МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ В ОПОВІДАННІ «ГУСЕНЯТКО» М. ВІНГРАНОВСЬКОГО

М. С. Скидан

Анотація


Простір і час належать до фундаментальних понять культури та мислення, які знаходять відбиття в художньому дискурсі. Мета статті – дослідити особливості художнього простору й часу та мовні засоби їхнього вираження в мові малої прози М. Вінграновського (на матеріалі оповідання ≪Гусенятко≫). Як показує дослідження, М. Вінграновський переважно вдається до відтворення циклічності часу. Образи пір року і частин доби є найбільш частотними. У творі ширше представлений горизонтальний простір, відповідно й лексика виражає земні реалії. Вертикальний та горизонтальний простір взаємодіють і становлять цілісний світ у художньому дискурсі.

Ключові слова: хронотоп, час, простір, мовна картина світу, номінації простору та часу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ахундов М. Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. Москва : Наука, 1982. 222 с.

Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных литератур. Москва: Художественная литература, 1975. 504 с.

Вінграновський М. С. Вибрані твори: у 3 т. Тернопіль: Богдан, 2004. Т. 3. 400 с.

Ільницький М. Світогляд і талант. Українська мова та література в школі. 1980. Вип. 3. С. 15–24.

Новикова М. Л. Хронотоп как отстранённое единство художественного времени и пространства в языке литературного произведения. Филологические науки. 2003. № 2. С. 60–69.

Салига Т. Ю. Микола Вінграновський. Літературно-критичний нарис. Київ : Рад. письменник, 1989. 167 с.

Слабошпицький М. Сюжет нервів, вболівань, радості. Вітчизна. 1986. № 11. С. 176.

Собчук Л. В. Проза Миколи Вінграновського і проблеми художньої майстерності : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.06. Тернопіль, 2004. 19 с.

Стороженко Л. Г. Художні особливості повістярської спадщини М. Вінграновського. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2011. N 936. Сер.: ≪Філологія≫. Вип. 61. С. 147–153.

Трефяк Н. Образний світ прози Миколи Вінграновського. Вісник. Івано-Фран-

ківськ, 2008. Вип. 17–18: Філологія (літературознавство). С. 240–246.

REFERENCES

Akhundov, M. D. (1982). Kontseptsii prostranstva i vremeni: istoki, evolyutsiya, perspektivy. [Concepts of space and time: origins, evolution, perspectives]. Moskva [in Russian].

Bakhtin, M. (1975). Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniya raznykh literatur. [Issues of literature and aesthetics. Studies of different literatures]. Moskva [in Russian].

Vingranovskiy, M. S. (2004) Vibrani tvori [Selected works]. (Vol. 3). Ternopil [in Ukrainian].

Ilnytskyy, M. (1980). Svitohlyad i talant. [World outlook and talent]. Ukrayinska mova ta literatura v shkoli – Ukrainian language and literature at school, 3, 15–24 [in Ukrainian].

Novykova, M. L. (2003). Khronotop kak ot・stranennoe edynstvo khudozhestvennoho vremeny y prostranstva v yazyke lyteraturnoho proyzvedenyya. [Chronotope as a removed unity of artistic time and space in the language of a literary work]. Filologicheskiye nauki – Philological sciences, 2, 60–69 [in Russian].

Salyha, T. YU. (1989). Mykola Vinhranovskyy. Literaturno-krytychnyy narys. [Nikolai Vingranovsky. A literary-critical essay]. Kyyiv [in Ukrainian].

Slaboshpytskyy, M. (1986). Syuzhet nerviv, vbolivan, radosti. [A plot of nerves, ailments, joy]. Vitchyzna – Homeland, 11, 176 [in Ukrainian].

Sobchuk, L. V. (2006). Proza Mykoly Vinhranovskoho i problemy khudozhnoyi maysternosti. [Mykola Vingranovskys prose and problems of artistic skill]. Ternopil: TNPU im. V. Hnatiuka [in Ukrainian].

Storozhenko, L. H. (2011). Khudozhni osoblyvosti povistyarskoyi spadshchyny M. Vinhranovskoho. [Art features of the historical legacy of M. Vingranovsky]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina – Bulletin of the VN Kharkiv National University Karazin, 936, 147–153 [in Ukrainian].

Trefyak, N. (2008). Obraznyy svit prozy Mykoly Vinhranovskoho. [The figurative world of Nikolai Vingranovsky’s prose]. Visnyk – Bulletin, 17–18, 240–246 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.