrafichnyy (na materiali Chernivechchyny). Chernivtsi: «Bukrek», 2002. 424 s.

SUM : Slovnyk ukrayinskoyi movy: V 11 t. K., 1974. T. IV. 536 s.

Terletskyy, V. Knyha Syly. Volya. Lviv: Kalvariya, 2018. 336 s.

Ukrayinski narodni pisni v zapysakh Osypa ta Fedora Bodyanskykh. K.: Naukova dumka, 1978. 424 s.

Chemerys, V. Intymna zustrich… Literaturna Ukrayina. 1987. 11 hrudnya.

Cherkasenko, S.F. Poeziya. Dramatychni tvory. Tvory : V 2 t. T. 1. K.: Dnipro, 1991. 891 s.

Chernets Prokhor Lobodnyk. Ukrayinske radio. 14.07.2013.

Chuchka, P. Prizvyshcha zakarpat•skykh ukrayintsiv: Istoryko-etymolohichnyy slovnyk. Lviv: Svit, 2005. 704+XLVIII s.
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.