ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

І. Я. Заліпська

Анотація


У статті репрезентовано огляд наукової літератури, присвяченої вивченню сучасного стану дослідження медичної термінології в лінгвістичній науці. Окреслено актуальність студіювання окремих аспектів зазначеної проблеми, їхню перспективність і значущість. Під медичною термінологією розуміємо систему лексем, яку використовують для точного опису людського організму, зокрема його компоненти, процеси, умови, що впливають на нього, та процедури, що виконуються на ньому. Джерельною базою дослідження слугувала сучасна українська медична термінологія. У науковій студії проаналізовано медичний термін як одиницю української терміносистеми. Розглянуто такі його характеристики: точність змісту й звучання, відповідність предмету, стислість, моносемія, інваріантність, однооформлення, жорстка конвенційність, відповідність нормам мови, наявність класифікаційної дефініції, єдність структури, стилістична нейтральність, прозорість внутрішньої форми терміна, висока інформативність. Наголошено на моносемантичній основі терміна. Зазначено, що ці вимоги залишаються більше задекларованими, ніж практично реалізовуваними. Встановлено й схарактеризовано основні проблеми становлення, функціонування та розвитку сучасної української медичної термінології. До них належать проблема забезпечення мовної нормативності термінів на  всіх рівнях літературної мови (орфоепічному, фонетичному, лексичному, словотвотвірному, морфологічному, синтаксичному, орфографічному й  стилістичному), проблема координації національних та  міжнародних медичних компонентів, проблема однозначності й  точності, проблема неоднозначності, проблема синонімії, проблема варіативності медичних термінів, проблема відсутності єдиної класифікації медичних термінів. Підтверджено важливість досліджуваної теми в опануванні фахової термінології.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Баніт, Д. Ю. (2014). Українська кардіологічна термінологія. Мовні і концептуальні картини світу, 50 (1), 34–40.

Вербовецька, О. С. (2020). Синонімічні відношення лексичних одиниць в українській медичній термінології. Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр.конф. (Тернопіль, 4–5 червня 2020 р.) (с. 11–13). Тернопіль: ТНМУ.

Вихрущ, А. В., Руденко, М. І., & Драч, І. Д. (2020). Концепт «Здоров’я» в сучасній науці. Актуальні питання гуманітарних наук, 29 (Том 1), 55–63. https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/29.209281.

Гороть, Є. І., & Бєлова, С. В. (2008). Notes on Modern English Lexicology / Нариси з лексикології сучасної англійської мови. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ.ун-ту ім. Лесі Українки.

Закалюжний, М. М., Андрейчин, М. А., & Комаровський, Р. Р. (2017). Клінічна латиназ англійськими та українськими відповідниками. Тернопіль: ТДМУ.

Заліпська, І. Я. (2019). The Lexical-Semantic Organization and the Structure of Medical Terms. Лінгвістичні дослідження, 51, 13–20. https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.02.

Лисенко, В. І. (2009). Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології. Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології», 648, 66–70.

Литвиненко, Н. П. (2009). Дослідження медичного дискурсу у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві. Мовознавство, 17, 143–152.

Литвиненко, Н. П. (2010). Сучасний український медичний дискурс. (Автореф. дис. … доктора філол.наук). Київ: Ін-т укр. мови НАН України.

Литвиненко, Н. П., & Місник, Н. В.(2013). Медицина в термінах і визначеннях. Київ: Книга-плюс.

Місник, Н. В. (2002). Формування української медичної клінічної термінології. (Автореф. дис. … канд. філол. наук). Київ.

Ніколенко, А. Г. (2007). Лексикологія англійської мови — теорія і практика. Вінниця: Нова Книга.

Селіванова, О. О. (2011). Основи теорії мовної комунікації. Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю. А. 14. Ткач, А. В. (2009). Словотвірна ідентичність / варіативність української медичної термінології. (Автореф. дис. … канд. філол. наук). Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.

Ткач, А. В. (2010). Сучасна українська медична термінологія: проблеми та перспективи розвитку. Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія «Філологічні науки», 23, 247– 252.

Ткач, А. В. (2014). Медичні терміни-словосполучення: структура та особливості функціонування. Мовознавчий вісник, 18, 102–107.

Ткач, А. В. (2015). Принципи організації української медичної термінології на лексико-семантичному рівні. Філологічні студії. Наук. вісн. Криворіз. держ. пед. ун-ту, 3, 218–224.

Тихоша, В. І. (2003). Структурно-семантичні особливості медичних термінів української мови. Філологічні науки, 20, 100–104.

Філюк, Л. М. (2016). Моделювання тезаурусу української медичної термінології. Мова, 25, 94–98.

Цісар, Н. (2008). Ономасіологічні аспекти вивчення метафори (на матеріалі медичної термінології). Вісн. Нац. ун-ту «Львівська Політехніка». Проблеми української термінології, 620, 224–227.

Шамаєва, Ю. Ю. (2010). Лексикологія англійської мови. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Шутак, Л. Б. (2014). Медичний дискурс як невід’ємна частина української дискурсології. Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія» (Серія «Філологічна»), 48, 256–260.

Юкало, В. Я. (2003). Мовні стереотипи в комунікаціях лікаря. (Автореф. дис. … канд. філол. наук). Київ: НАН України; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні.

Alakrawi, Z. (2016). Clinical terminology and clinical classification system: a critique using AHIMA’s data quality management model. Perspectives in Health Information Management, Summer, 1–19.

Dalianis, H. (2008). Clinical Text Mining. Medical Classification and Terminologies, 35–42. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78503-5_5.

Heritage, J., & Maynard, D. W. (2006). Communication in Medical Care: Interaction Between Primary Care. Physicians and Patients. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. https://doi. org/10.1017/CBO9780511607172.

Heritage, J., & Maynard, D. W. (2006). Problems and prospects in the study of physician-patient interaction: 30 years of research. Annu. Rev. Sociol, 51–74. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.082905.093959.

Koch-Weser, S., DeJong, W., & Rudd, R. (2009). Medical word use in clinical encounters. Health Expectations, 12, 371–382. https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2009.00555.x.

Lipka, L. (1992). An outline of English lexicology: lexical structure, word semantics, and word-formation. Tübingen: Niemeyer.

McCray, A. T., Srinivasan, S., & Browne, A. C. (1994). Lexical methods for managing variation in biomedical terminologies. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC2247735/.

Sun, Y., Hu, Q., Zhou, B., & Miao, D. (2014). Problem in usage of medical terminology in physical examination records and relevant improvement measures. Chinese medical record English edition, 2(6), 268–271.

Wilce, J. M. (2009). Medical Discourse. Annu. Rev. anthropol, 199–215. https://doi.org/10.1146/annurevanthro-091908-164450.

Wong, E., & Juneja, S. (2017). Time to standardize haematology terminology. British Journal of Haematology, 178, 152–161. https://doi.org/10.1111/ bjh.14121.

Wulff, H. (2004). The language of medicine. JRSM, 97 (4), 187–188.

REFERENCES

Banit, D. Yu. (2014). Ukrainska kardiolohichna terminilohiia [Ukrainian cardiological terminology]. Movni i kontseptualni kartyny svitu — Linguistic and conceptual pictures of the world, 50 (1), 34–40 [in Ukrainian].

Verbovetska, O. S. (2020). Synonimichni vidnoshennia leksychnykh odynyts v ukrainskii medychnii terminilohii [Synonymous relations of lexical units in Ukrainian medical terminology]. Movna komunikatsiia: nauka, kultura, medytsyna. Materialy II Vseukr. nauk.-pr. konf. (Ternopil, 4–5 chervnia 2020 r.) — Language communication: science, culture, medicine. Materials of the II All-Ukrainian scientific-practical conference (Ternopil, June 4–5, 2020) (pp. 11–13). Ternopil: TNMU [in Ukrainian].

Vykhrushch, A. V., Rudenko, M. I., & Drach, I. D. (2020). Kontsept «Zdorovia» v suchasnii nautsi [The concept «Health» in modern science]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk — Current issues of the humanities, 29 (Vol. 1), 55–63. https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/29.209281 [in Ukrainian].

Horot, Ye. I., & Bielova, S. V. (2008) Notes on Modern English Lexicology. Lutsk: RVV «Vezha» Volyn. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky [in English].

Zakaliuzhnyi, M. M., Andreichyn, M. A., & Komarovskyi, R. R. (2017). Klinichna latyna z anhliiskymy ta ukrainskymy vidpovidnykamy [Clinical Latin with English and Ukrainian equivalents]. Ternopil: TDMU [in Ukrainian].

Zalipska, I. Ya. (2019). The Lexical-Semantic Organization and the Structure of Medical Terms. Linhvistychni doslidzhennia — Linguistic investigation, 51, 13–20. https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.02 [in English].

Lysenko, V. I. (2009). Terminy-eponimy v ukrainskii anatomichnii terminolohii [Terms of eponyms in Ukrainian anatomical terminology]. Visn. Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii» — Journal of National university «Lviv Polytechnic», 648, 66–70 [in Ukrainian].

Lytvynenko, N. P. (2009). Doslidzhennia medychnoho dyskursu u vitchyznianomu ta zarubizhnomu movoznavstvi [Research of medical discourse in domestic and foreign linguistics]. Movoznavstvo — Linguistics, 17, 143–152 Zalipska I. Ya. The functioning problems of modern ukrainian medical terminology [in Ukrainian].

Lytvynenko, N. P. (2010). Suchasnyi ukrainskyi medychnyi dyskurs [Modern Ukrainian medical disciurse]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: In-t ukr. movy NAN Ukrainy (2010) [in Ukrainian].

Lytvynenko, N. P., & Misnyk, N. V. (2013). Medytsyna v terminakh i vyznachenniakh — Medicine in terms and definitions. Kyiv: Knyhaplius [in Ukrainian].

Misnyk, N. V. (2002). Formuvannia ukrainskoi medychnoi klinichnoi terminolohii [The formation of Ukrainian medical clinical terminology]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Nikolenko, A. H. (2007). Leksykolohiia anhliiskoi movy — teoriia i praktyka [English lexicology — theory and practice]. Vinnytsia: Nova Knyha [in English].

Selivanova, О. О. (2011). Osnovy teorii movnoi comunikatsii [Fundamentals of language communication theory]. Cherkasy: Vyd-vo Chabanenko Yu. A. [in Ukrainian].

Tkach, A. V. (2009). Slovotvirna identychnist / variatyvnist ukrainskoi medychnoi terminolohii [Word-forming identity / variability of the Ukrainian medica lterminology]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka [in Ukrainian].

Tkach, A. V. (2010). Sychasna ukrainska medychna terminolohiia: problemy ta perspektyvy rozvytku [The Modern Ukrainian medical terminology: problems and development perspectives]. Nauk. pr. Kamianets-Podil. nats. un-tu imeni Ivana Ohiienka.Filolohichni nauky — The Scientific Studies of I. Ohienko Kamianets-Podilskyy national university. Philological Studies, 23, 247–252 [in Ukrainian].

Tkach, A. V. (2014). Medychni terminy-slovospolechennia: struktura ta osoblyvosti funktsionuvannia [Terms-wordcombinations as constructions: semantic and structural features]. Movoznavchyi visnyk — Linguistical Journal, 18, 102–107 [in Ukrainian].

Tkach, A. V. (2015). Pryntsypy orhanizatsii ukrainskoi medychnoi terminolohii na leksyko-semantychnomu rivni [Principles of Ukrainian medical terminology for the lexical-semantic level]. Filolohichni studii. Nauk. visn. Kryvoriz. derzh. ped. un-tu — Philological Studies. Scientific Journal of Kryvyi Rih state pedagogical university, 13, 218–224 [in Ukrainian].

Tykhosha, V. І. (2003). Strykturnosemantychni osoblyvosti medychnykh terminiv ukrainskoi movy [The structural-semantic features of Ukrainian medical terms]. Filolohichni studii — Philological Studies, 20, 100–104 [in Ukrainian].

Filiuk, L. M. (2016). Modeliuvannia tezaurusu ukrainskoi medychnoi terminolohii [Modelling thesaurus of Ukrainian medical terminology]. Mova — Language, 25, 94–98 [in Ukrainian].

Tsisar, N. (2008). Onomasiolohichni aspekty vyvchennia metafory (na materiali medychnoi terminolohii) [Onomasiological aspects of the metaphor study (on the material of medical terminology)]. Visn. Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii» — Journal of National University «Lviv Polytechnic», 620, 224–227 [in Ukrainian].

Shamaieva, Yu. Yu. (2010). Leksykolohiia anhliiskoi movy [English lexicology]. Kharkiv: KhNUimeni V. N. Karazina [in English].

Shutak, L. B. (2014). Medychnyi dyskurs yak nevidiemna

chastyna ukrainskoi dyskursolohii [Medical discourse as the integral part of the Ukrainian discourse]. Nauk. zap. Nats. un-tu «Ostrozka akademiia» (Seriia «Filolohichna») — Scientific studies of National university «Ostroh academy» (Philological section), 48, 256–260 [in Ukrainian].

Yukalo, V. Ya. (2003). Movni stereotypy v komunikatsiiakh likaria [Linguistic stereotypes in physician communications]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: NAN Ukrainy; In-t movoznavstva im. О. О. Potebni [in Ukrainian].

Alakrawi, Z. (2016). Clinical terminology and clinical classification system: a critique using AHIMA’s data quality management model. Perspectives in Health Information Management, Summer, 1–19 [in English].

Dalianis, H. (2008). Clinical Text Mining. Medical Classification and Terminologies, 35–42. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78503-5_5 [in English].

Heritage, J., & Maynard, D. W. (2006). Communication in Medical Care: Interaction Between Primary Care. Physicians and Patients. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511607172 [in English].

Heritage, J., & Maynard, D. W. (2006). Problems and prospects in the study of physician-patient interaction: 30 years of research. Annu. Rev. Sociol, 51–74. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.082905.093959 [in English].

Koch-Weser, S., DeJong, W., & Rudd, R. (2009). Medical word use in clinical encounters.» Health Expectations, 12, 371– https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2009.00555.x [in English].

Lipka, L. (1992). An outline of English lexicology: lexical structure, word semantics, and word-formation. Tübingen: Niemeyer [in English].

McCray, A. T., Srinivasan, S., & Browne, A. C. (1994). Lexical methods for managing variation in biomedical terminologies. Retrieved from https://www. ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC2247735/ [in English].

Sun, Y., Hu, Q., Zhou, B., & Miao, D. (2014). Problem in usage of medical terminology in physical examination records and relevant improvement measures. Chinese medical record English edition, 2(6),268–271.

Wilce, J. M. (2009). Medical Discourse. Annu. Rev. anthropol, 199–215. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-091908-164450.

Wong, E., & Juneja, S. (2017). Time to standardize haematology terminology. British Journal of Haematology, 178, 152–161.https://doi.org/10.1111/bjh.14121.

Wulff, H. (2004). The language of medicine. JRSM, 97 (4), 187–188.
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.