ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З НАЗВАМИ ДИКИХ ПТАХІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

О. С. Шуленок

Анотація


Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування фразеологізмів з компонентом-орнітономеном у сучасній українській мові. Об’єкт фразеології розглянуто в  широкому розумінні – до цього проміжного рівня відносимо як ідіоми, так і прислів’я, приказки, усталені образні порівняння тощо. Проаналізовано назви диких птахів, що входять до складу фразеологічних одиниць із наданням їм особливої маркованості. Визначено національно-культурну специфіку орнітономенів, установлено частоту їх уживання в зазначених мовних одиницях.

Ключові слова


: фразеологічні одиниці, орнітофразеологізми, орнітономени, назви птахів, національно-культурна специфіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Білодід, І. К. (Ред.). (1970–1980). Словник української мови. (Т. 1–11). Київ: Наук. думка.

Білоноженко, В. М., Гнатюк, І. С., Дятчук, В. В., Неровня, В. Н., & Федоренко, Т. О. (2003). Словник фразеологізмів української мови. Київ: Наук. думка.

Голубовська, І. О. (2003). Метафорико-символічні іпостасі зоонімів у рамках фрагмента мовної картини світу «царство тварин». Мовознавство, 6, 61–68.

Грищенко, А. П. (Ред.). (2002). Сучасна українська літературна мова. Київ: Вища шк.

Ефимов, А. И. (1961). Стилистика художественной речи. Москва: Москов. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.

Жайворонок, В. В. (2006). Знаки української етнокультури. Київ: Довіра.

Кононенко, В. І. (1996). Символи української мови. Івано-Франківськ: Плай.

Левченко, О. П. (2001). Принципи зооцентризму у фразеотворенні. Проблеми зіставної семантики, 5, 206–209.

Мишанич, С. В., & Пазяк, М. М. (1984). Українські прислів’я та приказки. Київ: Дніпро.

Новикова, Ю. М. (2015). Лексикосемантична інтерпретація українських і російських фразеологічних одиниць із компонентами-назвами птахів. Мир науки и инноваций, 1 (2), 44–49.

Панченко, О. І. (2014). Фразеологізми з компонентом-зоонімом в українській та англійській мовах. Уч. зап. Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные

коммуникации», 66 (27), 111–114.

Передерій, І. І. (2015). Класифікація фразеологічних одиниць з зоонімним компонентом у німецькій мові. Наук. зап. Нац. унту «Острозька академія». Серія «Філологічна», 55, 191–194.

Салата, І. А. (2010). Особливості семантичного й прагматичного аспектів зооморфних фразеологізмів

в англійській та українській мовах. Філологічні студії, 5, 57–64.

Селіванова, О. О. (2006). Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля–К.

Семенова, О. В. (2018). Семантико-прагматичні особливості зоофразеологізмів. Закарпатські філологічні студії, 7 (1), 112–115.

Скрипник, Л. Г. (1973). Фразеологія української мови. Київ: Наук. думка.

Ужченко, В. Д., & Ужченко, Д. В. (1998). Фразеологічний словник української мови: близько 2500 виразів. Київ: Освіта.

Ужченко, В. Д., & Ужченко, Д. В. (2005). Фразеологія сучасної української мови. Луганськ: Альма-матер.

Ужченко, Д. В. (2000). Семантика українських зоофразеологізмів в етнокультурному висвітленні. (Автореф. дис. … канд. філол. наук). Xарків: Харк.держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди.

ПУБЛІЦИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Волошина, Л. (2020). «Біла ворона»: як особистості вижити у колективі. Українська правда. Узято з https://life.pravda.com.ua/columns/2020/09/19/242359/.

Дацюк, Г. (2013). Порожнеча в ілюмінаторі. Україна Молода, 145. Узято з https://umoloda.kyiv.ua/number/2345/164/83422/. 22. Квач, А. (2016). Пташеня для янгола.

Україна Молода, 128. Узято з https://umoloda.kyiv.ua/number/3060/119/104488/.

REFERENCES

Bilodid, I. K. (Ed.). (1970–1980). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (Vol. 1–11). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Bilonozhenko, V. M., Hnatiuk, I. S., Diatchuk, V. V., Nerovnia, V. N., & Fedorenko, T. O. (2003). Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy [Dictionary of phraseology of the Ukrainian language]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Holubovska, I. O. (2003). Metaforyko-symvolichni ipostasi zoonimiv u ramkakh frahmenta movnoi kartyny svitu «tsarstvo tvaryn» [Metaphorical and symbolic incarnations of zoonyms within a fragment of the linguistic picture of the world «animal kingdom»]. Movoznavstvo – Linguistics, 6, 61–68 [in Ukrainian].

Hryshchenko, A. P. (Ed.). (2002). Suchasna ukrainska literaturna mova [Modern Ukrainian literary language]. Kyiv: Vyshcha shk. [in Ukrainian]. 5. Efimov, A. I. (1961). Stilistika xudozhestvennoj rechi [The stylistics of fiction speech]. Moskva: Moskov. gos. un-t im. M. V. Lomonosova [in Russian].

Zhaivoronok, V. V. (2006). Znaky ukrainskoi etnokultury [Signs of Ukrainian ethnoculture].Kyiv: Dovira [in Ukrainian].

Kononenko, V. I. (1996). Symvoly ukrainskoi movy [Symbols of the Ukrainian language]. Ivano-Frankivsk: Plai [in Ukrainian].

Levchenko, O. P. (2001). Pryntsypy zootsentryzmu u frazeotvorenni [Principles of zoocentrism in phrase

formation]. Problemy zistavnoi semantyky – Problems of comparative semantics, 5, 206–209 [in Ukrainian].

Myshanych, S. V., & Paziak, M. M. (1984). Ukrainski pryslivia ta prykazky [Ukrainian proverbs and sayings]. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

Novykova, Yu. M. (2015). Leksyko-semantychna interpretatsiia ukrainskykh i rosiiskykh frazeolohichnykh

odynyts iz komponentamy-nazvamy ptakhiv [Lexical-semantic interpretation of Ukrainian and Russian phraseological units with components-names of birds]. Mir nauki i innovacij – The world of science and innovations, 1 (2), 44–49 [in Ukrainian].

Panchenko, O. I. (2014). Frazeolohizmy z komponentom-zoonimom v ukrainskii ta anhliiskii movakh [Phraseologisms with a zoonym component in Ukrainian and English]. Uch. zap. Tavr. nac. un-ta im. V. I. Vernadskogo. Seriya «Filologiya. Social’nye kommunikacii» – Scientific notes of Tavrida National V. I. Vernadsky University. Series «Philology. Social communications», 66 (27), 111–114 [in Ukrainian].

Perederii, I. I. (2015). Klasyfikatsiia frazeolohichnykh odynyts z zoonimnym komponentom u nimetskii movi [Classification of phraseological units with a zoonymic component in German]. Nauk. zap. Nats. un-tu «Ostrozka akademiia». Seriia «Filolohichna» – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy».

Series «Philological», 55, 191–194 [in Ukrainian].

Salata, I. A. (2010). Osoblyvosti

semantychnoho y prahmatychnoho aspektiv zoomorfnykh frazeolohizmiv v anhliiskii ta ukrainskii movakh [Features of semantic and pragmatic aspects of zoomorphic phraseology

in English and Ukrainian]. Filolohichni studii – Philological studies, 5, 57–64 [in Ukrainian].

Selivanova, O. O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: terminological encyclopedia]. Poltava: Dovkillia–K [in Ukrainian].

Semenova, O. V. (2018). Semantyko-prahmatychni osoblyvosti zoofrazeolohizmiv [Semantic and pragmatic features of zoophraseologisms]. Zakarpatski filolohichni studii

– Transcarpathian philological studies, 7 (1), 112–115 [in Ukrainian].

Skrypnyk, L. H. (1973). Frazeolohiia ukrainskoi movy [Phraseology of the Ukrainian language]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Uzhchenko, V. D., & Uzhchenko, D. V. (1998). Frazeolohichnyi

slovnyk ukrainskoi movy: blyzko 2500 vyraziv [Phraseological dictionary of the Ukrainian language: about 2500 expressions]. Kyiv: Osvita [in Ukrainian].

Uzhchenko, V. D., & Uzhchenko, D. V. (2005). Frazeolohiia suchasnoi ukrainskoi movy [Phraseology of the modern Ukrainian language]. Luhansk: Alma-mater [in Ukrainian].

Uzhchenko, D. V. (2000). Semantyka ukrainskykh zoofrazeolohizmiv v etnokulturnomu vysvitlenni [Semantics

of Ukrainian zoophraseologisms in ethnocultural aspect]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: Khark. derzh. ped. un-t imeni H. S. Skovorody [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.