У СТИХІЇ ПРИСТРАСНОГО ОСЯГНЕННЯ ЖИТТЯ, ЛЮДЕЙ І СЛОВА (до 85-річного ювілею І. В. Муромцева)

О. С. Черемська, В. Ф. Жовтобрюх

Анотація


Статтю приурочено до ювілею – 85-річчя від дня народження видатного українського мовознавця, професора Ігоря Вікторовича Муромцева. Здійснено аналіз наукового доробку вченого, з’ясовано особливості неповторного індивідуального стилю його праць. Визначено різнобічні вектори мовознавчої діяльності професора І. Муромцева: історична граматика, старослов’янська мова, лексикологія, історія літературної мови, соціолінгвістика. Учений є автором понад 100 наукових праць. Тематика досліджень професора І. Муромцева пов’язана передусім з ономастикою, а саме – з топонімікою та гідронімікою, лексикологією та словотвором. Актуальним і вмотивованим є вивчення наукової спадщини видатних учених, висвітлення їх ролі в популяризації україніки та української мовознавчої науки у світі.

Ключові слова: Ігор Муромцев, українська літературна мова, лексикологія, ономастика, гідроніміка, термінологія, дериватологія, історія українського мовознавства.


Повний текст:

PDF

Посилання


Муромцев І. Вибрані праці. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2009. 312 с.

Муромцев І. Прізвисько і назвисько та навколо них (науково-публіцистичні нотатки). Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2015. 112 с.

Сагаровський А.А. Слово про вчителя і друга Муромцев Ігор Вікторович —професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Біобібліогр. покажч. Xарків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. 24 с.

Селігей П. О. Український науковий текст: проблеми комунікативної повноцінності та стильової досконалості: дис. … доктора філол. наук: 10.02.01. Київ, 2016.

Черемська О. С., Жовтобрюх В. Ф. Ігор Вікторович Муромцев (до 80-річчя від дня народження). Українська мова. 2015. № 1. С. 149-157.

REFERENCES

Muromtsev, I. (2009). Vybrani pratsi [Selected Works]. Kharkiv: Kharkivske istoryko-filolohichne tovarystvo [in Ukrainian].

Muromtsev, I. (2015). Prizvysko i nazvysko ta navkolo nykh (naukovo-publitsystychni notatky) [The nickname and the name and around them (scientific journalistic notes)]. Kharkiv: Kharkivske istoryko-filolohichne tovarystvo [in Ukrainian].

Saharovskyi, A. A. Slovo pro vchytelia i druha [Letter about my teacher and my friend]. Muromtsev Ihor Viktorovych — profesor Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina: Biobibliohr. pokazhch. Xarkiv: KhNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Selihei, P. O. (2016) Ukrainskyi naukovyi tekst: problemy komunikatyvnoi povnotsinnosti ta stylovoi doskonalosti [Ukrainian Scientific Text: Problems of Communicative Validity and Style Perfection]. Doctor’s thesis. Kyiv: Instytut movoznavstva imeni O.O. Potebni NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Cheremska, O. S., Zhovtobriukh V.F. Ihor Viktorovych Muromtsev (do 80-richchia vid dnia narodzhennia) [Igor Muromtsev (to the 80th anniversary)]. Ukrainska mova – Ukrainian language, 2015, 1, 149–157 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.27

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.