ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ІНШОМОВНОГО СЛОВА В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТРЕВЕЛОГАХ

Є. С. Моштаг

Анотація


У статті розглянуто експресивність іншомовних слів, зокрема екзотизмів, варваризмів і агнонімів у сучасних українських тревелогах. Актуальність дослідження обумовлена поглибленням глобалізаційних процесів і, як наслідок, взаємопроникненням культур. Метою роботи є виявлення основних функцій іншомовних слів у текстах тревелогів. Основним завданням є виявлення стратегій уведення в текст іншомовних слів. У результаті дослідження з’ясовано, що іншомовні елементи вносять у текст своєрідну експресію — і ту, що вже існувала в цих одиницях у мові-джерелі, і ту, якою їх наділяє автор у процесі лінгвістичного осмислення подорожніх вражень.

Ключові слова: екзотизм, варваризм, агнонім, стратегія, власна назва, концептуалізація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бибик С. П. Побутовизм як лінгвокультурема. Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Сер.: Філологічна. 2008. Вип. 10. С. 31–35.

Воронина Л. У пошуках Оґопоґо. Київ: Нора-Друк, 2010. 176 с.

Гримич М. Бранзолія: Подорожні записки. Київ: Дуліби, 2015. 156 с.

Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури. Київ: Ін-т укр. мови HAHУ, 2009. 352 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник. Київ: Довіра, 2006. 703 с.

Карпа І. Baby travel. Подорожі з дітьми, або Як не стати куркою. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. 208 с.

Олендій Л. Mia Italia. Львів: АРС, 2012. 180 с. 8. Роздобудько І. Мандрівки без сенсу і моралі. Київ: Нора-друк, 2011. 192 с.

Самчелкина Н. В. Агнонимия как языковое явление. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2013/04/23/1251457447/Pages from СПО 1 2012-24.

Яременко А. Листи з екватора. Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2016. 120 с.

REFERENCES

Bybyk, S. P. (2008). Pobutovyzm yak linhvokulturema [Householdism as a linguistic culture unit]. Nauk. zap. Nats. un-tu «Ostrozka akademiia». Ser.: Filolohichna – Scientific notes of the National University of Ostroh Academy. Series: Philological, 10, 31–35 [in Ukrainian].

Voronyna, L. (2010). U poshukakh Ogopogo [In search of Ogopogo] . Kyiv: NoraDruk [in Ukrainian].

Hrymych, M. (2015). Branzoliia: Podorozhni zapysky [Branzoliia: Travel notes]. Kyiv: Duliby [in Ukrainian].

Yermolenko, S. Ya. (2009). Movno-estetychni znaky ukrainskoi kultury [Linguistic and aesthetic signs of Ukrainian culture]. Kyiv: In-t ukr. movy HAHU [in Ukrainian].

Zhaivoronok, V. V. (2006). Znaky ukrainskoi etnokultury: slovnyk-dovidnyk [Signs of Ukrainian ethnoculture: dictionary directory]. Kyiv: Dovira [in Ukrainian].

Karpa, I. (2014) Baby travel. Podorozhi z ditmy, abo Yak ne staty kurkoiu [Baby travel. Traveling with kids or How not to become a hen]. Kharkiv: Klub simeinoho dozvillia [in Ukrainian].

Olendii, L. (2012). Mia Italia [My Italy]. Lviv: ARS [in Ukrainian].

Rozdobudko, I. (2011). Mandrivky bez sensu i morali [Traveling without meaning and morality]. Kyiv: Nora-druk [in Ukrainian].

Samchelkyna, N. V. (2013). Ahnonymyia kak yazukovoe yavlenye [Agnonymy as a language phenomenon]. Retrieved from http://ecsocman.hse.ru/data/2013/04/23/1251457447/Pages from SPO 1 2012-24. [in Russian].

Yaremenko, A. (2016). Lysty z ekvatora [Letters from the equator]. Kyiv: Brait Star Pablishynh [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.52.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.