З’ЯСУВАЛЬНІ СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ УВЕДЕННЯ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

О. В. Олійник

Анотація


У пропонованій статті описано прийоми реалізації чужого мовлення в науковому дискурсі, а також проаналізовано способи експлікації статусу чужого мовлення в з’ясувальних конструкціях, які функціонують у науковому стилі. Виявлено, що в наукових текстах складнопідрядні з’ясувальні речення можуть передавати чуже мовлення з прямою (персональною) та узагальненою вказівкою на автора. Ці способи насамперед пов’язані з особливою мотивацією mа прагматичною настановою, що й  обумовлює текстотвiрні можливості чужого мовлення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнова, Н. Д. (1988). Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. Москва: Наука.

Астратова, Ю. В. (2013). Пропозициональная структура изъяснительного предложения. Актуальные проблемы гуманитарного знания в техническом вузе. Материалы научно-методической конференции, посвященной 240-летию Горного университета (с. 39–42). Санкт-Петербург: Нац. минеральносырьевой ун-т «Горный».

Багмут, А. (2000). Напівпряма мова. В Українська мова: Енциклопедія (с.402). Київ: Українська енциклопедія.

Баженова, Е. А. (2001). Научный текст в аспекте политекстуальности. Пермь: Изд-во Пермского ун-та.

Гриценко, І. С. (Ред.). (2018). Адміністративне право і процес, 3 (22). Узято з http:// applaw.knu.ua/arkhiv-nomeriv/3-22-2018.pdf.

Жадько, В. А. (2018). Розуміння філософії через діалог з видатними мислителями. Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ.

Засєкіна, Т. М., & Засєкін, Д. О. (2019). Фізика і астрономія: підручник для 11 класу. Київ: Оріон.

Карамушка, Л. М., & Москальов, М. В. (2011). Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія. Київ: Просвіта.

Каранcька, М. У. (1992). Cинтакcиc cучаcної українcької лiтературної мови. Київ: НМК ВО.

Колодний, А. М., & Кравченко, П. А. (Ред.). (2012). Філософські обрії, 28. Узято http://pnpu.edu.ua/ua/text/filosofski_obrii/Filosofski_obrii_28.pdf.

Кулик, Б. М. (1965). Курc cучаcної українcької лiтературної мови. Cинтакcиc. Київ: Рад. шк.

Лихова, С. Я. (2006). Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України). Київ: ВПЦ «Київський університет».

Мельник, В. П. (Ред.). (2013). Наука і цінності людського буття. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Перебийніс, В. І. (2013). Статичні методи для лінгвістів. Вінниця: Нова книга.

Помиткіна, Л. В. (2013). Психологія прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень: монографія. Київ: Кафедра.

Руденко, С. М. (Ред.). (2013). Лексичні та синтаксичні особливості наукового стилю української мови. Харків: ХДУХТ.

Фурдичко, О. І. (Ред.). (2018). Агроекологічний журнал, 1. Узято з http://journalagroeco.org.ua/issue/view/9676.

Чумаков, Г. (1975). Синтаксис конструкций с чужой речью. Киев: Вища шк.

Ющук, І. П. (2006). Українська мова (3-тє вид.). Київ: Либідь.

REFERENCES

Arutyunova, N. D. (1988). Tipy yazykovyh znachenij: Ocenka. Sobytie. Fakt [Types of language values: Estimation. Event. Fact]. Moskva: Nauka [in Russian].

Astratova, YU. V. (2013). Propozicional’naya struktura iz»yasnitel’nogo predlozheniya [Propositional structure of an explanatory sentence]. Aktual’nye problemy gumanitarnogo znaniya v tekhnicheskom vuze. Materialy nauchno-metodicheskoj konferencii, posvyashchennoj 240-letiyu Gornogo universiteta — Actual problems of humanitarian knowledge in a technical university. Materials of the scientific and methodological conference dedicated to the 240th anniversary of the Mining University (pp. 39–42). Sankt-Peterburg: Nac. mineral’no-syrevoj un-t «Gornyj» [in Russian].

Bahmut, A. (2000). Napivpriama mova [Semidirect language]. In Ukrainska mova: Entsyklopediia –Ukrainian language: Encyclopedia, (p. 402). Kyiv: Ukrainska entsyklopediia [in Ukrainian].

Bazhenova, E. A. (2001). Nauchnyj tekst v aspekte politekstual’nosti [Scientific text in the aspect of polytextuality]. Perm’: Izd-vo Permskogo un-ta [in Russian].

Hrytsenko, I. S. (Ed.). (2018). Administratyvne pravo i protses [Administrative law and process], 3(22). Retrieved from http://applaw.knu.ua/arkhiv-nomeriv/3-22-2018. pdf [in Ukrainian].

Zhadko, V. A. (2018). Rozuminnia filosofii cherez dialoh z vydatnymy myslyteliamy [Understanding philosophy through dialogue with prominent thinkers: a monograph]. Zaporizhzhia: Vyd-vo ZDMU [in Ukrainian].

Zasiekina, T. M., & Zasiekin, D. O.(2019). Fizyka i astronomiia: pidruchnyk dlia 11 klasu [Physics and astronomy: a textbook for 11th grade]. Kyiv: Orion [in Ukrainian].

Karamushka, L. M., & Moskalov, M. V. (2011). Psykholohichni umovy pidhotovky maibutnikh menedzheriv do upravlinnia zminamy v orhanizatsii: a monohrafiia [Psychological conditions of preparation of future managers for change management in the organization]. Kyiv: Prosvita [in Ukrainian].

Karancka, M. U. (1992). Syntakcyc suchacnoi ukrainckoi literaturnoi movy [Syntax of the modern Ukrainian literary language]. Kyiv: NMK VO [in Ukrainian].

Kolodnyi, A. M., & Kravchenko, P. A. (Eds.). (2012). Filosofski obrii [Philosophical horizons], 28. Retrieved from http://pnpu.edu.ua/ua/text/filosofski_obrii/Filosofski_obrii_28.pdf [in Ukrainian].

Kulyk, B. M. (1965). Kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Syntakcys [Course of modern Ukrainian literary language. Syntax]. Kyiv: Rad. shk. [in Ukrainian].

Lykhova, S. Ya. (2006). Zlochyny u sferi realizatsii hromadianskykh, politychnykh ta sotsialnykh prav i svobod liudyny i hromadianyna (rozdil V Osoblyvoi chastyny KK Ukrainy) [Crimes in the sphere of realization of civil, political and social rights and freedoms of man and citizen (Chapter V of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine)]. Kyiv: VPTs «Kyivskyi universytet» [in Ukrainian].

Melnyk, V. P. (Ed.). (2013). Nauka i tsinnosti liudskoho buttia [Science and values of human existence]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Perebyinis, V. I. (2013). Statychni metody dlia linhvistiv [Static methods for linguists]. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

Pomytkina, L. V. (2013). Psykholohiia pryiniattia osobystistiu stratehichnykh zhyttievykh rishen[Psychology of personal strategic decision-making]. Kyiv: Kafedra [in Ukrainian].

Rudenko, S. M. (Ed.). (2013). Leksychni ta syntaksychni osoblyvosti naukovoho styliu ukrainskoi movy [Lexical and syntactic features of the scientific style of the Ukrainian language]. Kharkiv: KhDUKhT [in Ukrainian].

Furdychko, O. I. (Ed.). (2018). Ahroekolohichnyi zhurnal [Agroecological journal], 1. Retrieved from http://journalagroeco.org.ua/issue/view/9676 [in Ukrainian].

Chumakov, G. (1975). Sintaksis konstrukcij s chuzhoj rech’yu [Syntax of constructions with another’s speech]. Kiev: Vishcha shkola [in Russian].

Yushchuk, I. P. (2006). Ukrainska mova [Ukrainian language] (3rd ed.). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.