ОСОБЛИВОСТІ СУФІКСАЛЬНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

О. А. Стишов

Анотація


У статті проведено аналіз одного з  важливих шарів поповнення лексичної системи української мови початку ХХІ століття  — неологізмів на  позначення осіб. Різнобічно схарактеризовано словотвірні особливості суфіксальних дериватів (переважно загальномовних і частково індивідуально-авторських). Детально розглянуто продуктивні й малопродуктивні суфікси та суфіксоїди в цих процесах. Відзначено зростання продуктивності творення неологізмів-фемінативів: як таких, що поступово набувають статусу загальновживаних та стають нормативними, так і розмовних — некодифікованих

Повний текст:

PDF

Посилання


Архангельська, А. (2019). Femina cognita. Українська жінка у слові й словнику. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго.

Буднікова, Л. Т. (2007). Назви осіб за професією у словацькій та українській мовах: словотвірний аспект. Наук. вісн. Ужгород. ун-ту, 16, 74-77.

Вишневська, Г. П. (2001). Функціонування агентивних іменників оцінної семантики в сучасній українській і російській мовах. Проблеми зіставної семантики, 5, 98-103.

Годована, М. П. (2007). Автохтонні та запозичені назви осіб за видом діяльності в українській мові. Українська термінологія і сучасність, VIІ, 99-101.

Кислюк, Л. (2013). Жінка-космонавт чи космонавтка? (до проблеми норми назв осіб жіночої статі). Культура слова, 78, 114–118.

Кислюк, Л. (2017). Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси й тенденції розвитку. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго.

Навальна, М. І. (2011). Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. Київ: Ін-т укр. мови; Вид. дім Дмитра Бураго.

Навальна, М. І. (2008). Нові іменники зі значенням жіночої статі в мові української газетної публіцистики. Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту, VII, 225–230.

Нелюба, А. М. (2011). «Гендерна лінгвістика» і малопродуктивні словотворчі засоби. Лінгвістика, 1 (22), 137–142.

Нелюба, А. М. (2011). Інноваційні зрушення й тенденції в українському жіночому словотворі. Лінгвістика, 2 (23), 49–59.

Ніколаєнко, Л. І. (1999). Структурно-семантична характеристика агентивів-композитів у польській мові. (Автореф. дис. ... канд. філол. наук). Київ: НАН України. Ін-т мовозн. ім. О. О. Потебні.

Сидоренко, Л. М. (2000). Дериватологія агентивів. Гуманітарний вісник, 4, 269–274.

Тараненко, О. О. (2015). Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ — початок ХХІ ст.). Київ: Вид. дім Дмитра Бураго.

Тараненко, О. О. (2005). Принцип андроцентризму в системі мовних координат і сучасний гендерний рух. Мовознавство, 1, 3–25.

REFERENCES

Arkhanhelska, A. (2019). Femina cognita. Ukrainska zhinka u slovi y slovnyku [Feminine cognita. Ukrainian woman in word and dictionary]. Kyiv: Vyd. dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Budnikova, L. T. (2007). Nazvy osib za profesiieiu u slovatskii ta ukrainskii movakh: slovotvirnyi aspekt [Names of persons by profession in Slovak and Ukrainian languages: word-forming aspect]. Nauk. visn. Uzhhorod. un-tu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, 16, 74–77 [in Ukrainian].

Vyshnevska, H. P. (2001). Funktsionuvannia ahentyvnykh imennykiv otsinnoi semantyky v suchasnii ukrainskii i rosiisjkii movakh [Functioning of agentive nouns of evaluative semantics in modern Ukrainian and Russian languages]. Problemy zistavnoi semantyky – Problems of comparative semantics, 5, 98–103 [in Ukrainian].

Hodovana, M. P. (2007). Avtokhtonni ta zapozycheni nazvy osib za vydom diialnosti v ukraiinskii movi [Indigenous and borrowed names of persons by type of activity in the Ukrainian language]. Ukrainska terminolohiia i suchasnist – Ukrainian terminology and modernity, VII, 99–101 [in Ukrainian].

Kysljuk, L. (2013). Zhinka-kosmonavt chy kosmonavtka? (do problemy normy nazv osib zhinochoi stati) [A woman astronaut or an astronaut? (to the problem of the norm of names of females)]. Kultura slova – The culture of the word, 78, 114–118 [in Ukrainian].

Kysluk, L. (2017). Suchasna ukrainska slovotvirna nominatsiia: resursy y tendentsii rozvytku [Modern Ukrainian word-formation nomination: resources and development tendencies]. Kyiv: Vyd. dim Dmytra Стишов О. А. Особливості суфіксального словотворення неологізмів на позначення осіб у сучасній українській мові Buraho [in Ukrainian].

Navalna, M. I. (2011). Dynamika leksykonu ukrainskoi periodyky pochatku XXI st. [Dynamics of the lexicon of Ukrainian periodicals of the beginning of the XXI century]. Kyiv: Instytut ukrainskoi movy; Vyd. dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Navalna, M. I. (2008). Novi imennyky zi znachenniam zhinochoi stati v movi ukrainskoi hazetnoi publitsystyky [New nouns with the meaning of female gender in the language of Ukrainian newspaper journalism]. Nauk. visn. Kherson. derzh. un-tu – Scientific Bulletin of Kherson State University, VII, 225–230 [in Ukrainian].

Nelіuba, A. M. (2011). «Henderna linhvistyka» i maloproduktyvni slovotvorchi zasoby [«Gender Linguistics» and unproductive word-formation tools]. Linhvistyka – Linguistics, 1 (22), 137–142 [in Ukrainian].

Nelіuba, A. M. (2011). Innovatsiini zrushennia y tendentsii v ukrainskomu zhinochomu slovotvori [Innovative shifts and trends in Ukrainian women’s word formation]. Linhvistyka – Linguistics, 2 (23), 49–59 [in Ukrainian].

Nikolaienko, L. I. (1999). Strukturno-semantychna kharakterystyka ahentyviv-kompozytiv u polskii movi [Structural and semantic characteristics of composite agents in the Polish language]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyjiv: NAN Ukrajiny. In-t movoznav. im. O. O. Potebni [in Ukrainian].

Sydorenko, L. M. (2000) Deryvatolohiia ahentyviv [Derivatology of agents]. Humanitarnyi visnyk – Humanitarian Bulletin, 4, 269–274 [in Ukrainian].

Taranenko, O. O. (2015) Aktualizovani modeli v systemi slovotvorennia suchasnoi ukrainskoi movy (kinets XX – pochatok XXI st.) [Updated models in the word formation system of the modern Ukrainian language (end of the XX – beginning of the XXI century)]. Kyiv: Vyd. dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Taranenko, O. O. (2005) Pryntsyp androtsentryzmu v systemi movnykh koordynat i suchasnyi hendernyi rukh [The principle of androcentrism in the system of language coordinates and the modern gender movement]. Movoznavstvo – Lingvistics, 1, 3–25 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.