ВИВЧЕННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Р. І. Черновол-Ткаченко

Анотація


У пропонованій статті автор розглядає проблему вивчення термінологічної лексики майбутніми поліцейськими на заняттях з української мови за професійним спрямуванням. Дослідник висновує, що раціональна система способів навчання, скерованих на поетапне оволодіння фаховою термінологією, забезпечить створення термінологічного словника і його постійне поповнення, сприятиме удосконаленню вміння використовувати термінологічну лексику у фаховій комунікації.

Ключові слова: фахова комунікація, термінологічна лексика, термінологічний словник, методика викладання української мови.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Артикуца Н. Мова права і юридична термінологія. Київ: Стилос, 2004. 277 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ: ВЦ ≪Академія≫, 2009. 376 с.

Голопич І. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх поліцейських до професійного спілкування в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Теорія і методика професійної освіти. 2019. Вип. 10. Т. 1. С. 126–129.

Гороховська Т. В. Формування мовленнєвої культури майбутніх працівників ОВС. Проблеми пенітенціарної теорії і практики: щоріч. бюл. Київ. ін-ту внутр. справ. 2003. № 8. С. 454–459.

Дягілєва Л. Д. Питання мовної підготовки майбутніх правоохоронців в нових умовах професійної діяльності. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2016. Вып. 6 (14). Ч. 10. С. 35–39.

Ісаєнко М. М. Формування комунікативних умінь у курсантів вищих закладів освіти МВС: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Одеса, 2002. 21 с.

Колодка А. В. Психологічні особливості оперативного спілкування працівників поліції як один із аспектів формування позитивної громадської думки. Психологічні конструкти позиціонування поліції серед населення. Львів: ЛД УВС, 2016. С. 278–281. 8. Кочан І. М. Юридична термінологія крізь призму лінгвістики. Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Серія: Філологія. 2018. № 32. Т. 3. С. 57–61.

Крашеніннікова Т. В. Комунікативна компетенція працівника Національної поліції: навчальний посібник. Дніпро: Адверта, 2017. 107 с.

Крашеніннікова Т. В. Мова як елемент освіти юриста. Наук. вісн. Юрид. акад. МВС. 2004. № 1. С. 36–40.

Кудрявцева Г. І. Особливості підготовки працівників національної поліції України до професійної діяльності. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2018. Вип. 6. С. 162–165.

Литвин В. В. Професійне спілкування патрульних поліцейських із різними категоріями громадян. Юридична психологія. 2016. № 1 (18). С. 84–92.

Нелюба А. Професійна мова юриста. Харків: Прапор, 2009. 224 с.

Пам’ятка працівника патрульної поліції (інформаційно-довідкові матеріали з адміністративно-правових__питань). Харків: ХНУВС, 2015. 144 с.

Скорофатова А. Культура мовлення як показник рівня професійної деформації особистості правоохоронця. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр. 2009. № 18. С. 36–43.

Туринська О. Є. Психологічні особливості професійного спілкування працівників правоохоронних органів. Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. 2012. № 2 (2). С. 480–490.

Федорова Н. В. Особливості спілкування поліцейського з учасниками масових акцій у конфліктних ситуаціях. Психологічні конструкти позиціонування поліції серед населення. Львів: ЛД УВС, 2016. С. 239–243.

Фразеологічний словник української мови: у 2 кн. Київ: Наук. кн., 1999. Кн. 1. 528 с.

Шумський О. Л. Професійна комунікація правоохоронців у контексті міжкультурної взаємодії. Вісн. Нац. акад. Держ. прикордонної служби України. 2013. Вип. 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_2_18.

REFERENCES

Artykutsa, N. (2004). Mova prava s yurydychna terminolohiia [Language of law with legal terminology]. Kyiv: Stylos [in Ukrainian].

Batsevych, F. S. (2009). Osnovy komunikatyvnoi lingvistyky [Basics of communicative linguistics]. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

Holopych, I. M. (2019). Pedahohichni umovy pidgotovky maibutnikh politseiskykh do profesiinogo spilkuvannia v zakladakh vyshoi osvity zi spetsyfichnymy umovamy navchannia [Pedagogical prerequisites of preparing future police officers to communicate professionally in higher educational establishments with specific educational conditions]. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity – Theory and methods of professional education, Vyp. 10, T. 1, 126–129 [in Ukrainian].

Gorokhovska, T. V. (2003). Formuvannia movlenevoi kultury maibutnikh pratsivnykiv OVS [Formation of communication culture of future professionals in internal affairs agencies]. Problemy penitentsiarnoi teorii I praktyky: shchorichnyi biuleten Kyivakogo instytutu vnutrishnikh sprav – Problems of penitentiary theory and practice: annual bulletin of Kyiv University of Internal Affairs, 8, 454–459 [in Ukrainian].

Diagilieva, L. D. (2016). Pytannia movnoi pidgotovky maibutnikh pravookhorontsiv v novykh umovakh profesiinoi diialnosti [Issues of language preparation of future law enforcement professionals in the context of new conditions of professional activities]. Aktualnye nauchnye issledovaniia v sovremennom mire – Actual scientific research in modern world, Vyp. 6 (14), Ch. 10, 35–39 [in Ukrainian].

Isaienko, M. M. (2002). Formuvanniz komunikatyvnykh umin u kursantiv vyshchykh zakladiv oavity MVS [Forming communicative skills with military trainees of higher educational establishments]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Kolodka, A. V. (2016). Psykhologichni osoblyvosti operatyvnogo spilkuvannia pratsivnykiv politsii yak odyn iz aspektiv formuvannia pozytyvnoi gromadskoi dumky [Psychological peculiarities of operative communication of police officers as an aspect of forming a positive public awareness]. Psykhologichni konstrukty pozytsionuvannia politsii sered naselennia – Psychological constructs of positioning the police among population, (рр. 278–281). Lviv: LD UVS [in Ukrainian].

Kochan, I. M. (2018). Yurydychna terminologiia kriz pryzmu lingvistyky [Legal terminology within the framework of linguistics]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu – Scientific messenger of the International Humanitarian University, Seriia:Filоlоgiia, 32, T. 3, 57–61 [in Ukrainian].

Krasheninnikova, T. V. (2017). Komunikatyvna kompetentsiia pratsivnyka Natsionalnoi politsii [Communicative competence of National police officers]. Dnipro: Adverta [in Ukrainian].

Krasheninnikova, T. V. (2004). Mova yak element osvity yurysta [Language as an element of legal education]. Naukovyi visnyk Yurydychnoi akademii MVS – Scientific messenger of the Law Academy of the Ministry of the Interior, 1, 36–40 [in Ukrainian].

Kudriavtseva, G. I. (2018). Osoblyvosti pidgotovky pratsivnykiv natsionalnoi politsii Ukrainy do profesiinoi diialnosti [Peculiarities of preparing officers of the national police of Ukraine for their professional activities]. Inovatsiina pedagogika – Innovative pedagogy, Odesa, 6, 162–165 [in Ukrainian].

Lytvyn, V. V. (2016). Profesiine spilkuvannia patrulnykh politseiskykh iz riznymy kategoriiamy gromagian [Professional communication of police patrol officers with different categories of citizens]. Yurydychna psykhologiia – Law Psychology, 1 (18), 84–92 [in Ukrainian].

Neliuba, A. (2009). Profesiina mova yurysta [Professional language of lawyers]. Kharkiv: Prapor [in Ukrainian].

Pamiatka pratsivnyka patrulnoi politsii (informatsiino-dovidkovi materially z administratyvnopravovykh pytan). (2015). [A memo of a patrol police officer (informational-reference materials on administrative-law issues]. Kharkiv: KhNUVS [in Ukrainian].

Skorofatova, A. (2009). Kultura movlennia yak pokaznyk rivnia profesiinoi deformatsii osobystosti pravookhorontsia [Culture of communication as an indicator of the corresponding level of professional deformation of the personality of a law enforcement official]. Gumanitarna oavita u tekhnichnykh vyshykh navchalnykh zakladakh – Humanitarian education in technical higher educational establishments, 18, 36–43 [in Ukrainian].

Turynska, O. Ye. (2012). Psykhologichni osoblyvosti profesiinogo spilkuvannia pratsivnykiv pravookhoronnykh organiv [Psychological peculiarities of professional communication of law enforcement officials]. Naukovyi visnyk Lvivskogo derzhavnogo univtrsytetu vnutrishnikh sprav – Scientific messenger of Lviv State University of Internal Affairs, 2 (2), 480–490 [in Ukrainian].

Fedorova, N. V. (2016). Osoblyvosti spilkuvannia politseiskogo z uchasnykamy masovykh aktsii u konfliktnykh sytuatsiiakh [Peculiarities of communication of police officers with participants of assemblies in conflict situations]. Psykhologichni konstrukty pozytsionuvannia politsii sered naselennia – Psychological constructs of positioning the police among population, Lviv: LD UVS, 239–243 [in Ukrainian].

Frazeologichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Phraseological dictionary of the Ukrainian language]. (Vols. 1–2). Vol. 1. Kyiv: Naukova knyga [in Ukrainian].

Shumskyi, O. L. (2013). Profesiina komunikatsiia pravookhorontsiv u konteksti mizhkulturnoi vzaiemodii [Professional communication of law enforcement officials in the context intercultural interaction]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy – Messenger of the National academy of State border police of Ukraine, 12. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_2_18 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.