ПОЕТИЧНА МОВОТВОРЧІСТЬ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

М. В. Дзисюк

Анотація


Актуальність статті зумовлена різними підходами мовознавців до розуміння термінологічних понять «концепт» і «концептосфера». Метою дослідження є аналіз, узагальнення й систематизація тлумачення поняття «концепт» у сучасній лінгвістиці та вирішення завдань: проаналізувати наявні дефініції концепту, розподілити їх на певні напрями, визначити класифікаційні ознаки. Унаслідок дослідження з’ясовано, що концепт є категоріальною одиницею, більшою за обсягом, ніж поняття та значення. Його ознаками є чуттєва достовірність, часово-просторові ознаки, посередництво між матеріальним і духовним, семантичне наповнення, здатність до полісемії.

Ключові слова: концепт, концептуалізація, поетичний текст, мовотворчість.

 

Definitions of concept and sphere of the concept are widely used in different aspects of modern linguistics. There is no single understanding of these notions and universal methodology of research has not been invented by linguists yet. This predetermines topicality of the article. The aim of our research is analysis, generalization, and systematization of different approaches to the interpretation of the notion ‘concept’ that exist in modern linguistics. It results in the following tasks: analysis of existing definitions of concept and its division into certain ranges and defining classification features. Modern linguists raise the questions of the conceptual and linguistic image of the world, the role of a human factor in its formation and interaction as in a linguistic process more frequently and it is defined as a fact in today’s linguistic scientific literature. The problem of individual language formation, poetic one in particular gains important meaning in this context. Ukrainian linguists use the notion of ‘concept’ for a long time now although they adhere to different views on its definition. Researches of the question define two major approaches in the analysis of the notion ‘concept’ that is linguistic-cognitive and linguistic-cultural. We can claim that words-concepts are agents between material reality and the ideal world that is synthesized in poetry, carriers of sense since with their help the versatility of the real world correlates with eternal spiritual values. Therefore, main features of the notion ‘concept’ in which objectively-cognitive and subjectively-creative features are combines are as follow sensual authenticity, time-spatial features, mediation between material and spiritual, semantic filling, ability to polysemy. A word with a generally symbolic meaning that is implemented in a language process through literary techniques typical for poet’s idiotype is the main core of the concept. The concept in poetic language formation by modern Uman poets is semantically integral, fulfilled, able to penetrate into other concepts and absorb semantically narrower images saving unity and semantic independence, varying numerous interpretations that project it in a certain semantic space, saving potential of real reflection.

Key words: concept, conceptualization, poetic text, language formation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бацевич Ф. С. Концепт. Українська мова: енциклопедія. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана. 2007. 856 с. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація: монографія. Харків: Харк. іст.-філол. тов-во, 2010. 525 с.

Голобородько К. Ю. Лінгвістичний статус концепту. Культура народов Причерноморья. 2002. № 32. С. 27–30. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Жайворонок В. В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук. Мовознавство. Київ: Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, 2004. № 5–6. С. 23–35.

Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури. Київ : Інститут української мови НАН України, 2009. 352 с.

Іващенко В. Л. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології): Монографія. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. 328 с. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Кагановська О. М. Лінгвокогнітивний аспект утілення текстових концептів у французькій та українській художній прозі. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Випуск 2. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. C. 50–57. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Калашник В. С. Людина та образ у світі мови : вибрані статті. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. 368 с. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Кононенко В. І. Концепти українського дискурсу. Монографія. Київ – Івано-Франківськ: Плай, 2004. 248 с. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Кочерган М. П. Мовознавство на сучасному етапі. Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах: науково-методичний журнал МОН України. Київ: Ред. журналу “Дивослово”, 2003. № 5. С. 24–29. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Кравець Л. В. Метафорична репрезентація концепту «час» в українській поезії XX ст. Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С. Я. Єрмоленко / відп. ред. академік НАН України В. Г. Скляренко. Київ, 2007. С. 192–198. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. Москва : Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. 245 с. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Лисиченко Л. А. Лексико-семантичний вимір мовної картини світу. Харків : Вид. група “Основа”, 2009. 191 с.

Мартинюк А. П. Лінгвістична концептологія: методологічні платформи, методики аналізу, перспективи розвитку. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вип. 23. 2012. С. 81–88. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Мартинюк А. П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики: наукове видання. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. 196 с.

Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : учеб.пособ. Минск: Тетра Системс, 2005. 256 с. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту. Декодування Шевченкового вірша: Монографія. Київ : Вид-во “Сталь”, 2006. 304 с. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя: Прем’єр, 2008. 332 с. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля. К, 2006. 716 с. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Синельникова Л. Н. Лирический сюжет в языковых характеристиках. Луганск: Ред.-изд. отд. облупр. по печати, 1993. 186 с.

Ставицька Л. О. Мовні засоби вираження наскрізного образу як елемента індивідуальної естетичної системи. Семасіологія і словотвір: Збірник наукових праць. Київ : Наук. думка, 1989. С. 98–102. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови: навч. посіб / Київ : Знання, 2007. 494 с. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962

ДЖЕРЕЛА

Павленко Марина. Душа осики: Поезія. Черкаси: Видавництво «Черкаський ЦНТЕІ», 2006. 144 с.

Поліщук Петро. Оглянься: Поезії. Умань: Видавничо-поліграфічне підприємство, 1999. 201 с.

Савчук Григорій. Дзвонкова криниця: Поезії. Черкаси: Облредвидав «Сіяч», 1998. 128 с.

Савчук Григорій. Душі джерела: Поезії. Черкаси: Облредвидав «Сіяч», 1996. 126 с.

REFERENCES

Batsevych, F. S. (2007). Concept. / Ukrainska mova: Entsyclopediia [Concept. Ukrainian language: Encyclopedia]. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia imeni M.P. Bazhana Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Ukrainian].

Holoborodko, K. Yu. (2002). Linhvistychnyi status contseptu. Kultura narodov Prichernomoria [Linguistical status of concept. Black sea region culture]. Simferopol: Mizhvuzivskyitsentr ‘Krym’. Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Russian].

Ivashchenko, V. L. (2006). Kontseptualna representatsiia frahmentiv znannia v naukovo-mystetskii kartyni svitu (na materiali ukrainskoi mystetstvoznavchoi terminolohii): Monohrafiia [Knowledge fragments conceptual representation in scintific-artistical picture of the world (based on ukrainian art studies terminology): Monograph]. Kyiv: Vydavnychyi Dim Dmytra Buraho. Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Ukrainian].

Kahanovska, O. M. (2007). Linhvokohnityvnyi aspect utilennia tekstovyh kontseptiv u frantsuzkii ta ukrainskii hudozhnii prozi [Lingvocognitiv aspect of realization of text concepts in French and Ukrainian languages]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova Ceriia 9. Suchasni tendentsii rozvytku mov, 2, 50–57. Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Ukrainian].

Kononenko, V. I. (2004). Kontsepty ukrainskoho dyskursu. Monohrafiia [Concepts of Ukrainian discourse. Monograph]. Kyiv – Ivano-Frankivsk: Plai. Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Ukrainian].

Kocherhan, M. P. Movoznavstvo na suchasnomu etapi. Dyvoslovo. Ukrainska mova i literatura v navchalnyh zakladakh: naukovo-metodychnyi zhurnal MON Ukrainy [Linguistics at modern stage. Dyvoslovo. Ukrainian language and literature in educational institutions: scientific-methodological magazine of MES of Ukraine]. Kyiv: Red. zhurnalu ‘Dyvoslovo’, 5, 24–29. Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Ukrainian].

Kravets, L. V. (2007). Metaforychna reprezentatsiia kontseptu “chas” v ukrainskii poesii XX st. [Metaphorical representation of the concept of ‘time’ in Ukrainian poetry of XX ct.]. Kyiv, 192–198. Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Ukrainian].

Kubryakova, E. S. (1997). Kratkyi slovar kohnitivnyh terminov [Brief vocabulary of cognitive terms]. Moscow: Filol. f-t MGU im. M.V. Lomonosova. Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Russian].

Martynyuk, A. P. (2012). Linhvistychna kontseptolohiia: metodolohichni platformy, metodyky analizu, perspektyvy rozvytku [Linguistical conceptualism: methodological platforms, methods of analysis, aspects of development]. Volyn: Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Vyp.23, 81 88. Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Ukrainian].

Moisiienko, A. K. (2006). Slovo v apertseptsiinii systemi poetychnoho tekstu. Dekoduvannia Shevchenkovoho virsha: Monohrafiia [A word in aperceptional system of poetical text. Decoding of Shevchenko’s poems: Monograph]. Kyiv: Vyd-vo “Stal”. Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Ukrainian].

Pryhodko, A. M. (2008). Kontsepty i kontseptosystemy v kohnityvno-dyskursyvnii paradyhmi linhvistyky [Concepts and conceptual systems in cognitiv and discoursive paradigm of linguistics]. Zaporizhzhia: Premier. Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Ukrainian].

Selivanova, O. O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: encyclopedia of terminology]. Poltava: Dovkillia. Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Ukrainian].

Uzhchenko, V. D. & Uzhchenko, D. V. (2007). Frazeolohiia suchasnoi ukrainskoi movy [Phraseology of modern Ukrainian language]. Kyiv: Znannia. Retrieved from https://orcid.org/0000-0003-2112-8962 [in Ukrainian].

SOURCES

Pavlenko, Maryna. (2006). Dusha osyky: Poeziia [The soul of aspen: Poetry]. Cherkasy: Vydavnytstvo «Cherkaskyi TsNTEI» [in Ukrainian].

Polishchuk, Petro. (1999). Ohlyansia: Poezii [Turn around: Poetry]. Uman: Vydavnycho-polihrafichne pidpryiemstvo [in Ukrainian].

Savchuk, Hryhorii. (1998). Dzvonkova krynytsia: Poezii [Clinker’s spring]. Cherkasy: Oblredvydav «Siyach» [in Ukrainian].

Savchuk, Hryhorii. (1996). Dushi dzherela: Poezii [Soul’s springs: Poetry]. Cherkasy: Oblredvydav «Siyach» [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.