СПЕЦИФІКА ЗАЧИНУ НАРОДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ КАЗКИ

Р. Л. Сердега

Анотація


Для того, щоб виявити особливості національного світобачення, здійснити комплексний аналіз мовного втілення жанрової специфіки різнотипних народних казок, з’ясувати спільне й відмінне в мові цих творів усної народної словесності, треба приділяти належну увагу мовним особливостям казок різного типу. У статті ми звертаємо увагу на мовну специфіку зачину соціально-побутової казки. Фантастична складова, характерна для більшості казок, заступається в аналізованих творах побутовим, цілком реалістичним елементом, характерним для життя різних верств суспільства. Це певним чином позначається й на ініціальних формулах, що часто через типізацію констатують у казках соціально-побутового типу конкретні явища суспільного життя.

Ключові слова: соціально-побутова казка, мова фольклору, зачин, ініціальні формули, хронологічні ініціальні формули, топографічні ініціальні формули, типізація, реалістичність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гнатюк В. Народні новелі 1917 (передмова). Записки НТШ / упоряд. Б. Романенчук. Нью Йорк, 1981. Т. 201: Вибрані статті про народну творчість: на 110-річчя народження 1871–1981. C. 171–175.

Дунаєвська Л. Ф., Таланчук О. М. Функція типологічних ініціальних і фінальних формул російських та українських чарівно-фантастичних казок. Вісник КНУ. Вестник КНУ. Bulletin of the Kiev National University. 1983. Вип. 25. С. 92–98.

Лановик М. Б., Лановик З. Б. Українська усна народна творчість: підручник. 4-те вид., стер. Київ: Знання-Прес, 2006. 591 с.

Рошияну Н. Традиционные формулы сказки. Москва: Восточн. лит-ра, 1974. 216 с.

Соціально-побутова казка / упоряд., передм., приміт. О. Бріциної. Київ: Дніпро, 1987. 282 с.

REFERENCES

Hnatiuk, V. (1981). Narodni noveli 1917 (peredmova) [Folk novels 1917 (preface)]. Hnatiuk, V. & Romanenchuk, В. (Eds.). Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka – Notes of the Shevchenko Scientific Society (Vol. 201), (рр. 171–175). New York [in Ukrainian].

Dunaievska, L. F., Talanchuk, O. M. (1983). Funktsiia typolohichykh inisialnykh i finalnykh formul rosiiskykh ta ukrainskykh charivno-fantastychykh kazok [Function of typological initial and final formules of Russian and Ukrainian fairy-tale tales]. Visnyk KNU – Bulletin of the Kiev National University, 25, 92–98 [in Ukrainian].

Lanovyk, M. B., Lanovyk, Z. B. (2006). Ukrainska usna narodna tvorchist [Ukrainian oral folk art]. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].

Roshiianu, N. (1974). Traditsionnyie formuly skazki [Traditional fairy tale formulas]. Moskva: Vostochnaia literatura [in Russian].

Britsyna, O. (1987) Sotsialno-pobutova kazka [A social and household tale]. Kyiv : Dnipro [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.