ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКИХ ФІРМОНІМІВ

Н. В. Щербакова

Анотація


Стаття присвячена питанню створення окремого класу власних назв – фірмонімів, що зокрема в структурі ономастичного простору української мови виступають номенами виробничо-комерційних організацій. Специфіка творення онімів цього типу пояснюється екстра- та інтралінгвальними чинниками. Це можна пояснити особливими функціями фірмонімів: окрім власне номінативної, ідентифікаційної та індивідуалізувально-диференційної, вони покликані виконувати функцію активізації уваги споживачів і впливу на їхню емоційну сферу; функцію передачі необхідної інформації, реалізації оцінного сприйняття об’єкта найменування, а також естетичну, що мають відповідати вимогам комерційного неймінгу, який синтезує маркетингові, лінгвістичні й психологічні критерії до назв об’єктів діяльності людини.

Ключові слова: фірмонім, неймінг, екстра- та інтралінгвальний чинник, комерційна власна назва, структура.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бачинська Г. Фонетичні та лексико-семантичні особливості прагмонімів: на матеріалі кондитерських виробів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2017. Вип. 1(27). С. 22–26.

Бернадская Ю. С. Копирайтинг. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2003. 136 с.

Блинкина-Мельник М. М. Рекламный текст: Задачник для копирайтеров. Москва: ОГИ, 2007. 200 с.

Гали Б. Brand. Рождение имени. Энциклопедия. Пер. с англ Е. Макарова. Москва: Етерна, Палімпсест, 2007. 432 с.

Крапівник Г. О., Шпак Ю.О. Сучасний ергонімікон кав’ярень міста Харкова. Лінгвістичні дослідження. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. Вип. 50. С. 76–85. https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.10.

Перция В. Анатомия бренда. Москва: Эксмо, 2005. 243 с.

Слободянюк Э. Клад для копирайтера. Технология создания захватывающих текстов. Харків: Фоліо, 2017. 224 с.

Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови: моногр. Хмельницький: Авіст, 2008. 548 с.

Френкель А. Нейминг. Как игра в слова становится бизнесом: О брендах, торговых марках. Пер. с англ. А. Калинина, Т. Швец. М.: Добрая книга, 2006. 360 с.

Чаплінський Ю. Б., Іліка Г.П. Неймінг: суть, основні складові та правила створення успішного неймінга підприємства. URL: http://www.rusnauka.com/26_NTP_2014/Economics/6_165588.doc.htm.

Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы. Пер. с англ. Л. Корпан. Санкт-Петербург: Питер, 1999. 224 с.

REFERENCES

Bachynska, H., Tyshkovets, M. (2017). Fonetychni ta leksyko-semantychni osoblyvosti prahmonimiv : na materiali kondyterskykh vyrobiv [Phonetic and lexicalsemantic peculiarities of pragmonyms: on the material of confectionery]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka. Ser. Movoznavstvo – Scientific notes of the Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series Linguistics, 27, 22–26. [іn Ukrainian].

Bernadskaya, Yu. S. (2003). Kopirajting [Copywriting]. Omsk: OmGTU. [іn Russian].

Blinkina-Melnik, M. M. (2007). Reklamnyj tekst: Zadachnik dlya kopirajterov [Promotional Text: A copybook for copywriters]. Moskow: OGI [іn Russian].

Gali, B. (2007). Brand: Rozhdenie imeni. E’nciklopediya [The birth of a name. Encyclopedia]. Moskow: Eterna, Palimpsest [іn Russian].

Krapivnyk, H. O. & Shpak, Yu.O. (2019). Suchasny erhonimikon kaviaren Kharkova [Contemporary Ergonyms for Coffee Houses in Kharkiv]. Linhvistychni doslidzhennia – Linquistic Studies, 50, 76–85. Kharkiv: KhNPU imeni H. S. Skovorody [іn Ukrainian].

Perciya, V. (2005). Anatomiya brenda [Anatomy of brand]. Moskow: E’ksmo. [іn Russian].

Slobodyanyuk, E’. (2017). Klad dlya kopirajtera. Texnologiya sozdaniya zaxvatyvayushhix tekstov [Treasure for the copywriter. Technology to create exciting texts]. Kharkiv: Folio [іn Russian].

Torchynskyi, M. M. (2008). Struktura onimnoho prostoru ukrainskoi movy: monohrafiia [Structure of Ukrainian Proper Names Field: Monograph]. Khmelnytskyi: Avist [іn Ukrainian].

Frenkel, A. (2006). Nejming. Kak igra v slova stanovitsya biznesom: O brendax, torgovyx markax [Naming: how the game of words becomes a business]. Moskow: Dobraya kniga [іn Russian].

Chaplynskyi, Yu. B. & Ilika, H. P. Neyminh: sut, osnovni skladovi ta pravyla stvorennia uspishnoho neiminhu pidpryiemstva [Naming: the essence, the main components and rules for the creation of a successful company’s naming]. Retrived from http://www.rusnauka.com/26_NTP_2014/Economics/6_165588.doc.htm [іn Ukrainian].

Charmesson, G. (1999). Torgovaya marka: kak sozdat’ imya, kotoroe prineset million [The Name’s the thing: creating the perfect name for your company or product]. (L. Korpan, Trans.), Sankt-Peterburg: Piter [іn Russian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.