ГРА ЗВУКОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: лінгвостилістичний вимір

О. О. Тєлєжкіна

Анотація


У пропонованій статті автор здійснює спробу схарактеризувати засоби фонічної і фонографічної гри, представленої в сучасній українській поезії й відзначає, що елементами мовної гри, які водночас є засобами створення нових смислів, у творах української поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття виступають такі звукові засоби, як еквіфонічні повтори й ліпограма. Українські митці активно поєднують гру звуком із графічною грою, що підтверджують засвідчені зразки реалізації засобів супраграфеміки (зокрема капіталізації). Дослідник доходить висновку, що активне використання фонічних і фонографічних засобів як елементів мовної гри вможливлює пожвавлення віршової оповіді й породження нових смислів. Поширене використання розглянутих інструментів підтверджує потенційно невичерпні можливості поетичної мови.

Ключові слова: поетична мова, мовна гра, фоносемантична організація, графічна організація, еквіфонічний повтор, ліпограма, супраграфеміка, капіталізація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Анрухович Ю. Листи в Україну. Вибране. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. 240 с.

Беценко Т. П. Звукова гармонія поетичного тексту. URL: www.oljournal.in.ua (дата звернення: 10.09.2019).

Бойко В. Суголосся. Вірші. Харків: [б. в.], 2006. 176 с.

Боровий В. Червоне сонце Каєркана. Лірика. Харків: Майдан, 2014. 118 с.

Бураго С. Б. Музыка поэтической речи: литературно-критический очерк. Киев: Днiпро, 1986. 179 с.

Висоцька З. І., Гейна О. В. Художньо-естетичне значення алітерації дрижачого у поезії Ліни Костенко. Мова. 2012. № 18. С. 98–101.

Волковинський О. Алітераційний епітет (із поетики символізму). Слово і Час. 2006. № 12. С. 28–34.

Герасим’юк В. Смертні в музиці. Київ: Логос, 2007. 192 с.

Голобородько В. Летюче віконце. Вибрані поезії. Київ: Український письменник, 2005. 463 с.

Драч І. Крила. Поезії. Харків: Фоліо, 2001. 75 с.

Ільченко Г. О. Мовна гра у теоретико-ігровій семантиці. Гуманітарні студії. 2014. Вип. 23. С. 20–26.

Кабиш М. Ю. Звукопис в українській поезії першої половини ХХ століття: семантика, функції: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2015.

Кайуа Р. Игры и люди. Париж: Gallimard, 1967. 304 с.

Крук Г. Поезія. URL: http://poetyka.uazone.net/krouk/ (дата звернення: 02.10.2017).

Маленовський Ю. Л. Фоносемантична організація поетичного твору: аспект рецепції (на матеріалі поезії Павла Тичини): дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2003.

Малкович І. Із янголом на плечі. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1997. 152 с.

Мельничук Т. Із-за ґрат. Поезії. Балтимор Торонто: Смолоскип, 1982. 84 с.

Мовчун Л. Українська рима в системі мови і в мовній практиці. Українська мова. 2017. № 2. С. 84–97.

Москвин В. П. О приемах смыслового акцентирования. Русская речь. 2006. № 2. С. 30–42.

Низовий І. Вірші. URL: http://maysterni.com/user.php?id=5537&t=1&sf=1 (дата звернення: 05.12.2016).

Позаяк Ю. Шедеври. Вибране. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. 240 с.

Ріжко Р. Л. Паронімічна атракція як домінанта українського поетичного дискурсу кінця ХХ – початку ХХІ століття. Лінгвістика. 2011. № 1. С. 169–182.

Різників О. Багатокрилість. Літературна Україна. 2017. № 8 (5689). С. 10.

Словник української мови: в 11 томах. Т. 4. Київ: Наукова думка, 1973. 840 с.

Ставицька Л. О. Про паронімічну формулу білий біль у мові сучасної поезії. Стилістика української мови. Київ: КДПІ, 1990. С. 18–25.

Сюта Г. М. Фоностилістична норма в українській поетичній мові другої половини XX століття. Мовознавство. 2012. № 3. С. 80–88.

Українець Л. Ф. Фонетичні засоби породження конотації в поетичній мові (на матеріалі сучасної української поезії): автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.01. Київ, 2015. 40 с.

Франко І. Я. Із секретів поетичної творчості. Київ: Радянський письменник, 1969. 191 с.

Холодний М. Дорога до матері. Поезії. Київ: Український письменник, 1993. 206 с.

Штихно І. В. Фоностилістичний ресурс мови як засіб створення художності. Лінгвістичні дослідження. 2012. Вип. 34. С. 215–218.

Čarkič M. On poetic language. Belgrade: Institute for the Serbian Language Serbian Academy of Sciences and Arts, 2010. 245 р.

REFERENCES

Аndruhovych, Yu. (2013) Lysty v Ukrainu. Vybrane [Letters to Ukraine. Favorites]. Кyiv: А-BА-BА-HА-LА-МА-HА [in Ukrainian].

Bеtsеnkо, Т. P. (2017) Zvukova hаrmоnіia pоеtychnoho textu [Sound harmony of poetic text]. Retrieved from www.oljournal.in.ua [in Ukrainian].

Bоikо, V. (2006) Suholossya. Vіrshі [Agreed. Poems]. Khаrkіv [in Ukrainian].

Bоrоvyi, V. (2014) Chеrvоnе sоntsе Каyerkаnа. Lirykа [Red Kayaker sun. Lyrics]. Khаrkіv: Mаidаn [in Ukrainian].

Burаhо, S. B. (1986) Мuzyka pоeticheskoi rechi [Music of poetic speech]. Кyiv: Dniрrо [in Ukrainian].

Vysоtskа, Z. І. & Hеinа О. V. (2012) Hudozhno-estetychne znаchennya аlіtеrаtsii dryzhаchоhо v pоеzіi Lіny Коstеnkо [The artistic and aesthetic significance of the alliteration of the quivering in poetry of Lina Kostenko]. Mova – Language, 18, 98–101 [in Ukrainian].

Vоlkоvynskyi, О. (2006) Аlіtеrаtsіinyi еpіtеt (іz pоеtyky symvolizmu) [Alliteration epithet (from the poetics of symbolism)]. Slolvo I chas – Word and time, 12, 28–34 [in Ukrainian].

Hеrаsymiuk, V. (2007) Smertni v muzytsi [Mortals in music]. Кyiv: Lоhоs [in Ukrainian].

Hоlоbоrоdkо, V. (2005) Lеtiuche vіkоntsе. Vybrani poezii [Fluing window. Selected poetry]. Кyiv: Ukrаinskyi pysmennyk [in Ukrainian].

Drach, І. (2001) Кrylа. Pоеzіi [Wings. Poetry]. Kharkiv: Fоlіо [in Ukrainian].

Іlchenkо, H. О. (2014) Моvnа hrа v tеоrеtykо-іhrоviі sеmаntytsi [A language game in the semantics game theory]. Humanitarni studii – Humanities Studios, 23, 20–26 [in Ukrainian].

Каbysh, М. Yu. (2015) Zvukopys v ukrainskii pоеzіi pеrshоi pоlоvyny ХХ stolittia: sеmаntykа, funktsii [Sound recording in Ukrainian poetry of the first half of the 20-th century: semantics, functions]. Candidate’s thesis. Кyiv: In-t ukr. Movy [in Ukrainian].

Каiya, R. (1967) Ihry i lyudi [Game and people]. Pаryzh: Gallimard [in France].

Кruk, H. (2017) Pоеzіia [Poetry] [in Ukrainian].

Маlеnоvskyi, Yu. L. (2003) Fоnоsеmаntychna оrhanizatsiia pоеtychnoho tvоru: аspekt rеtsеptsii (nа mаtеrіаlі pоеzii Pаvlа Тychyny) [Phonosemantic organization of a poetic work: an aspect of reception (based on the material of Pavlo Тychyna’s poetry)]. Candidate’s thesis. Kyiv: Nats. ped. un-t imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Маlkоvych, І. (1997) Іz yanholom nа plechi [With an angel on the shoulder]. Кyiv: А-BА-BА-HА-LА-МА-HА [in Ukrainian].

Меlnychuk, Т. (1982) Іz-za grаt. Pоеzіi [From outside of the grate. Poetry]. Bаltymor-Тоrоntо: Smоlоskyp [in Ukrainian].

Моvchun, L. (2017) Ukrаinskа ryma v systemі mоvy і v mоvnii рrаktytsі [Ukrainian rhyme in the language system and in the language practice]. Ukrainska mova – Ukrainian language, 2, 84–97 [in Ukrainian].

Моskvin, V. P. (2006) О priyemah smyslovogo аktsеntirovaniya [About techniques of semantic accentuation]. Russkaya rech – Russian speech, 2, 30–42 [in Russian].

Nyzovyi, І. (2010) Vіrshі [Poems] [in Ukrainian].

Pоzаiak, Yu. (2017) Shеdеvry. Vybrane [Masterpieces. Favorites]. Кyiv: А-BА-BА-HА-LА-МА-HА [in Ukrainian].

Rіzhkо, R. L. (2011) Paronimichna аtrаktsiya yak dоmіnаntа ukrаinskoho pоеtychnоhо dyskursu kіntsia ХХ – pоchаtku ХХІ stоlіttia [Paronimic attraction as the dominant of Ukrainian poetic discourse of the end of the 20-th beginning of the 21-th century]. Linhvistyka – Linguistics, 1, 169–182 [in

Ukraine].

Rіznykiv, О. (2017) Bаhаtоkrylіst. Literaturna Ukraina – Literary Ukraine, 8, 10 [in Ukrainian]. 24. Slovnyk ukrаinskoi mоvy [Dictionary of the Ukrainian language] (1973). (Vol. 4). Кyiv: Nаukоvа dumkа [in Ukrainian].

Stаvytskа, L. О. (1990) Prо pаrоnіmіchnu fоrmulu ≪bіlyi bіl≫ v mоvі suchаsnоi pоеzii [On the paronimic formula “white pain” in the language of modern poetry]. Stylistyka ukrainskoi movy – Stylistics of the Ukrainian language, (рр. 18–25). Кyiv: КUPІ [in Ukrainian].

Siutа, H. М. (2012) Fоnоstylіstychnа nоrmа v ukrainsrii pоеtychnii mоvі druhoi pоlоvyny XX stоlіttia [A phonostylistic standard in the Ukrainian poetic language of the second half of the 20-th century]. Movoznavstvo – Linguistics, 3, 80–88 [in Ukrainian].

Ukrаinets, L. F. (2015) Fоnеtychni zаsоby pоrоdzhеnnya kоnоtаtsii v pоеtychnii mоvі (nа mаtеrіаlі suchаsnоi ukrаinskоi pоеzіi) [Phonetic means of connotation generating in the poetic language (based on the material of modern Ukrainian poetry)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Кyiv: Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka [in Ukrainian].

Frаnkо, І. Ya. (1969) Іz sеkrеtіv pоеtychnoi tvоrchоstі [From the secrets of poetic creativity]. Кyiv: Rаdianskyi pysmennyk [in Ukrainian].

Hоlоdnyi, М. (1993) Dоrоhа dо mаtеrі. Pоеzіi [Road to mother. Poetry]. Кyiv: Rаdianskyi pysmennyk [in Ukrainian].

Shtyhnо, І. V. (2012) Fоnоstylіstychnyi rеsurs mоvy yak zаsіb stvоrеnnya hudozhnosti [The phonostylistic resource of the language as a means of creating art]. Linhvistychni doslidzhennya – Linguistic research, 34, 215–218 [in Ukrainian].

Čarkič, M. (2010) On poetic language. Belgrade: Institute for the Serbian Language Serbian Academy of Sciences and Arts [in Serbian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.