МІЖГАЛУЗЕВІ ТЕРМІНИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

О. М. Кримець

Анотація


Анотована стаття присвячена дослідженню міжгалузевих термінів, що вживаються в українській науково-технічній термінології з одним або кількома значеннями. З’ясовано, що поява таких одиниць пов’язана з розгалуженістю та реінтеграцією науково-технічних знань. Проаналізовано значення міжгалузевих спеціальних одиниць в різних сферах науки і техніки. Доведено, що досліджувані одиниці вживаються як у близьких, так і у віддалених науково-технічних галузях. За семантичною ознакою виокремлено три типи міжгалузевих спеціальних одиниць: терміни-еврисеманти, терміни-полісеманти, терміни-омоніми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вакуленко, М. (2015). Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз. Івано-Франківськ: Фоліант.

Даниленко, В. (1987). Терминология современного языка науки. В Терминоведение и терминография в индоевропейских языках (с. 61–66). Владивосток: ДВО АН СССР.

Куцак, Г. (1998). Міжгалузева термінологічна омонімія. Українська термінологія і сучасність, 3, 74–76. 4. Лейчик, В. (2007). Терминоведение: предмет, методы, структура. Москва: URSS; Изд-во ЛКИ.

References

Vakulenko, M. (2015). Ukrainska terminolohiia: kompleksnyi linhvistychnyi analiz [Ukrainian terminology: complex linguistic analysis]. Ivano-Frankivsk: Foliant [in Ukrainian].

Danilenko, V. (1987). Terminologiya sovremennogo yazyka nauki [Terminology of the modern language of science]. Terminovedenie i terminografiya v indoevropejskix yazykax — Terminology and terminogtaphy in Indo-European languages (pp. 61–66). Vladivostok: DVO AN SSSR [in Russian].

Кutsak, H. (1998). Mizhhaluzeva terminolohichna omonimiia [Interdisciplinary terminological homonymy]. Ukrainska terminolohiia i suchasnist — Ukrainian terminology and modernity, 3, 74–76 [in Ukrainian]. 4. Lejchik, V. (2007). Terminovedenie: predmet, metody, struktura [Terminology: subject, methods, structure]. Moskva: URSS; Izd-vo LKI [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.