РОЗВИТОК НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ В МЕЖАХ Е-КУРСУ

В. М. Гальченко, Т. М. Лисенкова

Анотація


У дослідженні підкреслено значення комунікативних методик в оволодінні іноземною мовою, а також роль у цьому самого студента як учасника інтерактивного процесу. У процесі створення навчального курсу Smart English Online розроблено принципи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, спрямованої на розвиток компетентності в області аудіювання, визначено структуру курсу аудіювання для рівня В2; типів завдань; стратегії, методики та інструментів навчання. Усебічно розглянуто труднощі, що виникають у студентів при опануванні такої комунікативної навички, як навичка слухання, та шляхи їх подолання. Курс було побудовано на інтерактивній платформі Moodle. Він призначений для підготовки наших студентів до складання іспиту на рівні FCE B2. Така підготовка дозволила заощадити час і зусилля студентів, оскільки вони контролюють процес отримання зворотного зв’язку онлайн або зустрічі з викладачами, коли це необхідно. Також у межах курсу підготовки до іспиту з англійської мови Cambridge English: First на рівень В2 був розроблений навчальний курс аудіювання – Listening Training Course – LTC. Були досліджені та відпрацьовані типи вправ та режими оцінювання кожного завдання з цього виду мовленнєвої діяльності. Для реалізації завдань дослідження використовувались емпіричні методи (спостереження, індивідуальні бесіди, опитування, тестування). Було проведено теоретичний аналіз, спрямований на осмислення й узагальнення результатів, представлених у науковій літературі. Окрім цього, підсумкова кількісна оцінка ефективності аудіювання розраховувалася за спеціальною «формулою ефективності» виконання завдань, у яку включені показники швидкості, повноти й точності рішення з урахуванням їх ваги. Ці показники відображаються в зоні евалюації індивідуальної програми навчання аудіюванню, представленої в електронному форматі Progress Bar LTC.

Ключові слова: навичка аудіювання; е-навчання; граматика; лексика; рівень B2; екзамен First Cambridge English, компетенція, саморозвиток.

 

The study concerns creating a training course, Smart English Online; principles of organization of educational and cognitive activities of students, aimed at developing competence in the field of listening. The structure of the listening course for level B2 have been defined; types of tasks; strategies, methods and teaching tools have been developed. The difficulties encountered by students in coping with listening skill as well as ways to overcome them have been described in various ways. The course have been built on the interactive Moodle platform and intended on the preparation of our students for taking FCE level B2 exam. The final quantitative assessment of the listening effectiveness on the basis of speed, completeness and accuracy of the solution is displayed in the evaluation zone of an individual training program presented in the electronic format Progress Bar LTC.

Key words: listening skill; e-learning; lexis; grammar; B2 First Cambridge English exam, competence, self-development.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Кущенко Ж. Л. Навчання лексиці рівня В2 з використанням ментальних карт е-курсу Smart English online. Матеріали 73 наук.-техн. конф. ХНУБА, 6-7 лютого 2018.

Сергеєва Т. В. Smart English online (SEO) – інноваційне навчання онлайн, яке центроване на студенті. Проблеми оптимального функціонування особистості у сучасних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 25 жовтня 2018 року). Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 227 с. С. 175-176.

REFERENCES

Kushchenko, Zh. L. (2018). Navchannia leksytsi rivnia B2 z vykorystanniam mentalnykh kart e-kursu Smart English online. [Learning B2 level vocabulary using Smart English online e-course mental maps]. Materialy 73 nauk.-tekhn. konf. KHNUBA, 6-7 liutoho 2018 – Proceedings of the 73 scientific and technical conference of KNUCEA, February, 6-7, 2018 [in Ukrainian].

Serheieva, T. V. (2018). Smart English online (SEO) – innovatsiine navchannia onlain, yake tsentrovane na studenti. [Smart English online (SEO) is Innovative Online Student Centered Learning]. Problemy optymalnoho funktsionuvannia osobystosti u suchasnykh umovakh: Materialy mizhnarodnoii naukovo-praktychnoii konferentsiii. Kharkiv, 25 zhovtnia 2018 roku. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference: Problems of optimal personality functioning under modern conditions, October, 25, 2018 KH.: KHNU im. V. N. Karazina. – pp. 175-176 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.35

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.