ТЕКСТОВІ ЗАМІНИ В ЗБІРЦІ КАЗАНЬ А. РАДИВИЛОВСЬКОГО КІНЦЯ ХVІІ СТ.

О. І. Ніка

Анотація


У статті проаналізовано текстові заміни в рукописі казань ≪Вѣнецъ Хв̃ъ≫ А. Радивиловського порівняно з його стародруком (друкарня Києво-Печерської лаври, 1688). На основі їх порівняння встановлено такі типи змін: лексичні, фонетико-орфографічні, граматичні заміни; особливості цитування джерел; зміна модальних параметрів висловлювання; звуження діалогічності. Найбільше таких замін стосується лексики, переважно окремих слів у тексті. Вони зредаговані в рукописі та здебільшого перенесені у стародрук.

Проаналізовано лексичні заміни в контексті, розкрито їх фіксацію в тогочасних словниках, історичних лексикографічних працях. Схарактеризовано, що переважають заміни окремих латинізмів і зрідка полонізмів, фіксуються окремі заступлення української лексики. Замість них використовувалися церковнослов’янізми та книжна українська лексика. Причини таких замін, передусім активніше використання церковнослов’янізмів, зумовлені соціокультурною ситуацією в Україні наприкінці ХVІІ ст., спробою поширити

книгу та отримати суспільний запит на неї в Україні, а також Росії. У рукописі А. Радивиловського зафіксовано лексеми, які не засвідчені в тогочасних словниках, або їхнє значення відрізняється від перекладу тогочасних лексикографів. Виявлений лексичний матеріал є фіксацією еволюції літературної норми староукраїнської мови, розвитку синонімічності, розрізненням слововживання в проповіді за її ознаками традійності / інноваційності, конвенційності / неконвенційності.

Ключові слова: текстові заміни, Антоній Радивиловський. ≪Вѣнецъ Хв̃ъ≫ (1688), рукопис, стародрук, казання, ≪руська мова≫.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського бароко: автореф. дис ... д-ра філол. наук: 10.01.01. Київ, 2014. 40 с.

Ніка О. І. Антоній Pадивиловський і розвиток українських казань XVII ст. Rozprawy komisji językowej. Łodż, 2012. Т. LVIII. S. 223–234.

Ніка О. І. Зміна модусу в українських казаннях. Лінгвістичні дослідження. 2018. Вип. 48. С. 288–293.

Олешко Ю. Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі: автореф. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Київ. 2017. 18 с.

Зелінська О. Ю. Українська барокова проповідь: мовний світ і культурні витоки: моногр. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. 407 с.

Berynda – Лексикон словенороський Памви Беринди / підг. тексту і вступ. ст. В. В. Німчука. Київ: Вид. Акад. наук УРСР,1961. 271 с.

L. – Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського / підг. до вид. В. В. Німчук. Київ : Наукова думка, 1973. С. 61–420.

О. – Радивиловський А. Огородок Маріи Богородици. Київ: Друкарня Києво-

Печерської лаври, 1676. Стародрук НБУВ, Ш. 728.

SIUM – Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.: у 28 т. / ред. Д. Дмитро Гринчишин. Львів: Інститут українознавства імені I. Крип’якевича НАН України, 1997, 2008, 2017. Т. 4, Т. 14; Т. 17.

Synonima – Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская / підготовка текстів пам’яток і вступні статті В. В. Німчука. Київ: Наук. думка. 1964. 259 с.

Tymch. – Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV – XVIII ст.: у 2 кн. / підг. до видання В. В. Німчук, Г. I. Лиса. Київ, Нью-Йорк: Преса України, 2002.

V. – Радивиловський А. Вѣнgцu Хв̃ъ. Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1688. Стародрук ЦНБВ, Ш. Кир. 59. 543 с.

V. Manuscr. – Радивиловський Антоній. Вѣнgцu Хв̃ъ. Рукопис ЦНБВ, Ш. Ф. 308. 560 п. Т. ІІ. 1614 с.

REFERENCES

Matushek, O. Yu. (2014). Propovidi Lazaria Baranovycha v dyskursi ukrayinskoho

baroko. [Lazar Baranovych’s Sermons in a Discourse of the Ukrainian Baroque]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: NAN Ukrayiny, In-t l-ry im. T. H. Shevchenka [in Ukrainian].

Nika, O. I. (2012). Antonii Radyvylovskyi i rozvytok ukrayinskykh kazan 17 st. [Antonii Radyvylovskyi and the development of the Ukrainian sermon of the 17th century]. Rozprawy komisji językowej – Language committee hearings, LVIII, 223–234 [in Polish].

Nika, O. I. (2018). Zmina modusu v ukrainskyh kazanniah kintsa ХVІІ st. [Modification of the Mode of Ukrainian Sermons of the End of 17th Century]. Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic research, 48, рр. 288–293 [in Ukrainian].

Oleshko, Y. L. (2017). Staroukrainska propovid 17 st. u komunikatyvno-kohnityvnomu vymiri [Old Ukrainian Sermon of the 17th Century in Communicative and Cognitive Dimension]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: KNU imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].

Zelinska, O. Yu. (2013). Ukrainska barokova propovid: movnyi svit i kulturni vytoky [Ukrainian Baroque Sermon: the Linguistic World and Cultural Origins]. Kyiv: Vydavnychyi Dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Berynda – Nimchuk, V. (Ed.). (1961). Leksykon slovenoroskyi Pamva Beryndy [Pamvo Berynda’s Slavic Lexicon]. Kyiv: Naukova dumka. Pamiatky ukrainskoi movy 17 st. Seriia naukovoi literatury. [in Ukrainian].

L. – Leksykon latynskyi Ye. Slavynetskoho (1973). [Ye. Slavynetskyi’s Latin Lexicon]. Nimchuk, V. (Ed.). Leksykony Ye. Slavynetskoho ta A. Koretskoho-Satanovskoho, (рр. 61–420). Kyiv: Naukova dumka. Pamiatky ukrainskoi movy 17 st. Seriia naukovoi literatury. [in Ukrainian].

О. – Radyvylovskyi, A. (1676). Ohorodok Marii Bohorodytsi [The Garden of Mary Virgin]. Kyiv: Typohrafiia Kyivo-Pecherskoi lavry, Old-printed book. NBUV, Sh. Kyr. 728. [in Ukrainian].

SIUM – Hrynchyshyn, D. (Ed.) (1997, 2008, 2017). Slovnyk ukrainskoi movy XVI – pershoi polovyny 17 st. [Ukrainian Language Dictionary of the 16th – the First Half of the 17th Century] (Vol. 4; Vol. 14; Vol. 17). Lviv: Instytut ukrainoznavstva imeni I. Krypiakevycha NAN Ukrainy. [in Ukrainian].

Synonima – Synonima slavenorosskaia. (1964) [Slavic Synonimа]. Leksys Lavrentiia

Zyzaniia. Synonima slavenorosskaia. Pidh. tekstiv pamiatok i vstup. st. V. V. Nimchuka. Kyiv: Pamiatky ukrainskoi movy [in Ukrainian].

Tymch. – Tymchenko, Ye. (2002). Materialy do slovnyka pysemnoi ta knyzhnoi ukrainskoi movy 15–18 st. [Materials for the Dictionary of Written and Literary Ukrainian Language of the 15–18th Centuries], 2 vol. Edited by Vasyl Nimchuk and Halyna Lysa. Kyiv-New York: Presa Ukrainy. Pamiatky ukrainskoi movy. Seriia slovnykiv. [in Ukrainian].

V. – Radyvylovskyi, A. (1688). Vinets Khrystov [The Wreath of Christ]. Kyiv: Typohrafiia Kyivo-Pecherskoi lavry. Old-printed book. NBUV, Sh. Kyr. 59. [in Ukrainian].

V. Manuscr. – Radyvylovskyi, A. Vinets Khrystov [The Wreath of Christ]. Manuscript NBUV, Sh. F. 308. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.