РОЛЬ ХАРКІВСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ У СТАНОВЛЕННІ ПРАВОПИСНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (20-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.)

О. С. Черемська

Анотація


Проаналізовано історію становлення правописних норм в Україні впродовж ХІХ – початку ХХ ст. Акцентовано на різних впливах і різних шляхах формування правописних норм у Східній Україні й Галичині та на участі харківських мовознавців і письменників у цьому процесі. Окреслено фонетичний підхід до правописного нормування в першій «Грамматике малороссійскаго нарѣчія» (1818) О. Павловського; розглянуто погляди харківських письменників і видавців Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, С. Писаревського, П. Гулака-Артемовського, О. Корсуна й І. Бецького щодо фонетичного принципу. Наголошено на винятковій ролі Б. Грінченка в упорядкуванні українського правопису у ХХ ст. та організаційно-творчої діяльності О. Синявського в утвердженні правописних норм української літературної мови.

Ключові слова: О. Павловський, фонетичний принцип, український правопис, правописні норми, українська літературна мова, Б. Грінченко, О. Синявський.

 

The article analyzes the process of orthographic norms formation in Eastern Ukraine during the XIX – early XX. The fact of unsolved orthographic problems existence in modern period determines the relevance of this study. Purpose of the article lies both in determination of Kharkiv linguists and writers influence on the Ukrainian literary language orthographic norms development and finding out the ways of orthographic norms formation in a certain period. The phonetic approach to orthographic norms creation, relevant for the initial stage – 1820s, which is used in the first Ukrainian grammar «Grammar of Little Russian dialect» by O. Pavlovskyi (1818) is considered. The opinions of such Kharkiv writers and publishers as H. Kvitka-Osnovyanenko, E. Hrebinka, S. Pysarevskyi, P. Hulak-Artemovskyi, O. Korsun and I. Betskyi as for the phonetic principle application and creation of the Slobozhan orthography variant are highlighted. This article shows B. Hrinchenko’s exceptional role in organizing of the Ukrainian orthography in the twentieth century and gives a description of the spelling system used by B. Hrinchenko in «Ukrainian Dictionary» (1907–1909), which became universally recognized in the first decades of the twentieth century. The process of normalization and codification of Ukrainian orthographic system during the period of Ukrainian statehood revival with the participation of famous Kharkiv and Kyiv linguists: L. Bulakhovskyi, P. Buzuk, V. Hantsov, V. Demianchuk, O. Kurylo, A. Krymskyi, E. Tymchenko, as well as Galician: K. Studynskyi, I. Sventsytskyi, V. Simovych is described. It is emphasized on the organizational and creative activity of O. Syniavskyi in conducting the All-Ukrainian Spelling Conference in 1927 and his approval and completing of the final version of the Ukrainian literary language orthographic norms. In today’s orthographic norms creation we recommend to take into account the main tendency of past periods linguistic development such as the restoration of national-linguistic identity.

Key words: O. Pavlovskyi, phonetic principle, Ukrainian orthography, orthographic norms, Ukrainian literary language, B. Hrinchenko, O. Syniavskyi.


Повний текст:

PDF

Посилання


Блик О. Перспективи української мови у сприйнятті Харківської школи романтиків (правописні аспекти). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 2016. № 33. С. 28–40. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/article/view-File/10755/14334.

Вакуленко С. 1933-ій рік в історії української мови: чинна норма та правописна практика (на прикладі редакційної політики газети «Комуніст») Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал.–2009. № 16/18. С. 74–79. URL: http://historians.in.ua.

Дзендзелівський Й. О. Заходи Петербурзької академії наук щодо впорядкування українського правопису. Мовознавство. 1971. № 1. С. 70–76.

Дорошенко С. І. Наукові простори: вибрані праці. Харків: Новое слово, 2009. 488 с.

Лесюк М. П. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. 729 с.

Калашник В. С. Проблеми функціонування сучасної української мови як державної. Про український правопис і проблеми мови: Зб. доп. Нью-Йорк; Львів, 1997. С. 36–39.

Максимович М. О правописаніи Малороссійскаго языка : Письмо къ Основьяненку /Собраніе сочиненій. [в 3-х т.]. Киев, 1880. Т. III. С. 312 – 328.

Муромцева О. Зауваження і пропозиції до «Українського правопису» сектора українознавства Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди / Український правопис: так і ні : обговорення нової редакції «Українського правопису». О. О Тараненко. Київ:УНВЦ «Рідна мова», 1997. 179 с. (без підпису автора).

Німчук В. Проблеми українського правопису в XX–XXI ст. Кам’янець-Подільський, 2002. 116 с.

Огієнко І. (митрополит Іларіон). Історія української літературної мови /упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик. Київ: Наша культура і наука, 2004. 434 c.

Павловскій А. П. Грамматика малороссійскаго нарѣчія. СПб: Тип. В. Плавильщикова, 1818. URL: http://litopys.org.ua/rizne/slovpavl0.htm.

Палюх О. Правописні дебати у галицькій періодиці 20-х. – початку 30- х рр. ХХ ст. Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. – 2014. Вип. 4. С. 205–239. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2014_4_17.

Синявський О. Коротка історія «Українського правопису». Культура українського слова. 1931. Збірник 1. С. 93–112.

Сімович В. В. Українська мова і правопис / Праці : у двох томах. Том 1 : Мовознавство. Чернівці: Книги – XXI, 2005. С. 181–197.

Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала «Киевская старина»/ Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко.[в 4-х т.]. Киев, 1907.Т. 1. С. ХХIII.

Соболь Л.І. Явище семантизації графем української лінгвокультури та їхня прагматика : дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2016. 264 с.

Український правопис. (Проєкт). Харків: ДВУ, 1926. С. 3–7. 18. Фаріон І. Правопис – корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір. Львів: Cвiчaдo, 2009. 120 с.

Шевельов Ю. Мовне внормування в Україні та його внедійснення. Доповідь на конференції «Мови та літератури неросійських народів Радянського Союзу» в Університеті ім. Мак-Мастера (Гамелтон, Онтаріо), 22–23 жовтня 1976 р. Українська мова: унормування, розунормування, перенормування (1920–2015): переклад з англ. С. Вакуленка, К. Каруник; за наук. ред. С. Вакуленка. Харків, 2018. С. 515–535.

REFERENCES

Blyk, O. (2016). Perspektyvy ukrainskoi movy u spryiniatti Kharkivskoi shkoly romantykiv (pravopysni aspekty) [Prospects of the Ukrainian language in the perception of the Kharkov school of romantics (spelling aspects)]. Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh– Humanitarian education in technical higher educational establishments,33, S. 28–40. Retrieved from http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/article/viewFile/10755/14334. [in Ukrainian].

Vakulenko, S. (2009). 1933-ii rik v istorii ukrainskoi movy: chynna norma ta pravopysna praktyka (na prykladi redaktsiinoi polityky hazety «Komunist»)[ 1933rd year in the history of the Ukrainian language: the current norm and spelling practice (on the example of editorial policy of the newspaper «Communist»)] Vyvchaiemo ukrainsku movu ta literaturu : Naukovo-metodychnyi zhurnal–We study the Ukrainian language and literature: Scientific-methodical journal.16/18, 74–79. Retrievedfrom: http:// historians. in.ua. [in Ukrainian].

Dzendzelivskyi, Y.O. (1971) Zakhody Peterburzkoi akademii nauk shchodo vporiadkuvannia ukrainskoho pravopysu. [Events of the St. Petersburg Academy of Sciences on the ordering of Ukrainian spelling]. Movoznavstvo–Linguistics. 1, 70–76. [in Ukrainian].

Doroshenko, S.I. (2009) Naukovi prostory: vybrani pratsi[Scientific Spaces: Selected Works]. Kharkiv: Novoe slovo [in Ukrainian].

Lesiuk, M.P. (2014) Stanovlennia i rozvytok ukrainskoi literaturnoi movy v Halychyni. [Formation and development of the Ukrainian literary language in Galicia]. Ivano-Frankivsk: Misto NV [in Ukrainian].

Kalashnyk, V.S. (1997) Problemy funktsionuvannia suchasnoi ukrainskoi movy yak derzhavnoі [Problems of the functioning of modern Ukrainian language as a state language]. Pro ukrainskyi pravopys i problemy movy–About Ukrainian spelling and language problems: Zb. dop.(рр. 36–39). Niu-York; Lviv [in Ukrainian].

Maksymovych, M. (1880) О рravopysaniy Malorossiiskaho yazуka : Pysmo kъ Osnovianenku [On the spelling of the Little Russian language;: Letter to the Founder]. Sobranie sochynenii –Collected Writing (Vols. 1–3) Kyev, III. 312 – 328 [In Russian].

Muromtseva, O. (1997) Zauvazhennia i propozytsii do «Ukrainskoho pravopysu» sektora ukrainoznavstva Kharkivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. H. S. Skovorody. [Comments and suggestions to the «Ukrainian Spelling» of the Ukrainian Studies Section of the H.S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical University]. Ukrainskyi pravopys: tak i ni: obhovorennia novoi redaktsii «Ukrainskoho pravopysu»–Ukrainian spelling: yes and no. : discussion of the new edition of the Ukrainian Spelling. O. O. Taranenko. Kyiv: UNVTs «Ridna mova» [in Ukrainian].

Nimchuk, V. (2002) Problemy ukrainskoho pravopysu v XX–XXI st.[Problems of Ukrainian spelling in the XX-XXI centuries]. Kamianets-Podilskyi [in Ukrainian].

Ohiienko, I. (mytropolyt Ilarion) (2004) Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy [History of the Ukrainian literary language] uporiad., avt. peredm. i koment. M.S. Tymoshyk. Kyiv: Nasha kultura i nauka [in Ukrainian].

Pavlovskii, A.P. (1818) Hrammatyka malorossiiskaho narеchiia [Grammar of the Little Russians dialect]. SPb:Typ. V. Plavylshchykova. Retrieved from: http://litopys.org.ua/rizne/slovpavl0.htm [in Ukrainian].

Paliukh, O. (2014) Pravopysni debaty u halytskii periodytsi 20-kh. – pochatku 30-kh rr. ХХ st. [Spelling debates in Galician periodicals of the 20th. - early 30’s of the twentieth century] Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytu presoznavstva –Collection of works of the Research Institute of Preschool Studies. (Vyp. 4) (рр. 205–239). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2014_4_17 [in Ukrainian].

Syniavskyi, O. (1931) Korotka istoriia «Ukrainskoho pravopysu» [Brief History of Ukrainian Spelling]. Kultura ukrainskoho slova –The culture of the Ukrainian word. 1, 93–112 [in Ukrainian].

Simovych, V. V (2005) Ukrainska mova i pravopys [Ukrainian language and spelling]/ Simovych V. V. Pratsi: u dvokh tomakh[Works: in two volumes]. Chernivtsi: Knyhy – XXI, Tom 1: Movoznavstvo. 181–197 [in Ukrainian].

Slovar ukraynskoho yazуka, sobrannуi redaktsyei zhurnala «Kyevskaia staryna». Redaktyroval, s dobavlenyem sobstvennуkh materуalov, B.D. Hrynchenko. [Dictionary of the Ukrainian language, compiled by the editors of the journal «Kiev Antiquity» Edited, with the addition of its own materials, B.D. Grinchenko] (Vols. 1–4). Kyiv: 1907, 1.S. XXIII [in Ukrainian].

Sobol, L.I. (2016) Yavyshche semantyzatsii hrafem ukrainskoi linhvokultury ta yikhnia prahmatyka [The phenomenon of semantics of the graph of Ukrainian linguistic culture and their pragmatics]: candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Ukrainskyi pravopys. (Proiekt) [Ukrainian spelling (Project)](1926) Kharkiv: DVU. 3–7 [in Ukrainian].

Farion, I. (2009) Pravopys – korset movy? Ukrainskyi pravopys yak kulturno-politychnyi vybir [Spelling – Corset Speech? Ukrainian spelling as a cultural and political choice]. Lviv: Cvichado [in Ukrainian].

Shevelov, Yu. (2018) Movne vnormuvannia v Ukraini ta yoho vnediisnennia. Dopovid na konferentsii «Movy ta literatury nerosiiskykh narodiv Radianskoho Soiuzu» v Universyteti im. Mak-Mastera (Hamelton, Ontario), 22–23 zhovtnia 1976 r. [Language regulation in Ukraine and its realization]. Ukrainska mova: unormuvannia, rozunormuvannia, perenormuvannia (1920–2015) [Ukrainian language: normalization, rumination, renormalization (1920–2015)]. Kharkiv: Kharkivske istoryko-filolohichne tovarystvo. 515–535 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.34

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.