ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВООХОРОННОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Л. Г. Удовіченко

Анотація


Аналіз наукових і лексикографічних праць показав, що формування української правоохоронної термінології бере свій початок із часів появи первісного суспільства, коли з’явилася потреба захищати інтереси людей. Зазначено, що дослідження особливостей генези правоохоронного термінокомплексу в період Київської Русі на матеріалі історичних пам’яток дасть змогу унормувати правоохоронну термінологію як спеціалізовану систему понять, що забезпечує потреби фахової поліційної діяльності. Наголошено на важливості відтворення процесу зародження й розвитку правоохоронної термінології в діахронії для формування фахового тезаурусу сучасного поліцейського.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко О. С., & Литвиненко Т. О. (2018). Історичний розвиток правоохоронних органів: досвід США, Великобританії та України. Молодий вчений, 10 (62), 216–222.

Галицько-Волинський літопис. Узято з http://litopys.org.ua/links/galvol.htm.

Закон України «Про Національну поліцію». Узято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

Повість минулих літ. Узято з http://litopys.org.ua/pvlyar/yar.htm.

Руська Правда. Узято з http://litopys.org.ua/yushkov/yu04.htm.

REFERENCES

Bondarenko, O. S., & Lytvynenko, T. O. (2018) Istorychnyi rozvytok pravookhoronnykh orhaniv: dosvid SShA, Velykobrytanii ta Ukrainy [Historical development of law enforcement agencies: the experience of the USA, Great Britain and Ukraine]. Molodyi vchenyi — Young scientist, 10 (62), 216–222 [in Ukrainian].

Halytsko-Volynskyi litopys [Galician-Volyn chronicle]. Retrieved from http://litopys.org.ua/links/galvol.htm [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro Natsionalnu politsiiu» [Law of Ukraine «On the National Police»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text [in Ukrainian].

Povist mynulykh lit [A story of the past years]. Retrieved from http://litopys.org.ua/pvlyar/yar.htm [in Ukrainian].

Ruska Pravda [Russian Truth]. Retrieved from http://litopys.org.ua/yushkov/yu04.htm [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.