ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Р. І. Черновол-Ткаченко

Анотація


У пропонованій статті автор розглядає проблему вироблення термінологічної компетенції здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент» як невід’ємного складника культури їхнього професійного мовлення на заняттях з української мови за професійним спрямуванням і доходить висновку, що формування термінологічної компетенції високого рівня забезпечить раціональна система методів навчання, скерованих на поетапне опанування фахової термінології, яке уможливить оволодіння термінологічним словником і його постійне якісне поповнення й сприятиме виробленню уміння працювати з термінологічною лексикою й навичок правильного терміновживання в спеціальних текстах.

Ключові слова: культура професійного мовлення, термінологічна компетенція, фахова термінологія, терміновживання, спеціальний текст.

 

Terminological competence is an integral component of speech culture of any professional. It presupposes the corresponding terminology basis and skills of using it efficiently. The issue of researching and learning terminological lexis, and thus, the issue of building up terminological competence of future experts in any field have frequently drawn scholars’ attention. At the same time, despite numerous works in the above domain, there are certain gaps in studying the problem considered, which is obvious, taking into account the insufficient quality of the system of activities directed at forming the culture of professional communication, whose part and parcel is terminological competence of future professionals in any field, including future managers. The aim of this work is to analyze opportunities of forming terminological competence while teaching graduate students (majoring in management) the Ukrainian language. To realize the above mentioned aim, it is necessary to reveal the essence and the structure of the concept «terminological competence», as well as to explicate main approaches, methods and steps of forming it. The author of the article analytically sums up material from scientific works of the recent years and offers a vision of terminological competence as a conscious motivated usage of terms in their specific meanings that are fixed in the corresponding terminological dictionaries, applying terms with an emphasis on understanding historical processes in lexis and semantics in general and the development systems of terms, in particular, making terms function from the point of view of lexico-semantic relationships in this field, taking into consideration word valence in terms of patterns «a term – a term», «a term – a common word»; consciously following grammar norms of modern standard Ukrainian while using terminological lexical units; relevantly operating terminological lexical units as scientific style entities in the process of creating scientific texts. The author concludes that forming a high level terminological competence can be ensured only by means of developing a rational system of teaching methods, aimed at step-by-step consistent mastering major terminology that will enable a multi-facet comprehension of terminological vocabularies and their constant high-quality enrichment, enhancing the process of building up skills of working with terminological lexis and of using terms in major-oriented texts in the appropriate way.

Key words: culture of professional communication, terminological competence, major terminology, terminology usage, major-oriented text.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко Г. П. Методика навчання економічних спеціальностей української наукової термінології в умовах східного регіону України: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання української мови». Київ, 2008. 21 с.

Вікторова Л. В. Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Чернігів, 2009. 23 с.

Гриджук О. Є. Актуальність курсу «Фахова термінологія» у вищій школі нефілологічного профілю. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Психологія і педагогіка. 2014. Вип. 30. С. 50–54.

Гуменюк І. Формування термінологічної компетенції студентів у контексті викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Освітній простір України. 2014. Вип. 2. С. 38–42. 5. Денищич Т. А. Роль термінологічної компетентності у становленні майбутнього фахівця [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: virtkafedra.ucoz.uael_gurnal/pages/.../Denyshich_t.pdf.

Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення. Харків: ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 2002. 144 с.

Климова К. Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів. Житомир: Рута, 2010. 560 с.

Огар Е. І. Українська видавнича термінологія: нормалізаційні та функціональні аспекти. Українське журналістикознавство. 2009. № 10. С. 31–35.

Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 312 с

Проблеми вивчення фахової термінології на заняттях з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / А. О. Троян, Н. М. Глушкова, Н. І. Кантаржи, М. І. Мирошниченко. Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірник наукових праць. 2017. Вип. 6. С. 365–370.

Ракшанова Г. Ф., Дядюра Г. М. Вивчення фахової термінології як елемент розвитку творчих здібностей у студентів технічного профілю на заняттях з української мови. Актуальні проблеми філології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Херсон: Гельветика, 2013. С. 15–18.

Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів. Черкаси: Вид. Вовчук О. Ю., 2006. 328 с.

Стасюк Т. В. Мовно-професійна компетентність / термінологічна компетентність у розрізі соціолінгвістики. Дослідження з лексикології і граматики української мови. 2014. Вип. 15. С. 153–161.

Тоцька Н. Методика роботи викладачів вищого технічного навчального закладу над українським професійним мовленням студентів. Дивослово. 2003. № 1. С. 62–65.

Януш Я. Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців економічного профілю. Українська термінологія і сучасність. Київ: КНЕУ, 2001. Вип.4. С. 15–19.

REFERENCES

Bondarenko, G. P. (2008). Metodyka navchannia ekonomichnykh spetsialnostei ukrainskoi naukovoi terminolohii v umovakh skhidnoho rehionu [Methodology of teaching economic specialties of Ukrainian scientific terminology in the conditions of the eastern region of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Vіktоrоvа, L. V. (2009). Formuvannia profesiino-terminolohichnoi kompetentnosti studentiv vyshchykh ahrarnykh navchalnykh zakladiv u fakhovii pidhotovtsi [Formation of vocational and terminological competence of students of higher agricultural educational institutions in professional training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Chernigiv [in Ukrainian].

Grydzhuk, О. Ye. (2014). Aktualnist kursu “Fakhova terminolohiia” u vyshchii shkoli nefilolohichnoho profiliu [Actuality of the course “Professional terminology” in the high school of non-philological profile]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia: Psykholokhiia I pedahohika – Scientific notes of the National University “Ostroh Academy”. Ser.: Psychology and pedagogy (issue 30), (pp. 50–54) [in Ukrainian].

Gumeniuk, І. (2014). Formuvannia terminolohichnoi kompetentsii studentiv u konteksti vykladannia dystsypliny “Ukrainska mova (za profesiinym spriamuvanniam)” [Formation of terminological competence of students in the context of teaching the discipline “Ukrainian language (in professional orientation)”]. Osvitnii prostir Ukrainy – Educational space of Ukraine (issue 2), (pp. 38–42) [in Ukrainian].

Denyshchych, Т. А. (2012). Rol terminolohichnoi kompetentnosti u stanovlenni maibutnoho fakhivtsia [The role of terminological competence in the formation of a future specialist]. Retrieved from virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/.../Denyshich_t. pdf [in Ukrainian].

Dоrоshеnko, S. І. (2002). Osnovy kultury i tekhniky usnoho movlennia [Fundamentals of culture and techniques of oral speech]. Kharkiv: KhSPU [in Ukrainian].

Klymova, К. Ya. (2010). Teoriia i praktyka formuvannia movnokomunikatyvnoi profesiinoi kompetentnosti studentiv nefilolohichnoho spetsialnostei pedahohichnykh universytetiv [Theory and practice of formation of language communicative professional competence of students of non-philological specialties of pedagogical universities]. Zhytomyr: Rutа [in Ukrainian].

Оgar, Ye. І. (2009). Ukrainska vydavnycha terminolohiia: normalizatsiini ta funktsionalni aspekty [Ukrainian Publishing Terminology: Normalizing and Functional Aspects]. Ukrainske zhurnalistykoznavstvo – Ukrainian journalism, 10, 31–35 [in Ukrainian].

Оnufriienko, G. (2006). Naukovyi styl ukrainskoi movy [Scientific style of the Ukrainian language]. Кyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Problemy vyvchennia fakhovoi terminolohii na zaniattiakh z dystsypliny “Ukrainsra mova (za profesiinym spriamuvanniam)” [Problems of studying of professional terminology in classes on discipline “Ukrainian language (in professional orientation)”]. (4th ed.). Pivden Ukrainy: etnoistorychnyi, movnyi, kulturnyi ta relihiinyi vymiry – South of Ukraine: ethno-historical, linguistic, cultural and religious dimensions (issue 6), (pp. 365–370) [in Ukrainian].

Rakshanova, G. F. & Diadiura G. М. (2013). Vyvchennia fakhovoi terminolohii yak element rozvytku tvorchykh zdibnostei u studentiv tekhnichnoho profiliu na zaniattiakh z ukrainskoi movy [Study of professional terminology as an element of the development of creative abilities of technical students in Ukrainian language lessons]. Aktualni problem filolohii: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – International scientific and practical conference. Kherson: Helvetyka [in Ukrainian].

Symonenko, Т. V. (2006). Teoriia i praktyka formuvannia profesiinoi movnokomunikatyvnoi kompetentsii studentiv filolohichnykh fakultetiv [Theory and practice of formation of professional language communicative competence of students of philological faculties]. Cherkasy [in Ukrainian].

Stasiuk, Т. V. (2014). Movno-profesiina kompetentnist / terminolohichna kompetentnist u rozrizi sotsiolinhvistyky [Linguistic-professional competence / terminological competence in the context of sociolinguistics]. Doslidzhennia z leksykolohii i hramatyky ukrainskoi movy – Studies in lexicology and grammar of the Ukrainian language (issue 15), (pp. 153–161) [in Ukrainian].

Тоtskа, N. (2003). Metodyka roboty vykladachiv vyshchoho tekhnichnoho navchalnoho zakladu nad ukrainskym profesiinym movlenniam studentiv [Methodology of the work of teachers of higher technical educational institutions over Ukrainian professional broadcasting of students]. Dyvoslovo – Miracleword, 1, 62–65 [in Ukrainian].

Yanush, Ya. (2001). Rol terminolohii u formuvanni movno-profesiinoi kompetentnosti fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu [The role of terminology in forming the language and professional competence of specialists in the economic field]. Ukrainska terminolohiia i suchasnist – Ukrainian terminology and modernity (issue 4), (pp. 15–19). Кyiv: КNЕU [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.38

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.