ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ Й СТРУКТУРА МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

І. Я. Заліпська

Анотація


У статті представлено огляд наукової літератури, присвяченої вивченню сучасного стану дослідження медичної термінології в лінгвістичній науці. Окреслено актуальність студіювання окремих аспектів зазначеної проблеми, їх перспективність та значущість. Під медичною термінологією розуміємо систему лексем, яка використовується для точного опису людського організму, включаючи його компоненти, процеси, умови, що впливають на нього, та процедури, що виконуються на ньому.

Джерельною базою дослідження слугували англійські медичні терміни. У науковій студії проаналізовано принципи організації англійської медичної термінології на лексико-семантичному рівні, зокрема розглянуто синонімію й антонімію. Зіставлено медичні терміни англійської та української мов. Наголошено на моносемантичній основі терміна. Зазначено, що синонімія активніше представлена серед медичних термінів, ніж антономія. Простежено закономірності цих процесів в обох мовах. Розкрито зміст абревіацій медичних термінів, наведено синоніми абревіатур в англійській та українській мовах. Встановлено та схарактеризовано домінантні спільні й відмінні риси медичної термінології української та англійської мов на морфемному рівні. Узагальнено джерела творення медичних термінів, зокрема розглянуто афікси з етимологічної позиції. Схарактеризовано найбільш продуктивні афікси, які беруть участь у словотворенні. До них належать -er, -ing, -y – для іменників; -y – для прикметників. Серед запозичених суфіксів із латинської й грецької мов є -able, -tion, -or, -ous, -ment. Зауважимо, що афіксація в англійській та українській мовах відрізняється і має свої закони. Звичайно, можна простежити окремі закономірності творення слів, як-от: кожна частина мови має свої продуктивні афікси. Підтверджено важливість досліджуваної теми в опануванні фахової термінології.

Ключові слова: медична термінологія, синонімія, антонімія, афіксація, суфіксація.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Гороть Є. І., Бєлова С. В. Notes on Modern English Lexicology / Нариси з лексикології сучасної англійської мови. Луцьк: РВВ ≪Вежа≫ Волин. держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 372 с.

Лисенко В. І. Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології. Вісник Національного університету ≪Львівська політехніка≫. Серія ≪Проблеми української термінології≫. 2009. № 648. С. 66–70.

Литвиненко Н. П. Дослідження медичного дискурсу у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві. Мовознавство. 2009. Вип. 17. С. 143–152.

Литвиненко Н. П. Сучасний український медичний дискурс: автореф. дис. … докт. філол. наук. Київ, 2010. 37 с.

Місник Н. В. Формування української медичної клінічної термінології: автореф. дис. … Київ, 2002. 20 с.

Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика. Вінниця: Нова Книга, 2007. 528 с.

Ткач А. В. Медичні терміни-словосполучення: структура та особливості функціонування. Мовознавчий вісник. 2014. Вип. 18. С. 102–107.

Ткач А. В. Принципи організації української медичної термінології на лексико-семантичному рівні. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2015. Вип. 13. С. 218–224.

Ткач А. В. Словотвірна ідентичність / варіативність української медичної термінології: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2009. 21 с.

Тихоша В. І. Структурно-семантичні особливості медичних термінів української мови. Філологічні науки: збірник наук. пр. 2003. Вип. 20. С. 100–104.

Філюк Л. М. Моделювання тезаурусу української медичної термінології. Мова. 2016. № 25. С. 94–98.

Цісар Н. Ономасіологічні аспекти вивчення метафори (на матеріалі медичної термінології). Вісник Нац. ун-ту ≪Львівська Політехніка≫. Проблеми української термінології. 2008. № 620. С. 224–227.

Шамаєва Ю.Ю. Лексикологія англійської мови: конспект лекцій (із авданнями). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. 88 с.

Шутак Л. Б. Медичний дискурс як невід’ємна частина української дискурсології. Наукові записки Нац. ун-ту ≪Острозька академія≫ (Серія ≪Філологічна≫). 2014. Вип. 48. С. 256–260.

Юкало В. Я. Мовні стереотипи в комунікаціях лікаря: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2003. 24 с.

Heritage J., Maynard D. W. Communication in Medical Care: Interaction Between Primary Care. Physicians and Patients. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, 2006. https://doi.org/10.1017/CBO9780511607172.

Heritage J., Maynard D W. Problems and prospects in the study of physician-patient interaction: 30 years of research. Annu. Rev. Sociol. 2006. Р. 51–74. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.082905.093959.

James M. Wilce. Medical Discourse. Annu. Rev. anthropol. 2009. P. 199–215. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-091908-164450. 19. Lipka L. An outline of English lexicology: lexical structure, word semantics, and word-formation. Tubingen: Niemeyer, 1992.

Longman Dictionary of Contemporary English: [the living dictionary] (innovative CDROM). London, 2003.

REFERENCES

Horot, Ye. I., & Bielova, S. V. (2008). Notes on Modern English Lexicology. Lutsk: RVV ≪Vezha≫ Volyn. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky [in English].

Lysenko, V. I. (2009). Terminy-eponimy v ukrainskii anatomichnii terminolohii [Terms of eponyms in Ukrainian anatomical terminology]. Visnyk Natsionalnoho universytetu ≪Lvivska politekhnika≫. Seriia ≪Problemy ukrainskoi terminolohii≫ – Journal of National university ≪Lviv Polytechnic ≫, 648, 66–70 [in Ukrainian].

Lytvynenko, N. P. (2009). Doslidzhennia medychnoho dyskursu u vitchyznianomu ta zarubizhnomu movoznavstvi [Research of medical discourse in domestic and foreign linguistics]. Movoznavstvo – Linguistics, 17, 143–152 [in Ukrainian].

Lytvynenko, N. P. (2010). Suchasnyi ukrainskyi medychnyi dyskurs [Modern Ukrainian medical disciurse]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Misnyk, N. V. (2002). Formuvannia ukrainskoi medychnoi klinichnoi terminolohii [The formation of Ukrainian medical clinical terminology]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Nikolenko, A. H. (2007). Leksykolohiia anhliiskoi movy – teoriia a praktyka [English lexicology – theory and practice]. Vinnytsia: Nova Knyha [in English].

Tkach, A. V. (2014). Medychni terminy-slovospolechennia: struktura ta osoblyvosti

funktsionuvannia [Terms-word combinations as constructions: semantic and structural features]. Movoznavchyi visnyk – Linguistical Journal, 18, 102–107 [in Ukrainian].

Tkach, A. V. (2015). Pryntsypy orhanizatsii ukrainskoi medychnoi terminolohii na leksyko-semantychnomu rivni [Principles of Ukrainian medical terminology for the lexicalsemantic level]. Filolohichni studii. Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu – Philological Studies. Scientific Journal of Kryvyi Rih state pedagogical university, 13, 218–224 [in Ukrainian].

Tkach, A. V. (2009). Slovotvirna identychnist / variatyvnist ukrainskoi medychnoi terminolohii [Word-forming identity / variability of the Ukrainian medical terminology]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Tykhosha, V. І. (2003). Strykturno-semantychni osoblyvosti medychnykh terminiv

ukrainskoi movy [The structural-semantic features of Ukrainian medical terms]. Filolohichni studii [zbirnyk naukovykh prats] – Philological Studies [journal of scientific articles], 20, 100–104 [in Ukrainian].

Filiuk, L. M. (2016). Modeliuvannia tezaurusu ukrainskoi medychnoi terminolohii [Modelling thesaurus of Ukrainian medical terminology]. Mova – Language, 25, 94–98 [in Ukrainian].

Tsisar, N. (2008). Onomasiolohichni aspekty vyvchennia metafory (na materiali medychnoi terminolohii) [Onomasiological aspects of the metaphor study (on the material of medical terminology)]. Visnyk Natsionalnoho universytetu ≪Lvivska politekhnika≫. Seriia ≪Problemy ukrainskoi terminolohii≫ – Journal of National University ≪Lviv Polytechnic≫, 620, 224–227 [in Ukrainian].

Shamaieva, Yu. Yu. (2010). Leksykolohiia anhliiskoi movy: konspekt lektsii (iz zavdanniamy) [English lexicology: lecture conspectus (with tasks)]. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina [in English].

Shutak, L. B. (2014). Medychnyi dyskurs yak nevidiemna chastyna ukrainskoi dyskursolohii [Medical discourse as the integral part of the Ukrainian discourse]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu ≪Ostrozka akademiia≫ (Seriia ≪Filolohichna≫) – Scientific studies of National university ≪Ostroh academy≫ (Philological section), 48, 256–260 [in Ukrainian].

Yukalo, V. Ya. (2003). Movni stereotypy v komunikatsiiakh likaria [Linguistic stereotypes in physician communications]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Heritage, J. & Maynard, DW. (2006). Communication in Medical Care: Interaction

Between Primary Care. Physicians and Patients. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press [in English]. https://doi.org/10.1017/CBO9780511607172.

Heritage, J. & Maynard, DW. (2006). Problems and prospects in the study of physician-patient interaction: 30 years of research. Annu. Rev. Sociol, 51–74 [in English]. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.082905.093959.

James, M. Wilce. (2009). Medical Discourse. Annu. Rev. anthropol,199–215 [in English]. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-091908-164450.

Lipka, L. (1992). An outline of English lexicology: lexical structure, word semantics, and word-formation. Tubingen: Niemeyer [in English].

Longman Dictionary of Contemporary English: [the living dictionary] (innovative CD-ROM). (2003). London [in English].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.