СЕМАНТИКА ПРЕДИКАТІВ МІСЦЕПЕРЕБУВАННЯ В РЕЧЕННЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

В. Ф. Жовтобрюх

Анотація


Аналіз семантики предикатів місцеперебування є одним з актуальних завдань дослідження логіко-граматичних типів речення в аспекті взаємодії лексичної та синтаксичної семантики. Мета статті - з’ясувати особливості лексичної семантики предикатів місцеперебування, що несуть комунікативне навантаження в екзистенційних реченнях. Ці предикати представлені дієслівними лексемами різного значення: кольору, звучання, розміщення в просторі тощо. До спільних категоріальних ознак належать непроцесуальність і статичність. Уживання таких дієслів зумовлює семантичні видозміни буттєвих речень. Структура семантики дієслів місцеперебування містить компоненти модифікаційного значення, які допомагають створити образну картину буттєвих станів.

Ключові слова: предикати місцеперебування, речення буття, референтність, дієслово, лексична семантика, статичність.

 

The analysis of the semantics of locative predicates is one of the most important tasks of the study of logical-grammatical sentence types in the aspect of the interaction of lexical and syntactic semantics. The purpose of the article is to find out the features of the lexical semantics of the locative predicates that carry the communicative load in the existential sentences of the modern Ukrainian language. Local predicates are the bearers of the idea of being, existence, localization. In the structure of the existential sentence, these predicates are represented by verbal lexemes of different meanings: localization, the position of an object in space, color, sound, various manifestations of characteristic traits, etc.

In propositions of existence, these predicates are combined with an irreferenced name, whose existence is reported by the sentence. The irreferent name of the subject is not mentioned in the previous text and is entered into the fund of knowledge of the addressee of the broadcast with the possibility of further its characterization. The sentence states the presence of the subject, and the local predicates describe the qualitative signs of the subject of being from different positions. Such communicative load is carried by all verbs, which according to the corresponding logical-grammatical conditions transmit the significance of localization. Despite the fact that the local predicates transmit different lexical meanings, they have common categorical attributes: lack of process value and static. The subject of being remains unchanged during a specific time interval within which the event described occurs. The static sign corresponds most to the ontological nature of existence. Categorical semantics imposes an imprint on the meaning of verbal lexeme. The use of such verbs determines the semantic modifications of existential sentences. The structure of the semantics of various verbs contains components of modifying value, which help to create a figurative picture of existential states. The use of the designated verbal lexeme contributes to the enrichment of the semantics of the existential sentence and the expansion of its expressiveness. Prospects for the study of existential sentences are related to the analysis of those elements of the semantics of the sentence, which are determined by the lexical meaning of the verb in the position of the local predicate.

Key words: location predicates, sentence of being, reference, verb, lexical semantics, static.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнова Н. Д., Ширяев Е. Н. Русское предложение. Бытийный тип: структура и значение. Москва : Русский язык, 1983. 198 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ : Либідь, 1993. 383 с.

Гмиря Л. В. Семантико-синтаксична структура речень з двовалентними дієслівними предикатами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : 10.02.01. Київ : НПУ, 2008. 25 с.

Грипас О. Ю. Формально-синтаксична структура речення з пропозиційним предикатом набуття/втрати локативності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. Київ : НПУ, 2008. Вип. 3. Кн. 2. С. 292-300.

Грущенко Л., Іваницька Н. Семантика статичного локативного предиката двоскладного речення дієслівної будови в українській. Актуальні проблеми синтаксису: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 85-річчю проф. І. Слинька. Чернівці: Рута, 1997. С. 56-57.

Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису. Донецьк : ДонНУ, 2006. 368 с.

Дмитрук В. І. Особливості структури буттєвих речень в українській мові. Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту. – Сер. Філологічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. Вип. 30. C. 181-187.

Кононенко В. І. Слов’янські мови в типологічному вимірі. Українська та польська мови : контрастивне дослідження. Warszawa : WUW, 2012. C. 15-25.

Лонська Л. І. Структурно-семантичні особливості буттєвих речень в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2001. 19 с.

Мєлєкєсцева Н. В. Семантико-синтаксична структура речень локалізованої наявності/відсутності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. 2012. Вип. 9. С. 146-153.

Ситнікова В. К. Аналіз імені предмета буття на прикладі речень з дієсловами звукової ознаки. Science and Education a New Dimension: Philology, I(3), Issue: 13, 2013. С. 163-166.

Степаненко М. І. Просторові поширювачі у структурі простого речення. Полтава : АСМІ, 2004. 464 с.

Сушинська І. М. Функціональні різновиди буттєвих номінативних речень Лінгв. студії: зб. наук. пр. Донецьк : ДонДУ, 1999. Вип.5. С. 173 -178.

REFERENCES

Arutyunova, N. D. & Shiryayev, E. N. (1983) Russkoye predlozheniye. Bytiynyy tip: struktura i znacheniye [Russian sentence. Existence type: structure and meaning]. Moskva : Russkyi yazyk [in Russia].

Vykhovanets, I. R. (1993) Hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys [Grammar of the Ukrainian language. Syntax]. Kyiv : Lybid [in Ukrainian].

Hmyria, L. V. (2008) Semantyko-syntaksychna struktura rechen z dvovalentnymy diieslivnymy predykatamy [Semantic-syntactic structure of sentences with divalent verb predicates] Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv : NPU, [in Ukrainian].

Hrypas, O. Iu. (2008) Formalno-syntaksychna struktura rechennia z propozytsiinym predykatom nabuttia/vtraty lokatyvnosti [Formally-syntactic structure of sentence with propositional predicate of acquisition / loss of locality]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – Scientific journal of M. P. Drahomanov National Pedagogical University: сollection of scientific works (Series 10. Problems of grammar and lexicon of the Ukrainian language), (Vols 3, book 2), (pp. 292-300). Kyiv : NPU, [in Ukrainian].

Hrushchenko, L. & Ivanytska, N. (1997) Semantyka statychnoho lokatyvnoho predykata dvoskladnoho rechennia diieslivnoi budovy v ukrainskii movi [Semantics of the static locative predicate of a two-tongue sentence of the verb structure in the Ukrainian language] Aktualni problemy syntaksysu – Actual syntax problems: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference devoted to the 85th anniversary of prof. I. Slynka. (pp. 56-57). Chernivtsi : Ruta [in Ukrainian].

Zahnitko, A. P. (2006). Teoriia suchasnoho syntaksysu [The theory of modern syntax]. – Donetsk : DonNU [in Ukrainian].

Dmytruk, V. I. (2000) Osoblyvosti struktury buttievykh rechen v ukrainskii movi [Features of the structure of existential sentences in the Ukrainian language] Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzh. ped. un-tu. – Ser. Filolohichni nauky. – Scientific notes of the Kirovohrad State Pedagogical University. - Series Philology. (Vols. 30), (рр. 181-187). Kirovohrad : RVTs KDPU im. V. Vynnychenka [in Ukrainian].

Kononenko, V. I. (2012). Slovianski movy v typolohichnomu vymiri [Slavic languages in a typological dimension] Ukrainska ta polska movy : kontrastyvne doslidzhennia – Ukrainian and Polish languages: contrastive research (рр. 15-25). Warszawa : WUW [in Poland].

Lonska, L. I. (2001). Strukturno-semantychni osoblyvosti buttievykh rechen v ukrainskii movi [Structural-semantic features of existential sentences in the Ukrainian language]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Mieliekiestseva, N. V. (2012) Semantyko-syntaksychna struktura rechen lokalizovanoi naiavnosti/vidsutnosti

[Semantic-syntactic structure of sentences of localized presence / absence]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova –Scientific journal of M. P. Drahomanov National Pedagogical University (Series 10. Problems of grammar and lexicon of the Ukrainian language), (Vols 9), (pp. 146-153). Kyiv : NPU, [in Ukrainian].

Sytnikova, V. K. (2013) Analiz imeni predmeta buttia na prykladi rechen z diieslovamy zvukovoi oznaky [Analysis of the name of the subject of being on the example of sentences with the verbs of the sound sign]. Science and Education a New Dimension: Philology, I(3), Issue: 13, 163-166. [in Ukrainian].

Stepanenko, M. I. (2004) Prostorovi poshyriuvachi u strukturi prostoho rechennia [Spatial distributors in the structure of a simple sentence]. Poltava : ASMI [in Ukrainian].

Sushynska, I. M. (1999) Funktsionalni riznovydy buttievykh nominatyvnykh rechen [Functional varieties of existential nominative sentences]. Linhv. studii: zb. nauk. pr. – Linguistic studios: a collection of scientific works. (Vols 5), (pp. 173-178). Donetsk : DonDU [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.