«ЯК КОЖЕН ФУТБОЛІСТ, МАВ СВОЄ ПРІЗВИСЬКО». НЕОФІЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРАВЦІВ, ЯКІ ВИСТУПАЛИ У ФУТБОЛЬНИХ ЧЕМПІОНАТАХ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

І. Р. Процик

Анотація


Статтю присвячено аналізові прізвиськ українських футболістів у період незалежності України. Неофіційні особові найменування гравців скласифіковано за  критерієм мотивованості  — виокремлено антропоніми, що походять від  прізвищ футболістів, демінутивних форм імен, патронімів, а  також мотивовані різними зовнішніми та  внутрішніми рисами, притаманними гравцям, чи поєднанням цих ознак. Описано способи творення прізвиськ, серед яких домінують номінації, утворені шляхом різноманітних утинків прізвищевих назв і на основі метафори

Повний текст:

PDF

Посилання


Астахова, Т. С. (2012). Прозвище как неотъемлемая часть системы именований лиц (на примере сборной РФ по футболу). Гуманитарные исследования. Журнал фундаментальных и прикладных исследований, 1, 17–25.

Каспаревич, В., Паук, О., & Пуньків, Т. (2019). Львівський футбол: люди, факти. 1939–1991. Львів: Світ.

Кулеба, В. (2004). 60 новел київського футболу. Київ: Київська правда.

Редько, Ю. (2007). Словник сучасних українських прізвищ. (Т. 1–2). Львів: НТШ.

Фатеев, Д. Н. (2015). Номинации футболистов и тренеров в средствах массовой информации и фанатской среде. Известия ВГПУ. Филол. науки, 6, 112–119.

Чучка, П. П. (2000). Прізвисько. У Русанівський, В. М., Тараненко, О. О., & Зяблюк М. П. та ін. (Ред.). Українська мова. Енциклопедія (c. 494). Київ: Укр. енциклопедія.

Яремко, І. (2012). 100 футболістів Львова (персони львівського футболу). Львів: Тріада плюс.

REFERENCES

Astaхova, T. S. (2012). Prozvishche kak neot’’emlemaya chast’ sistiemy imenovanij lic (na primerie sbornoj RF po futbolu) [Nicknames as an indispensable part of the system of naming persons (on the example of Russian Federation’s football team)]. Gumanitarnye issledovaniya. Zhurnal fundamental’nyx і prikladnyx isxledovanij — Humanities Research. Journal of Basic and Applied Research, 1, 17–25 [in Russian].

Kasparevych, V., Pauk, О., & Punkiv, Т. (2019). Lvivskyi futbol: liudy, fakty. 1939–1991 [Lviv football: peopel, facts. 1939–1991]. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Kuleba, V. (2004). 60 novel kyivskoho futbolu [60 novellas of Kyiv football]. Кyiv: Kyivska pravda [in Ukrainian].

Redko, Yu. (2007). Slovnyk suchasnykh ukrainskykh prizvyshch [Dictionary of modern Ukrainian surnames]. (Vols. 1–2). Lviv: NTSh [in Ukrainian].

Fateev, D. N. (2015). Nominacii futbolistov i trenerov v sriedstvax massovoj informacii i fanatskoj srede [Nominations of football players and their coaches in mass media and fans’ environment]. Izviestiya VGPU. Filol. nauki — Bulletin of the VSPU. Philological sciences, 6, 112–119 [in Russian].

Chuchka, P. P. (2000). Prizvysko [Nickname]. In Rusanivsky, V. M., Taranenko, О. О., & Ziabliuk, M. P. et al (Eds.). Ukrainska mova. Entsyklopediia — Ukrainian language. Encyclopedia (p. 494). Kyiv: Ukrainska entsyklopediia [in Ukrainian].

Yaremko, І. (2012). 100 futbolistiv Lvova (persony lvivskoho futbolu) [100 Lviv football players (Lviv football persons)]. Lviv: Triada plius [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.