ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ КАЗОК АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Н. А. Карпенко, М. О. Клавкіна

Анотація


Стаття присвячена дослідженню національно маркованої лексики, що її виокремлено в  українських народних казках. Особливу увагу сфокусовано на  безеквівалентній лексиці, що становить труднощі в  процесі перекладу англійською, оскільки вона не має відповідників у цій мові. У дослідженні проаналізовано наявні переклади казок, обґрунтовано доцільність використання конкретних перекладацьких трансформацій, запропоновано можливі способи перекладу безеквівалентної лексики, що забезпечують відтворення прагматики оригінальних текстів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бусел, В. Т. (Ред.) (2007). Великий тлумачний словник української мови (2007). Київ: Ірпінь: ВТФ Перун.

Дунаєвська Л. (Ред.) (1991). Українські народні казки. Київ: Веселка.

Кочерган, М. П. (1999). До питання про безеквівалентну лексику і лакуни та способи їх компенсації. Проблеми зіставної семантики (с. 42–45). Київ: б.в.

Українські народні казки. Узято з http://nashakazka.org.ua/. 5. ABBYY Lingvo Live. Узято з https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/inn

Cossack fairy tales and folk tales (1894). (R. Nisbet Bain, trans.). N. Y.: A. L. Burt Company.

Ukranian folk tales (1974). (A. Bilenko, trans.). Kyiv: Dnipro publishers.

Ukrainian folk tales (1986) (I. Zheleznova, trans.). Kyiv: Dnipro publishers.

REFERENCES

Busel, V. T. (Ed.) (2007). Velykyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Big dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Irpin : VTF Perun [in Ukrainian].

Dunaievska, L. (Ed.) (1991). Ukrainski narodni kazky [Ukrainian folk tales]. Kyiv: Veselka [in Ukrainian].

Kochergan, M. P. (1999). Do pytannia pro bezekvivalentnu leksyku i lakuny ta sposoby ih kompensatsii [The issue of non-equivalent vocabulary and lakunas and means of their compensation]. Problemy zistavnoi semantyky — Problems of comparative semantics (pp. 42–45). Kyiv: b. v. [in Ukrainian].

Ukrainski narodni kazky — Ukrainian folk tales. Retrieved from http://nashakazka.org.ua/ [in Ukrainian].

ABBYY Lingvo Live. Retrieved from https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/inn [in English].

Cossack fairy tales and folk tales (1894). (R. Nisbet Bain, trans.). N. Y.: A. L. Burt Company [in English].

Ukranian folk tales (1974). (A. Bilenko, trans.). Kyiv: Dnipro publishers [in English].

Ukrainian folk tales (1986) (I. Zheleznova, trans.). Kyiv: Dnipro publishers [in English].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.