ОСНОВНІ СЕМАНТИЧНІ ТИПИ НЕПРЯМИХ СПОНУКАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У ТВОРАХ РЕЯ БРЕДБЕРІ

С. В. Мясоєдова

Анотація


The article represents the research of peculiarities of the semantic and pragmatic peculiarities of indirect imperative utterences of the modern English language on the example of novels by Ray Bradbury.The research has shown that the most common types in Ray Bradbury’s works are demands, offers and advice, however other types of indirect imperative utterances are not so frequent, so they can be hardly considered a distinctive feature of Ray Bradbury idiostyle. It has been found that the affiliation to one of the aforementioned types of indirect utterances depends on the features of the speech situation that generates them.

Key words: indirect imperative utterances, semantic types of directives, imperative semantics, speech (communicative) situation.

 

У статті представлено аналіз основних семантичних типів непрямих імперативних висловлювань сучасної англійської мови на матеріалі текстів творів Рея Бредбері. Актуальність дослідження полягає в тому, що вперше в англійському мовознавстві на широкому фактичному матеріалі виявлено й надано перелік тих різновидів спонукання, що є характерною ознакою ідіостилю письменника. Усебiчне дослiдження такого своєрiдного мовного явища, як непряме спонукання, передбачає розв’язання низки завдань, першим із яких є визначення спонукання як семантичної категорiї. Аналіз спонукальностi як семантичної категорiї передбачає вивчення цих відтінків, що зазвичай розглядають як різновиди спонукання. Під час семантичного аналізу спонукальних висловлень були виділені основні компоненти, які, комбінуючись, визначають характер їхньої семантики. Обов’язковими й безальтернативними для цих висловлень є такі два модальних значення, як ірреальність і волюнтативність. Разом із тим семантична структура спонукального висловлення значно складніша, ніж сукупність згаданих компонентів. Висловлюючи спонукання, мовець виражає саме свою волю щодо виконання дії слухачем, а інтереси мовця й слухача далеко не завжди збігаються, тому для реалізації своїх планів мовець повинен довести доцільність, необхідність або бажаність виконання дії, нагадати про сприятливі / несприятливі наслідки її виконання / невиконання та т. ін., тобто мотивувати своє спонукання. Визначено, що спонукальне значення може виражатися в непрямих висловленнях завдяки особливому мовному оформленню цих конструкцій, а також прагматичним чинникам. Доведено, що розумінню спонукальної настанови імпліцитних висловлень сприяє контекст, який відображає риси мовленнєвої ситуації, за якої вони вимовляються. Саме знання ситуації дозволяє сприйняти мотиваційний потенціал висловлення, а отже, і його спонукальну силу.

Ключові слова: непрямі імперативні висловлення, семантичні різновиди спонукальних конструкцій, імперативна семантика, мовленнєва (комунікативна) ситуація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Miasoiedova S. V. Semantic and Structural Peculiarities of Indirect Speech Acts with an Imperative Meaning. Наукові праці. Серія «Філологія. Мовознавство». Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. Т. 252, вип. 240. C. 71–75.

Miasoiedova S. V. The Significance of Motivation for the Formation of the Illocutive Meaning of Indirect Speech Acts. Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2014. С. 157–162.

Searle J., Vanderveken D. Foundations of Illocutionary Logic. Cambridge University Press, 1985. 240 p.
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.