МОРФОЛОГІЧНО АКЦЕНТОВАНІ ПОВТОРИ ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ У ПОЕТИЦІ

О. В. Калашник, О. А. Олексенко

Анотація


У статті проаналізовано прагматичний потенціал повторів окремих морфологічних класів слів як стилістичного прийому у вираженні експресивно-емотивних інтенцій сучасних українських поетів-ліриків. Найбільш поширеними виявилися дейктичні повтори, зокрема займенників 1, 2 особи, як самодостатні чи як складники різноманітних стилістичних фігур, що зумовлено специфікою «безіменності» ліричних творів. Повторювані граматично основні частини мови — іменник та дієслово — також стилістично акцентовані. Повтор службових слів, зокрема сполучників і часток, нюансує модальність, сприяє художній виразності твору.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ващенко, В. С. (1963). Мова Тараса Шевченка. Харків: Вид-во ХДУ.

Гринишин, У. (2012–2013). Синтаксичний повтор як домінанта експресивного маркування постмодерного тексту. Українознавчі студії, 13–14, 75–82.

Жирмунский, В. М. (1977). Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Ленинград: Наука.

Олексенко, В. П. (2015). Повтор у поетичному мовленні Л. Костенко і В. Симоненка. Українське мовознавство. Міжвідомчий наук. зб., 45/1, 317–324.

Потебня, А. А. (1968).Из записок по русской грамматике. (Т. ІІІ). Москва: Просвещение.

Синиця, І. А. (1994). Лексичний повтор як засіб реалізації семантичної зв’язності тексту. Мовознавство, 6, 55–63.

Скоробогатова, Е. А. (2014). Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика именных категорий в текстах и идиостилях. Харьков: Харьковское историко-филологическое общество.

Українська мова: Енциклопедія. (2000). Київ: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана.

Фоміна, Л. Г. (2010). Індивідуальний код художньої мови Миколи Вінграновського. Бахмутський шлях, 1–2, 161–164.

Чередниченко, І. Г. (1962). Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. Київ: Радянська школа.

References

Vashchenko, V. S. (1963). Mova Tarasa Shevchenka [Taras Shevchenko’s language]. Kharkiv: Vyd-vo KhDU [in Ukrainian].

Hrynyshyn, U. (2012–2013). Syntaksychnyi povtor yak dominanta ekspresyvnoho markuvannia postmodernoho tekstu [Syntactic repetition as a dominant of postmodern text expressive marking]. Ukrainoznavchi studii — Ukrainian studies, 13–14, 75–82 [in Ukrainian].

Zhirmunskij, V. M. (1977). Teoriya literatury. Poe’tika. Stilistika [Literature theory. Poetics. Stylistics]. Leningrad: Nauka [in Russian].

Oleksenko, V. P. (2015). Povtor u poetychnomu movlenni L. Kostenko i V. Symonenka [Repetition in the L. Kostenko’s and V. Symonenko’s poetic language]. Ukrainske movoznavstvo.

Mizhvidomchyi nauk. zb. — Ukrainian linguistics. Interdepartmental scientific collection, 45/1, 317–324 [in Ukrainian].

Potebnya, A. A. (1968). Іz zapisok po russkoj grammatіke [From notes on Russian grammar]. (Vol. III). Moskva: Prosveshhenіe [in Russian].

Synytsia, I. A. (1994). Leksychnyi povtor yak zasib realizatsii semantychnoi zviaznosti tekstu [Lexical repetition as a means of realizing the semantic coherence of the text]. Movoznavstvo - Linguistics, 6, 55–63 [in Ukrainian].

Skorobogatova, E. A. (2014). Grammaticheskie znacheniya i poe’ticheskie smysly: poe’tika imennyx kategorij v tekstax i idiostilyax [Grammatical meanings and poetic meanings: poetics of nominative categories in texts and idiostyles]. Xar’kov: Xar’kovskoe istoriko-filologicheskoe obshhestvo [in Russian].

Ukrainska mova: Entsyklopediia. (2000) [Ukrainian language: Encyclopedia]. Kyiv: «Ukrainska entsyklopediia» im. M. P. Bazhana [in Ukrainian].

Fomina, L. H. (2010). Indyvidualnyi kod khudozhnoi movy Mykoly Vinhranovskoho [Individual code of Mykola Vingranovsky’s artistic language]. Bakhmutskyi shliakh — Bakhmut way, 1–2,161–164 [in Ukrainian].

Cherednychenko, I. H. (1962). Narysy z zahalnoi stylistyky suchasnoi ukrainskoi movy [Essays on the general style of the modern Ukrainian language]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.