ЗВЕРТАННЯ-ЕКСПРЕСИВИ В ПЕРЕКЛАДАХ П. КУЛІША ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА»

Т. М. Тарасюк, Д. В. Косик

Анотація


У статті досліджено особливості перекладу П. Кулішем емоційних звертань у трагедії В. Шекспіра ≪Ромео і Джульєтта≫. З’ясовано: що перекладач послуговується не лише дослівним перекладом, що трапляється спорадично, а й добирає в мові перекладу семантичні відповідники англомовним апелятивам. Зафіксовані випадки, коли П. Куліш вдається до контекстуального переосмислення загальномовних лексем у певних емоційних станах діалогів героїв досліджуваного твору.

Ключові слова: апелятиви, звертання, переклад, звертання-експресиви, емоційний стан.


Повний текст:

PDF

Посилання


Англійсько-український словник. URL: https://translate.academic.ru.

Білас А. А. До питання перекладу одиниць зниженого розмовного мовлення. Мова і культура. 2013. Вип. 16, Т. 4. С. 415–422.

Зубрик А. Р. Перекладацький аспект нелітературної лексики у творах художньої літератури. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2017. № 7. С. 67–70.

Івахненко А. О., Дякова Т. О. Передача зниженої лексики в художньому перекладі (на матеріалі книг Чака Паланіка). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2012. Вип. 62. С. 68–70.

Клименко О. Л. Основні труднощі адекватного перекладу нестандартної лексики англійської мови. Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологія. 2003. № 4 (50). С. 89–93.

Кульчицька О. В. Пейоративи як засіб вербалізації вираження негативного емоційного стану. Science and Education a New Dimension: Philology. 2014. II (1). Вип. 17. С. 68–70. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/kulchytska_o.v._pejoratives_as_verbalization_means_of_expression_of_the_negative_emotional_state.pdf.

Медвідь О. Проблема використання діалектизмів і просторіччяв українському художньому перекладі. Другий Міжнародний конгрес україністів. Доповіді і повідомлення (Львів, 22–28 серпня 1993 р.). Львів, 1993. С. 272–277.

Сайко М. Особливості відтворення пейоративної лексики у перекладі субтитрів до німецькомовних кінофільмів. Мовні і концептуальні картини світу. 2015. Вип. 2. С. 133–144.

Словарь української мови / за ред. Б. Д. Грінченка. Т. І–ІV. Київ, 1907–1909.

Словник української мови: у 11 т. / АН УРСР; Інститут мовознавства; за ред.

І. К. Білодіда. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 1–11.

Тимняк З. С., Гаврилів О. І. Особливості перекладу особових пейоративів (на прикладі німецької та української мов). Іноземна філологія. 2017. Вип. 130. С. 98–108.

Шекспір В. Вибране: Для серед. та ст. шк. віку / перекл. І. Стешенко; упорядкув. текстів, передм., підготов. комент. та навч.-метод. матеріалів І. Андрусяка. Київ: Школа, 2003. 365 с.

Шекспір В. Ромео і Джульєтта / перекл. Ю. Андруховича. Київ : А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2016. 208 с.

Шекспір Уілльям. Ромео та Джульєтта / перекл. П. А. Куліша, виданий з передмовою і поясненнями др. І. Франка. Львів: Виданє українсько-руської видавничої спілки, зареєстрованої спілки з обмеженою порукою у Львові. 1901. 143 с.

Shakespeare William. Romeo and Juliet. Kyiv: Znannia, 2016. 175 p. 16. Tarasiuk T., Kosyk D. Conveying the social status markers of the literary characters of the tragedy “Romeo and Juliet” by W. Shakespeare in the translations of P. Kulish. International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, 2019, Part I, April 6th. Riga: Baltija Publishing, P. 13–16. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-89-3_5.

References

Anhliisko-ukrainskyi slovnyk [Ukrainian-English dictionary]. Retrieved from https://translate.academic.ru [іn Ukrainian, іn English].

Bilas, A. A. (2013). Do pytannia perekladu odynyts znyzhenoho rozmovnoho movlennia [On the Issue of Translating the Units of Low Colloquial Lexicon]. Mova i kultura – Language & culture, 16(4), 415–422 [іn Ukrainian].

Zubryk, A. R. (2017). Perekladatskyi aspekt neliteraturnoi leksyky u tvorakh khudozhnoi literatury [Translational aspect of colloquial vocabulary in artistic literature]. Naukovyi visnyk Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia: Filolohichni nauky (movoznavstvo) – Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series “Philology” (Linguistics), 7, 67–70 [іn Ukrainian].

Ivakhnenko, A. O. & Diakova, T. O. (2012). Peredacha znyzhenoi leksyky v khudozhnomu perekladi (na materiali knyh Chaka Palanika) [Conveying the low lexical units in the artistic/literary translation (case study of the books by Chuck Palanik)]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka – Scientific Journal of the Ivan Franko Zhytomyr State University, 62, 68–70 [іn Ukrainian].

Klymenko, O. L. (2003). Osnovni trudnoshchi adekvatnoho perekladu nestandartnoi leksyky anhliiskoi movy [The main difficulties of the adequate translation of the English non-standard vocabulary]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Filolohiia – Scientific Journal of the Sumy State University. Series: Philology, 4 (50), 89–93 [іn Ukrainian].

Kulchytska, O. V. (2014). Peioratyvy yak zasib verbalizatsii vyrazhennia nehatyvnoho emotsiinoho stanu [Pejoratives as a means of verbalizing the expression of a negative emotional state]. Science and Education a New Dimension: Philology, II (1), Issue: 17, 68–70. Retrieved from https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/kulchytska_o.v._pejoratives_as_verbalization_means_of_expression_of_the_negative_emotional_state.pdf [іn Ukrainian].

Medvid, O. (1993). Problema vykorystannia dialektyzmiv i prostorichchia v ukrainskomu khudozhnomu perekladi [The issue of using dialect and vernacular vocabulary in the Ukrainian literary translations]. Druhyi Mizhnarodnyi konhres ukrainistiv. Dopovidi i povidomlennia – The Second International Congress of Ukrainianists. Reports and Discussion Thesis (pp. 272–277). Lviv [іn Ukrainian].

Saiko, M. (2015). Osoblyvosti vidtvorennia peioratyvnoi leksyky u perekladi subtytriv do nimetskomovnykh kinofilmiv [Тhe Peculiarities of Rendering of Pejoratives in Translation of Subtitles to German Films]. Movni i kontseptualni kartyny svitu – Linguistic and conceptual worldviews, 2, 133–144 [іn Ukrainian].

Hrinchenko, B. D. (Ed.) (1970–1980). Slovar ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian Languge]. (Vols. 1–4). Kyiv [іn Ukrainian].

Bilodid, I. K. (Ed.). (1970–1980). Slovnyk Ukrainskoi Movy [Dictionary of the Ukrainian Languge]. (Vols. 1–11). Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Tymniak, Z. S. & Havryliv, O. I. (2017). Osoblyvosti perekladu osobovykh peioratyviv (na prykladi nimetskoi ta ukrainskoi mov) [Peculiarities of Translation of Personal Pejoratives (on the Example of German and Ukrainian)]. Inozemna filolohiia – Inozemna Philologia, 130, 98–108 [іn Ukrainian].

Shakespeare, W. (2003). Vybrane [Selected Works]. Translated from English by I. Steshenko. Kyiv: Shkola [іn Ukrainian].

Shakespeare, W. (2016a). Romeo i Dzhulietta [Romeo and Juliet]. Translated from English by Yu. Andrukhovycha. Kyiv : A-Ba-Ba-Ha-La-Ma-Ha [іn Ukrainian].

Shakespeare, W. (1901). Romeo i Dzhulietta [Romeo and Juliet]. Translated from English by P. A. Kulish. Lviv [іn Ukrainian].

Shakespeare, W. (2016b). Romeo and Juliet. Kyiv: Znannia [іn English].

Tarasiuk, T. & Kosyk, D. (2019). Conveying the social status markers of the literary characters of the tragedy “Romeo and Juliet” by W. Shakespeare in the translations of P. Kulish. International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, (Riga , April 6th, 2019) (Part 1–2). (Part 1, pp. 13–16). Riga: Baltija Publishing. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-89-3_5 [іn English].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.