РИТОРИЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ Г. С. СКОВОРОДИ

О. А. Олексенко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей мовної організації риторичних текстів ≪учительних≫ діалогів видатного українського філософа, письменника, просвітителя Г. С. Сковороди, що є актуальним і на сьогодні, оскільки його тексти побудовані на класичних зразках красномовства, які й донині слугують взірцем ораторського мистецтва. Мета – з’ясувати структурно-змістові та мовні особливості текстів діалогів Г. С. Сковороди як зразка педагогічної риторики. Установлено, що діалоги написані середнім стилем, бо зорієнтовані на широкі верстви можливих комунікантів, що зумовило й використання особливих мовних засобів.

Ключові слова: риторична майстерність, Г.С. Сковорода, ≪учительні≫ діалоги, середній стиль, риторичні питання-загадки, аналогії, архетипні образи, символіка, імперативні форми.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барабаш Ю. ≪Знаю человека…≫ Григорий Сковорода: Поэзия. Философия.

Жизнь. Москва: Худ. лит., 1989. 335 с.

Білодід І. К. Києво-Могилянська академія в історії східнослов’янських літературних мов (нарис з історії української літературної мови). Київ: Наук. думка, 1979. 199 с.

Плющ П. П. Нариси з історії української літературної мови. Київ: Рад. шк., 1958. 290 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.

Синявський О. Мова творів Григорія Сковороди. Життя і школа. 1973. № 3. С. 30–37.

Сковорода Г. Твори: у 2 т. Київ: ТОВ ≪Вид-во ”Обереги”≫, 2005. Т. 1. 528 с.

Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода і антична культура: моногр. Харків: Знання, 1997. 178 с.

Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода: семінарій. Харків: Майдан, 2004. 776 с.

Чапленко В. Мовна позиція і мова Григорія Сковороди. Нові дні: Український універсальний журнал. 1973. Березень. С. 16–18.

Чижевський Д. І. Філософія Г. С. Сковороди. Харків: Прапор, 2004. 272 с.

REFERENCES

Barabash, Yu. (1989). ≪Znayu cheloveka…≫ Grigorij Skovoroda: Poe’ziya. Filosofiya. Zhizn’ [≪I know the man…≫ Hryhoriy Skovoroda: Poetry. Philosophy. Life]. Moskva: Xud. lit. [in Russian].

Bilodid, I. K. (1979) Kyievo-Mohylianska akademiia v istorii skhidnoslovianskykh literaturnykh mov (narys z istorii ukrainskoi literaturnoi movy) [Kyiv-Mohyla Academy in the History of Eastern Slavonic Literary Languages (Essays on the history of Ukrainian literary language)]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Pliushch, P. P. (1958). Narysy z istorii ukrainskoi literaturnoi movy [Essays on the History of Ukrainian Literary Language]. Kyiv: Rad. shk. [in Ukrainian].

Selivanova, O. O. (2006). Suchasna linhvistyka [Modern Linguistics]. Poltava: Dovkillia-K [in Ukrainian].

Syniavskyi, O. (1973). Mova tvoriv Hryhoriia Skovorody [Language of Hryhoriy Skovoroda’s works]. Zhyttia i shkola – Life and School, 3, 30–37.

Skovoroda, H. (2005). Tvory [Works]. (Vol. 1). Kyiv: TOV ≪Vyd-vo ”Oberehy”≫ [in Ukrainian].

Ushkalov, L. V. (1997). Hryhorii Skovoroda i antychna kultura [Hryhoriy Skovoroda and ancient culture]. Kharkiv: Znannia [in Ukrainian].

Ushkalov, L. V. (2004). Hryhorii Skovoroda: seminarii [Hryhoriy Skovoroda: seminars]. Kharkiv: Maidan [in Ukrainian].

Chaplenko, V. (1973). Movna pozytsiia i mova Hryhoriia Skovorody [The attitude to the language and language of Hryhoriy Skovoroda]. Novi dni: Ukrainskyi universalnyi zhurnal – New Days: Ukrainian Universal Journal, Berezen, 16–18 [in Ukrainian].

Chyzhevskyi, D. I. (2004). Filosofiia H. S. Skovorody [H. S. Skovoroda’s Philosophy]. Kharkiv: Prapor [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.