СИНОНІМІЧНИЙ РЯД ДО СЛОВА ЩАСТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

В. В. Ільєнкова

Анотація


У статті на матеріалі лексикографічних джерел схарактеризовано синонімічний ряд лексем до слова щастя в українській мові. Класифіковано одиниці, що становлять ядро, ближню, дальню й крайню периферію. Здійснено компонентний аналіз лексем синонімічного ряду з етимологічним коментарем, виокремлено їхні спільні семантичні характеристики. Виявлено смислові дублети слова щастя, а також окремі суперечності щодо опису семантики деяких синонімічних слів, що пов’язано з різним трактуванням аналізованих одиниць у лексикографічній практиці.

Ключові слова: лексема щастя, синонім, синонімічний ряд, смисловий дублет, українська мова.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. Київ: Либідь, 1991. 256 с.

Білоноженко В. М. Щастя-доля. Культура слова. 1977. № 12. С. 76–80.

Бобух Н. М. Лексичні парадигми щастя – нещастя й доля – недоля в поетичному словнику. Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: зб. наук. пр. Слов’янська філологія. Чернівці: Рута, 2006. Вип. 276–277. С. 368–372.

Ващенко В. С. Синонімічний словник-мінімумів української мови. Дніпропетровськ: Рік, 1972. 92 с.

Вусик О. С. Словник українських 25 синонімів: понад 1500 синонімічних гнізд / за ред. А.М. Поповського. Дніпропетровськ: Січ, 2000. 424 с.

ВШСУМ – Великий шкільний словник української мови / уклад. Т. К. Співак. Харків: ФОП Співак В. Л., 2012. 624 с.

Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови. Львів-Краків-Париж: Просвіта, 1993. 208 с.

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ: Либідь, 2001. 224 с.

Єсипенко Н. Г., Тим’як І-І. Ю. Синонімічний ряд номінативної лексеми happiness. URL: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2014/Philologia/3_165292.doc.htm.

Загоруйко О. Я. Великий універсальний словник української мови. Харків: Торсінг плюс, 2010. 768 с.

Ільєнкова В. В. Лексико-словотвірне гніздо з домінантою щастя та його дериваційна семантика. Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 11. Том 1. С. 11–16.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. Київ: Кобза, 1995. 471 с.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. Львів: БаК, 2014. 530 с.

Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови. Харків: ХДПУ імені Г. С. Сковороди, 1997. 130 с.

Марчук Л. М. Вербалізація концепту «щастя»: філософський та соціологічний аспекти. Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Філол. науки. 2014. Вип. 35. С. 43–47.

Митрополит Іларіон. Етимологічно-семантичний словник української мови: у 4 т. Вінніпег – Канада: Волинь, 1994. Т. 4: П – Я. 536 с.

Немировська Н. Г. Словник синонімів та антонімів. Харків: Вид. група «Основа», 2012. 160 с.

Поп Д. І., Поп Д. Д. Русинський синонімічний словник з українськими відповідниками. Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2001. 48 с.

Русанівський В. М. Семантична глибина слова. Мовознавство. 1991. № 2. С. 3–7. 20. РУСС – Русско-украинский словарь синонимов / под. ред. Н. Н. Пилинского, Н. П. Башнякова, Г. П. Вишневская. Київ: Освіта, 1995. 272 с.

Собко В. О., Демидчик Г. С., Вишник О. О. Словник синонімів, антонімів і найпоширеніших фразеологізмів для учнів початкових класів. Київ: Вид. дім «Освіта», 2014. 136 с.

СС – Словник синонімів / упор. М. С. Романець. Київ: Нац. книжковий проект, 2010. 144 с. 23. ССАО – Словник синонімів, антонімів, омонімів / уклад. І. О. Купіна. Харків: ТОВ «Вид. дім Весна», 2016. 96 с.

ССУМ – Словник синонімів української мови: у 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін.. Київ: Наук. думка, 1999–2000. Т. 2. 960 с.

СУМ – Словник української мови / уклад. І. К. Білодід. Київ: Наук. думка, 1980. Т. 11. 700 с.

УСУЛ – Універсальний словник української лексики. Синоніми, антоніми, омоніми. / уклад. Л. І., Нечволод, В. І. Бездітко. Харків: Торсінг плюс, 2009. 768 с.

Читай і знай! Довідник-практикум із сучасної української літературної мови / Н. Дзюбишина-Мельник, О. Лаврінець, К. Симонова, Л. Ціпцюра, І. Ярошевич. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2018. 415 с.

REFERENCES

Antonenko-Davydovych, B. (1991). Iak my hovorymo [As we speak]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bilonozhenko, V. M. (1977). Shchastia-dolia [Happiness is fate]. Kultura slova – Culture of word, 12, 76–80 [in Ukrainian].

Bobukh, N. M. (2006). Leksychni paradyhmy shchastia – neshchastia y dolia – nedolia v poetychnomu slovnyku [The lexical paradigms of happiness – misery and destiny – are shortcomings in the poetic vocabulary]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho un-tu. Slovianska filolohiia – Scientific Bulletin of Chernivtsi Univ. Slavic Philology. Chernivtsi: Ruta. Vyp. 276–277 [in Ukrainian].

Vashchenko, V. S. (1972). Synonimichnyi slovnyk-minimumiv ukrainskoi movy [Synonymic dictionary of lows of the Ukrainian language]. Dnipropetrovsk: Rik [in Ukrainian].

Vusyk, O. S. (2000). Slovnyk ukrainskykh synonimiv: Ponad 1500 synonimichnykh hnizd [Dictionary of Ukrainian Synonyms: Over 1500 synonyms]. Dnipropetrovsk: Sich [in Ukrainian].

Spivak, T. K. (2012). Velykyi shkilnyi slovnyk ukrainskoi movy [Great school dictionary of the Ukrainian language]. Kharkiv: FOP Spivak V. L. [in Ukrainian].

Derkach, P. M. (1993). Korotkyi slovnyk synonimiv ukrainskoi movy [A short dictionary of synonyms of the Ukrainian language]. Lviv-Krakiv-Paryzh: Prosvita [in Ukrainian].

Yermolenko, S. Ia., Bybyk, S. P. & Todor, O. H. (2001). Ukrainska mova. Korotkyi tlumachnyi slovnyk linhvistychnykh terminiv [Ukrainian language. A short explanatory dictionary of linguistic terms]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Yesypenko, N. H. & Tymiak, I-I. Iu. (2014). Synonimichnyi riad nominatyvnoi leksemy happiness [Synonymous with the nominative token of happiness]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2014/Philologia/3_165292.doc.htm [in Ukrainian].

Zahoruiko, O. Ia. (2010). Velykyi universalnyi slovnyk ukrainskoi movy [Great versatile dictionary of the Ukrainian language]. Kharkiv: Torsinh plius [in Ukrainian].

Ilienkova, V. V. (2019) Leksyko-slovotvirne hnizdo z dominantoiu shchastia ta yoho deryvatsiina semantyka [The vocabulary-vocabulary nest with the dominant of happiness and its derivative semantics]. Zakarpatski filolohichni studii – Transcarpathian philological studios, 11 (1), 11–16 [in Ukrainian].

Karavanskyi, S. (1995). Praktychnyi slovnyk synonimiv ukrainskoi movy [Practical Dictionary of Synonyms of Ukrainian]. Kyiv: Kobza [in Ukrainian].

Karavanskyi, S. (2014). Praktychnyi slovnyk synonimiv ukrainskoi movy [Practical Dictionary of Synonyms of Ukrainian]. Lviv: BaK [in Ukrainian].

Lysychenko, L. A. (1997). Leksyko-semantychna systema ukrainskoi movy [The lexicalsemantic system of the Ukrainian language]. Kharkiv: KhDPU imeni H. S. Skovorody [in Ukrainian].

Marchuk, L. M. (2014). Verbalizatsiia kontseptu «shchastia»: filosofskyi ta sotsiolohichnyi aspekty [The verbalization of the concept of «happiness»: philosophical and sociological aspects]. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Filolohichni nauky – Scientific works of Kamianets-Podilskyi Ivan Ogiyenko National University. Philological Sciences, 35, 43–47 [in Ukrainian].

Mytropolyt, Ilarion (1994). Etymolohichno-semantychnyi slovnyk ukrainskoi movy [An etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language]. (Vol. 4). Vinnipeh – Kanada: Volyn [in Ukrainian].

Nemyrovska, N. H. (2012). Slovnyk synonimiv ta antonimiv [Dictionary of synonyms and antonyms]. Kharkiv: Vydavnycha hrupa «Osnova» [in Ukrainian].

Pop, D. I. & Pop, D. D. (2001). Rusynskyi synonimichnyi slovnyk z ukrainskymy vidpovidnykamy [Rusyn Synonymic Dictionary with Ukrainian Answers]. Uzhhorod: Vyd-vo V. Padiaka [in Ukrainian].

Rusanivskyi, V. M. (1991). Semantychna hlybyna slova [Semantic depth of the word]. Movoznavstvo – Linguistics, 2, 3–7 [in Ukrainian].

Pylynskoho, N. N., Bashniakova, N. P. & Vyshnevskaia, H. P. (1995). Russko-ukraynskyi slovar synonymov [Russian-Ukrainian Dictionary of Synonyms]. Kyiv: Osvita [in Ukrainian].

Sobko, V. O., Demydchyk, H. S. & Vyshnyk, O. O. (2014). Slovnyk synonimiv, antonimiv i naiposhyrenishykh frazeolohizmiv dlia uchniv pochatkovykh klasiv [A dictionary of synonyms, antonyms and common phraseologisms for elementary school students]. Kyiv: Vyd. dim «Osvita» [in Ukrainian].

Romanets, M. S. (2010). Slovnyk synonimiv [Synonym Dictionary]. Kyiv: Nats. knyzhkovyi proekt [in Ukrainian].

Kupina, I. O (2016). Slovnyk synonimiv, antonimiv, omonimiv [Dictionary of synonyms, antonyms, homonyms]. Kharkiv: TOV «Vyd. dim Vesna» [in Ukrainian].

Buriachok, A. A., Hnatiuk, H. M. & Holovashchuk, S. I. (Ed.). (1999-2000). Slovnyk synonimiv ukrainskoi movy [Dictionary of Synonyms of Ukrainian]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Bilodid, I. K. (Ed.). (1980). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of Ukrainian Language] (Vol. 11). Kyiv: Nauk. Dumka [in Ukrainian]. 26. Nechvolod, L. I. & Bezditko, V. I. (2009). Universalnyi slovnyk ukrainskoi leksyky. Synonimy, antonimy, omonimy [Universal dictionary of Ukrainian vocabulary. Synonyms, antonyms, homonyms]. Kharkiv: Torsinh plius [in Ukrainian].

Dziubyshyna-Melnyk, N., Lavrinets, O., Symonova, K., Tsiptsiura, L. & Yaroshevych, I. (2018). Chytai i znai! Dovidnyk-praktykum iz suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Read and Know! Handbook of Contemporary Ukrainian Literary Language]. Kyiv: VD «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.52.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.