ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОРПУСУ ТРАНСКРИБОВАНОГО УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ

О. Ю. Плахотнікова

Анотація


У статті продемонстровано основні практичні можливості Корпусу українського транскрибованого усного мовлення для дослідження фонетичних особливостей українського мовлення та обґрунтовано доцільність використання цього Корпусу в навчальному процесі (у викладанні курсу української мови для студентів-філологів). З’ясовано, що навчання студентів на основі Корпусу дало їм змогу отримати й  закріпити практичні навички роботи з  аудіозаписами усного мовлення та комп’ютерними програмами Praat i ELAN, а також поглибити й практично застосувати теоретичні знання з української фонетики з метою набуття фахових навичок науково-дослідницької роботи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бук, С. (2007). Учнівські корпуси в методиці викладання іноземної мови. Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 2, 19–23.

Грабовий, П. (2013). Використання ресурсів корпусної лінгвістики в процесі підготовки фахівця з англійської мови. Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини, 1, 48–54.

Данчевська, Ю. (2014) Корпуси текстів у лінгводидактиці: здобутки та перспективи. Нова педагогічна думка, 1, 58–60.

Жуковська, В. В. (2018). Застосування корпусних технологій у навчанні та вивченні іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (с. 39–50). Житомир: Видво ЖДУ ім. Івана Франка.

Зубань, О. М., Дудник, З. В., Бас-Кононенко, О. В., & Плахотнікова, О. Ю. (2016). Програма навчальної практики для студентів ІІ курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика та англійська мова». Київ: ВЦ «Київ. ун-т».

Кочан, І. (2008). Нові освітні технології в практиці викладання української мови як іноземної. Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 3, 14–20.

Плахотнікова, О. Ю. (2017). Корпус українського транскрибованого усного мовлення: засади створення. Наук. вісн. Дрогоб. держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство, 7, 145–148.

Плахотнікова, О. Ю. (2017). Корпус українського усного мовлення: теоретичні засади побудови й основи практичного втілення. (Дис. ... канд. філол. наук). Київ: КНУ імені Тараса Шевченка.

Синявська, А., & Лісна, Т. (2019). Дидактичний аспект використання лінгвістичних корпусів у процесі навчання іноземної мови. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології, 9 (Ч. 2), 66–73. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна.

Скрипник, Н. І. (2020). Застосування корпусних технологій у навчанні майбутніх учителів української мови та літератури. Молодий вчений, 3.1, 67–70. https://doi.org//10.32839/2304- 5809/2020-79.1-17.

Plakhotnikova, O. Corpus of the Transcribed Ukrainian Speech.The Language Archive. MPI Nijmegen. Retrieved from https://archive.mpi.nl/tla/islandora/

object/tla%3A1839_00_1390CD7C_579F_45F7_9B00_65A31FC980DF.

REFERENCES

Buk, S. (2007). Uchnivski korpusy v metodytsi vykladannia inozemnoi movy [Learner corpora in the techniques of teaching a foreign language]. Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi — Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language, 2, 19–23 [in Ukrainian].

Hrabovyi, P. (2013). Vykorystannia resursiv korpusnoi linhvistyky v protsesi pidhotovky fakhivtsia z anhliiskoi movy [Using the resources of corpus linguistics in teaching for English Majors]. Zb. nauk. pr. Uman. derzh. ped. un-tu imeni Pavla Tychyny — Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychyna, 1, 48–54 [in Ukrainian].

Danchevska, Yu. (2014) Korpusy tekstiv u linhvodydaktytsi: zdobutky ta perspektyvy [Text corpora in language teaching: achievements and prospectives]. Nova pedahohichna dumka — New pedagogical thought, 1, 58–60 [in Ukrainian].

Zhukovska, V. V. (2018). Zastosuvannia korpusnykh tekhnolohii u navchanni ta vyvchenni inozemnoi movy [Application of corpus technologies in teaching and learning a foreign language]. Aktualni problemy suchasnoi linhvistyky ta metodyky vykladannia movy i literatury — Current problems of modern linguistics and methods of teaching language and literature (рр. 39–50). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. Ivana Franka [in Ukrainian].

Zuban, O. M., Dudnyk, Z. V., BasKononenko, O. V., & Plakhotnikova, O. Yu (2016). Prohrama navchalnoi praktyky dlia studentiv II kursu spetsialnosti «Prykladna linhvistyka ta anhliiska mova» [The program of training internship for the 2nd course students of specialty «Applied linguistics and English language»]. Kyiv: «Kyiv. un-t» [in Ukrainian].

Kochan, I. (2008). Novi osvitni tekhnolohii v praktytsi vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi [New educational technologies in the practice of teaching ukrainian as a foreign language]. Teoriia i praktyka vykladannia Плахотнікова О. Ю. Дидактичний потенціал корпусу транскрибованого українського усного мовлення ukrainskoi movy yak inozemnoi — Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language, 3, 14–20 [in Ukrainian].

Plakhotnikova, O. Yu. (2017). Korpus ukrainskoho transkrybovanoho usnoho movlennia: zasady stvorennia [The Corpus of Transcribed Ukrainian Speech: principles of construction]. Nauk. visn. Drohob. derzh. ped. un-tu imeni Ivana Franka. Seriia: «Filolohichni nauky». Movoznavstvo — Scientific Bulletin of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Philological Sciences Series. Linguistics, 7, 145–148 [in Ukrainian].

Plakhotnikova, O. Yu. (2017). Korpus ukrainskoho usnoho movlennia: teoretychni zasady pobudovy y osnovy praktychnoho vtilennia [Ukrainian speech corpus: the theoretical basis of construction and practical implementation]. Candidate’s thesis. Kyiv: KNU imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].

Syniavska, A., & Lisna, T. (2019). Dydaktychnyi aspekt vykorystannia linhvistychnykh korpusiv u protsesi navchannia inozemnoi movy [Didactic aspect of linguistic corpora usage in the process of foreign language studies]. Teoretychni y prykladni problemy suchasnoi filolohii — Theoretical and applied problems of modern philology, 9 (Ch. 2), 66–73. Sloviansk: Vyd-vo B. I. Matorina [in Ukrainian].

Skrypnyk, N. I. (2020). Zastosuvannia korpusnykh tekhnolohii u navchanni maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy ta literatury [Application of corpus technologies in teaching future teachers of Ukrainian language and literature]. Molodyi vchenyi — A young scientist, 3.1, 67–70. https://doi.org//10.32839/2304-5809/2020-79.1-17 [in Ukrainian].

Plakhotnikova, O. Corpus of the Transcribed Ukrainian Speech. The Language Archive.MPI Nijmegen. Retrieved from https://archive.mpi.nl/tla/islandora/object/tla%3A1839_00_

CD7C_579F_45F7_9B00_65A31FC980DF [in English].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.