СЛОВЕСНА СИМВОЛІКА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ВИМІР

В. І. Кононенко

Анотація


У статті розглянуто мовностилістичні параметри відтворення словесної символіки в сучасних українських художніх текстах, що характеризуються активацією нових асоціативно-оцінних інтенцій, змінами в наборі лексико-семантичних засобів. Оновлення словесної символіки ґрунтується на перегляді традиційних принципів формування народнопоетичних образів, переосмисленні лінгвокогнітивних засад уключення слів-символів у контекст, метафоризації дискурсу з урахуванням тенденцій розвитку сучасного ідіолекту.

Ключові слова: художній дискурс, словесний символ, образ, текст, смисл, мовно-естетичний засіб, суб’єктивно-оцінні інтенції, ідіолект.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аверинцев С. С. Софія-Логос: словник. Київ: Дух і Літера, 1999. 640 с.

Андрухович Ю. Переломні модельки світосприйняття. Карпа І. Перламутрове порно (Супермаркет самотності). Київ: Дуліби, 2005. С. 5–12.

Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс. Теория метафоры / общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журавской. Москва: Прогресс, 1990. С. 5–32.

Бацевич Ф. С. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи: моногр. Львів: ПАІС, 2005. 262 с.

Білецький Л. І. Історія української літератури. Народна поезія. Т. 1. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. 380 с.

Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури: моногр. Київ: Ін-т укр. мови НАН України, 2009. 352 с.

Кожевникова Н. А. Об обратимости тропов. Лингвистика и поэтика / отв. ред. В. П. Григорьев. Москва: Наука, 1979. С. 215–224.

Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністсько-го художнього дискурсу: моногр. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. 328 с.

Кононенко В. І. Лінгвопоетичні етюди: моногр. Київ; Івано-Франківськ: ДВНЗ ≪Прикарп.нац. ун-т ім. Василя Стефаника≫, 2018. 305 с.

Кононенко В. І. Символи українськоїмови: моногр. 2-ге вид. Київ; Івано-Франківськ: ДВНЗ ≪Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника≫, 2013. 439 с. 11. Остащук І. Б. Релігійна символіка. Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2008. 155 с.

Степанов Ю. С. В трёхмерном пространстве языка: моногр. Москва: Наука, 1985. 335 с.

Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. 3-е изд. Москва: Академический Проект, 2004. 992 с.

Энциклопедия символов / сост. В. М. Рошаль. Москва: Щелково; Санкт-Петербург: АСТ; Сова, 2005. 1007 с.

Słownik sumboli / oprac. А. Popławska, E. Białek, D. Zech. Krakow, 2006.

REFERENCES

Averyntsev, S. S. (1999). Sofіya-Logos: slovnyk. Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].

Andrukhovych, Yu. (2005). Perelomni modelky svitospryiniattia [Fracture models of worldview]. Karpa І. Perlamutrove porno (Supermarket samotnosti) – Pearl Porn (Solitude Supermarket), (рр. 5–12). Kyiv: Duliby [in Ukrainian].

Arutiunova, N. D. (1990). Metafora i diskurs [Metaphor and discourse]. Teoriya metafory – Theory of metaphor, (рр. 5–32). Moskva: Progress [in Russian].

Batsevych, F. S. (2005). Linhvistychna henolohiia: problemy i perspektyvy [Linguistic genology: problems and prospects]. Lviv: PAIS [in Ukrainian].

Biletskyi, L. I. (2015). Istoriia ukrainskoi literatury. Narodna poeziia [History of Ukrainian Literature. Folk poetry]. (Vol. 1). Ivano-Frankivsk: Misto NV [in Ukrainian].

Yermolenko, S. Ya. (2009). Movno-estetychni znaky ukrainskoi kultury [Linguistic and aesthetic signs of Ukrainian culture]. Kyiv: In-t ukr. movy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kozhevnikova, N. A. Ob obratimosti tropov [On the reversibility of the tropes]. Lingvistika i poetika – Linguistics and Poetics, (рр. 215–224). Moskva: Nauka [in Russian].

Kondratenko, N. V. (2012). Syntaksys ukrainskoho modernistskoho i postmodernistskoho khudozhnoho dyskursu [Syntax of Ukrainian modern and postmodern artistic discourse]. Kyiv: Vyd. dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Kononenko, V. I. (2018). Linhvopoetychni etiudy [Lingual Poetic sketches]. Kyiv; Ivano-Frankivsk: DVNZ ≪Prykarp. nats. un-t im. Vasylia Stefanyka≫ [in Ukrainian].

Kononenko, V. I. (2013). Symvoly ukrainskoi movy [Symbols of the Ukrainian language]. (2nd ed.). Kyiv; Ivano-Frankivsk: DVNZ ≪Prykarp. nats. un-t im. Vasylia Stefanyka≫ [in Ukrainian].

Ostashchuk, I. B. (2008). Relihina symvolika [Religious symbols]. Ivano-Frankivsk: Vydavets Tretiak I. Ya. [in Ukrainian].

Stepanov, Yu. S. (1985). V tryoxmernom prostranstve yazyka [In the three-dimensional space of the tongue]. Moskva: Nauka [in Russian].

Stepanov, Yu. S. (2004). Konstanty: slovar’ russkoj kul’tury [Constants]. (3nd ed.) Moskva: Akademicheskij Proekt [in Russian].

Roshal, V. M. (Eds.). Enciklopediya simvolov [Encyclopedia of symbols]. Moskva, SPb., 2005 [in Russian].

Popławska, А., Białek, E., Zech, D. (Eds.). (2006). Słownik sumboli [Dictionary of Symbols]. Krakow [in Polish].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.