КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ НАТО В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

В. О. Старух

Анотація


Стаття присвячена виявленню специфіки відтворення комунікативних стратегій формування позитивного іміджу НАТО в англо-українському перекладі. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю встановлення інвентарю комунікативних стратегій успішного спілкування як компонента професійної діяльності політичних діячів, важливістю з’ясування особливостей корпоративної комунікації окремої організації для формування її позитивного іміджу та  виявлення специфіки відтворення комунікативних стратегій формування позитивного іміджу в перекладі. У статті розв'язано коло завдань: окреслені поняття іміджу та комунікативної стратегії; виокремлені комунікативні стратегії, які сприяють формуванню позитивного іміджу НАТО; репрезентовано варіанти перекладу комунікативних стратегій формування позитивного іміджу НАТО на матеріалі промов ексГенерального секретаря Андерса Фог Расмуссена.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бацевич, Ф. С. (2004). Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія.

Иссерс, О. С. (2008). Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Москва: Издательство ЛКИ.

Кубрякова, Е. С. (2008). К определению понятия имиджа. Вопросы когнитивной лингвистики, 1, 5-11.

Олянич, А. В. (2007). Презентационная теория дискурса. Москва: Гнозис.

Панасюк, А. Ю. (2008). Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники. Москва: Омега-Л.

Пелепейченко, Л. М. (2008). Мовна комунікація в діяльності сил охорони правопорядку:

Почепцов, Г. Г. (2001). Профессия: имиджмейкер. Санкт-Петербург: Алетейя.

Afghanistan: Worth the Cost. Retrieved from https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_100598.

htm?selectedLocale=fr.

Keynote speech. Retrieved from https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_91210.htm.

REFERENCES

Bacevich, F. S. (2004). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky [The basis of communicative linguistics]. Kyiv: Academiia [in Ukrainian].

Issers, O. S. (2008). Kommunikativnye strategii i taktiki russkoj rechi [Communicative strategies and tactics in the Russian language]. Moscow: LKI Publishing House [in Russian].

Kubriakova, E. S. (2008) K opredeleniju ponjatija imidzha [Determining the notion of image]. Voprosy kognitivnoj lingvistiki —Cognitive linguistics issues, 1, 5–11 [in Russian].

Oljanich, A. V. (2007). Prezentatsionnaja teorija diskursa [Presentational theory of discourse]. Moscow: Gnozis [in Russian].

Panasjuk, A. U. (2008). Formirovanie imidzha: strategija, psihotehnolohii, psihotehniki [Image formation: strategy, psychotechnologies, psychotechnics]. Moscow: Omega-L [in Russian].

Pelepeichenko, L. M. (2008). Movna comunikatsiia v diialnosti syl okhorony pravoporiadku: Teoretychni zasady haluzevoi komunikatsii [Lingual communication in the activities of law-enforcement agencies: Theoretical basis of professional communication]. Kharkiv: Academy of the Interior Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine [in Ukrainian].

Pochepcov, G. G. (2001). Professija: imidzgmejker [Occupation: image maker]. Saint Petersburg: Aletejja [in Russian].

Afghanistan: Worth the Cost. Retrieved from https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_100598.htm?selectedLocale=fr [in English].

Keynote speech. Retrieved from https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_91210.htm [in English].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.