ПРИЙМЕННИК ДѢЛӔ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI-XVII СТОЛІТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ГРАМАТИКИ ТА СЕМАНТИКИ

О. М. Гайда

Анотація


У статті проаналізовано контексти документів Львівського ставропігійського братства з прийменником дѣлӕ, розглянуто його семантичну структуру, указано на сполучуваність із родовим відмінком. Особливістю досліджуваного прийменника є його місце щодо іменника в тексті – це пре- та постпозиція. На основі аналізу контекстів виявлено, що прийменник дѣлӕ виражав лише два типи семантико-граматичних відношень: мети і причинові. З’ясовано, що в процесі розвитку прийменникової системи досліджувана мовна одиниця втратила свої функції та вийшла з ужитку.

Ключові слова: прийменник, семантична структура, семантичні відношення, граматика, історія мови.

 

The article analyzes the grammar point, which deals with question of functioning of the prepositions in the Ukrainian language from the XVI–XVIІ centuries, including works explored by L. Zyzanii, M. Smotrytskyi. Although these reviewed works do not contain any information about preposition дѣлӕ at that time, I. Uzhevych’s grammar fixes its variant длӕ. Dictionary of the Old Ukrainian language of the XIV–XV centuries indicates that the language unit дѣлӕ used as a preposition that expresses relations of purpose in postposition to noun and relations of cause in front position regarding the noun. Dictionary of the Ukrainian language of the XVI – first half of XVII century presents wider semantic structure of the preposition дѣлѧ (дѣля, дилѧ, диле, дѣли): purpose, cause and object relations. Also the article presents the specifics of functioning of the derivative preposition дѣлӕ, describes its paradigmatic relation-ships. The research based on the materials of Lviv Stauropegion Brotherhood documents dated the XVI–XVIІ centuries. It is examined a semantic structure, shown the compatibility of investigated preposition with the genitive case. We found that the largest part of preposition constructions with genitive case expressing the aim of action. Apart from that, there is one more specific feature: this linguistic unit could use before noun and after it, while the most of prepositions stand in front of the noun or pronoun. Preposition дѣлӕ has not broad semantic relationships: with the genitive case it expresses only two types of semantic relations (we submit it to the frequency of use): purpose and cause. In comparison with functioning of the preposition длӕ investigated preposition had narrow semantic structure and less extensive coverage in the texts of Lviv Stauropegion Brotherhood documents. In fact, we observe the process of functional extinction of the preposition дѣлӕ. Although it belonged to a very ancient language units, it archaized and did not use in the contemporary Ukrainian language.

Key words: preposition, semantic structure, semantic relations, grammar, history of language.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексієнко Л. А., Зубань О. М., Козленко І. В. Сучасна українська мова. Морфологія : підруч. / за ред. А. К. Мойсієнка. Київ : Знання, 2013. 524 с.

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. 400 с.

Грінченко Б. Словарь української мови : у 4 т. Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. Т. І. С. 391–393.

Гумецька Л. Л. Вторинні прийменники і їх синтаксичні функції в українських грамотах ХІV–ХV ст. Дослідження і матеріали з української мови. Київ, 1961. Т. IV. С. 42–51.

Документи Львівського Ставропігійського братства (ХVI – середина XVII ст.). Львівський державний історичний архів. Ф. 129. Оп. 1.

Желехівський Є., Недільський С. Малоруско-нїмецкий словар : в 2 т. Львів–Lemberg : з друкарні тов. им. Шевченка, 1886. Т. І.

Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови : підруч. для факультетів мови і літератури педінститутів. Київ : Радянська школа, 1965. Ч. 1. 423 с.

Зизаній Л. Грамматіка словεнска. Вільна, 1596. URL: http://litopys.org.ua/zyzgram/zy.htm.

Історія української мови. Морфологія : підруч. / С. П. Бевзенко та ін.; за ред. В. В. Німчука. Київ : Наукова думка, 1978. 452 с.

Лозбе М. Послеслог дѣля – предлог для в древнерусском языке (этимологический этюд). Этимологические исследования по русскому языку. Москва, 1968. Вып. VI. С. 75–89.

Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. : у 2 т. / за ред. Л. Л. Гумецької. Київ : Наукова думка, 1978. Т. І. 339 с.

Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. : у 28-ми вип. / НАН України Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; гол. ред. Д. Гринчишин. Львів, 2003. Вип. 9. С. 18–19.

Смотрицький М. Грамматіки словεнскиє правилноε Сvнтагма. Єв’є, 1619 URL: http://litopys.org.ua/smotrgram/sm.htm.

Сучасна українська літературна мова : морфологія / за заг. ред. І. К. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1969. 583 с.

Ужевич І. Грамматыка словεнская Зложεна и написана трүдомъ и прилεжанїємъ Іѡанна Үжεвича Словянина. Париж, 1645. URL: http://litopys.org.ua/index.html.

Фасмер М. Этимологический словарь русcкого языка : в 4 т. Москва : Прогресс, 1986. Т. І. С. 517.

Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908. Т. І. P. 195–196.

REFERENCES

Aleksiienko, L. A., Zuban O. M., & Kozlenko I. V. (2013). Suchasna ukrainska mova. Morfolohiia [Contemporary Ukrainian language. Morphology]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Vykhovanets, I. R., & Horodenska K. H. (2004). Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy [Theoretical morphology of the Ukrainian language]. Kyiv: Pulsary [in Ukrainian].

Hrinchenko, B. (1958). Slovar ukrainskoi movy [Ukrainian language dictionary] (Vol. 1). Kyiv [in Ukrainian].

Humetska, L. L. (1961). Vtorynni pryimennyky i yikh syntaksychni funktsii v ukrainskykh hramotakh XIV–XV stolit [Derivative prepositions and its functions in the Ukrainian charters of the XIV–XV centuries]. Doslidzhennia i materialy z ukrainskoi movy, 4, 42–51 [in Ukrainian].

Dokumenty Lvivskoho Stavropihiiskoho bratstva (XVI – seredyna XVII st.) [Documents of the Lviv Stauropegion Brotherhood (XVI – mid XVII c.)] (F. 129. Op. 1). Lvivskyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv, Lviv [in Ukrainian].

Zhelekh-ivskyi, Ye., Nedilskyi, S. (1886). Malorusko-nimetskyi slovar [Ukrainian–German Dictionary]. Lviv–Lemberg : z drukarni tov. ym. Shevchenka [in Ukrainian]. 7. Zhovtobriukh, M. A., Kulyk, B. M. (1965). Kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Course of the contemporary Ukrainian language]. Kyiv : Radianska shkola, 1 [in Ukrainian].

Zyzanii, L. (1596). Hramatyka slovenska [Slavic grammar]. Vilna. Retrieved from http://litopys.org.ua/zyzgram/zy.htm [in Ukrainian].

Nimchuk, V. V. (1978). Istoriia ukrainskoi movy. Morfolohiia [History of Ukrainian language. Morphology]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Lozbe, M. (1968). Poslesloh dѣlia – predloh dlia v drevnerusskom yazyke [Prepositions dѣlia – dlia in Old Eastern Slavic]. Etymolohycheskye yssledovanyia po russkomu yazyku. Moskva, VI, 75–89 [in Russian].

Humetska, L. (Eds.) (1978). Slovnyk staroukrainskoi movy XIV–XV st. [Old Ukrainian language dictionary of the XIV–XV centuries] (Vol. 1). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Hrynchyshyn, D. (Eds.) (2003). Slovnyk ukrainskoi movy XVI – pershoi polovyny XVII st. [Ukrainian language dictionary of the XVI– first half XVII centuries]. (Vol. 9). Lviv [in Ukrainian].

Smotrytskyi, M. (1979). Hramatyka [Grammar]. Retrieved from http://litopys.org.ua/smotrgram/sm.htm [in Ukrainian].

Bilodid, I. K. (Eds.). (1969). Suchasna ukrainska literaturna mova : morfolohiia [Modern Ukrainian literary language: morphology]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Uzhevych, I. (1645). Hramatyka slovianska [Slavic grammar]. Retrieved from http://litopys.org.ua/index.html [in Ukrainian].

Fasmer, M. (1986). Etymolohycheskyi slovar rusckoho yazyka: v 4 t. [Etymological dictionary of the Russian language] (Vol. 1). Moskva: Prohress [in Russian].

Berneker, E. (1908). Slavisches etymologisches Wörterbuch. (Vol. І, P. 195–196). Heidelberg.
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.32

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.